Wantoestanden in de Luchtvaart
Wantoestanden in de Luchtvaart
ACTUEEL
MENU

Lijst van vragen over recente ontwikkelingen inzake Lelystad Airport

15-Feb-2018

Nr. Lijst van vragen

Vastgesteld (wordt door griffie ingevuld als antwoorden er zijn)

De vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat heeft een aantal vragen voorgelegd aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat over recente ontwikkelingen inzake Lelystad Airport. De daarop door de minister gegeven antwoorden zijn hierbij afgedrukt.

 

De voorzitter van de commissie, Agnes Mulder

 

Adjunct-griffier van de commissie, Koerselman

 

Nr

Vraag

Bijlage

Blz. (van)

t/m

1

Is er sprake van belangenverstrengeling of alleen van een ‘schijn van belangenverstrengeling’? Waarin zit het verschil?

 

 

 

2

Erkent u dat hier sprake is van belangenverstrengeling?

 

 

 

3

In hoeverre heeft de berichtgeving over vermeende belangenverstrengeling zijn weerslag op de onkreukbaarheid van de Commissie voor de milieueffectrapportage (Commissie voor de m.e.r.)? In hoeverre is de positie van de directeur van de Commissie voor de m.e.r. in het geding of geschaad door de activiteiten van haar man? In hoeverre is de Commissie voor de m.e.r. in het algemeen in een kwaad daglicht gesteld? Op basis van welke informatie kunt u tegen bezorgde mensen zeggen dat het komende advies van de Commissie voor de m.e.r. zonder twijfel deugt?

 

 

 

4

Welke waarborgen zijn er, gelet op het feit dat de deskundige in kwestie als geen ander weet hoe een MER goed aangeleverd kan worden om de toets der kritiek te kunnen doorstaan, dat het inhoudelijke proces niet geschaad is? Of wordt de uiteindelijke uitkomst van de toetsing door de Commissie voor de m.e.r., ondanks het feit dat hij een relatie heeft met iemand van de Commissie voor de m.e.r., niet aan twijfel onderhevig?

 

 

 

5

Hoe beoordeelt u de integriteit van de Commissie voor de m.e.r., wetende dat de echtgenoot van de directeur/algemeen secretaris intensief betrokken was bij de reparatie van de MER onder regie van het ministerie? Is er volgens u sprake van belangenverstrengeling geweest? Zo nee, waarom niet?

 

 

 

6

Bij wie ligt de bewijslast voor het wegnemen van de schijn van belangenverstrengeling?

 

 

 

7

Nu u kennis heeft genomen van de schijn van belangenverstrengeling, vindt u dat de herstelde MER en de beoordeling van die herstelde MER nog steeds de basis zijn voor vertrouwen? Kunt u dat motiveren?

 

 

 

8

Bent u bereid, gezien de ontstane situatie waarbij er tot eind januari de schijn van belangenverstrengeling was rond de herziening van de MER, het proces van het herstellen van de fouten, over te doen? Zo nee, waarom niet?

 

 

 

9

Is met deze schijn van belangenverstrengeling de actualisatie van deze MER nog geloofwaardig? Hoe gaat u dat aantonen? Uit welke feiten blijkt dat, nu publicatie van de MER niet meer voldoende vertrouwen wekt?

 

 

 

10

Deelt u de mening dat het hoogst ongelukkig is om het vertrouwen terug te winnen, als de indruk kan ontstaan dat de slager zijn eigen vlees moet keuren?

 

 

 

11

Is met deze schijn van belangenverstrengeling de beoordeling van deze MER door de Commissie voor de m.e.r. nog geloofwaardig? Hoe gaat u dat aantonen? Uit welke feiten blijkt dat, nu publicatie van de beoordeling niet meer voldoende vertrouwen wekt?

 

 

 

12

Klopt de bewering van een medewerker van de Commissie voor de m.e.r. dat de directeur op geen enkele wijze betrokken is of zal zijn bij de inhoudelijke totstandkoming van het advies over luchthaven Lelystad? Kunt u aangeven wie wel bij de beoordeling betrokken zijn vanuit de Commissie voor de m.e.r.?

 

 

 

13

Zijn er mogelijk meer onaangename verrassingen bekend van mensen die betrokken zijn bij het opstellen of beoordelen van de MER die uit de hoge hoed kunnen komen?

 

 

 

14

Was u op hoogte van het feit dat de via To70 ingehuurde deskundige getrouwd is met de directeur van de Commissie voor de m.e.r.? Zo nee, heeft dit gevolgen voor de screening van mensen die worden ingehuurd door het ministerie, direct of indirect?

 

 

 

15

Hoe denkt u het vertrouwen van bewoners te kunnen herstellen door een van de vaste adviseurs van het ministerie als procesbegeleider in te schakelen?

 

 

 

16

Kunt u een tijdlijn maken vanaf het moment dat het Luchthavenbesluit voor Lelystad Airport is aangenomen tot op heden, met daarin alle relevante ontwikkelingen opgenomen?

 

 

 

17

Kan inzicht worden gegeven hoe en waarom uw ministerie via tussenkomst van To70 tot de inhuur van de deskundige in kwestie is overgegaan?

 

 

 

18

Waren er ook andere kandidaten om deze opdracht uit te voeren? Zo ja, waarom is er toch voor de betreffende deskundige gekozen?

 

 

 

19

Vanaf welk moment was u op de hoogte van de relatie tussen de deskundige en de voorzitter van de onafhankelijke Commissie voor de m.e.r.?

 

 

 

20

Kunt u alle relevante ontwikkelingen sinds het aantrekken van deze deskundige tot en met het heden in een tijdlijn plaatsen, inclusief gesprekken en overleggen met omwonenden en de uitspraken die daar zijn gedaan ten aanzien van zijn rol?

 

 

 

21

Welke protocollen voor het tegengaan van belangenverstrengeling hanteert het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat? Kan inzicht gegeven worden in deze protocollen?

 

 

 

22

Deelt u de mening dat de onafhankelijke Commissie voor de m.e.r. een belangrijke adviserende rol vervult voor de Kamer en uw ministerie en dat daarom de Commissie voor de m.e.r. altijd boven enkele verdenking van onzuiver handelen moet staan?

 

 

 

23

Had de deskundige voor u aan kunnen blijven als de bewonersdelegatie geen bezwaar had gemaakt of als De Stentor niet over belangenverstrengeling had gepubliceerd?

 

 

 

24

Is de nieuwe MER al op alle onderdelen opnieuw beoordeeld?

 

 

 

25

Wat betekent deze situatie met belangenverstrengeling voor de beoordeling van de nieuwe MER?

 

 

 

26

Heeft de situatie met belangenverstrengeling gevolgen voor de openstelling van Lelystad Airport per 1 april 2019?

 

 

 

27

Kunt u de inhoud van het raamcontract – zonder privacygevoelige informatie – in het algemeen en de taakomschrijving van specifiek de deskundige in kwestie openbaar maken?

 

 

 

28

Welke vertraging is ontstaan door het vertrek van de betreffende deskundige? Hoe heeft de opdrachtnemer die opgevangen? Op welke manier kunt u eventueel het ingehuurde bureau aansprakelijk stellen voor de vertraging?

 

 

 

29

Wat was de rol van de genoemde expert? Wat was zijn precieze opdracht? Waarom is deze expert ingehuurd?

 

 

 

30

Toen de expert zijn opdracht teruggaf om de schijn van belangenverstrengeling te vermijden, door wie zijn zijn werkzaamheden overgenomen?

 

 

 

31

Wat is de verhouding tussen de rol van de deskundige in kwestie en de rol van To70 en Adecs?

 

 

 

32

Waarom is ervoor gekozen om voor de actualisatie van de MER toch weer met dezelfde bureau’s te werken die de eerdere rapporten, waar fouten in geconstateerd zijn, geschreven hebben?

 

 

 

33

Bent u van mening dat met de inhuur van To70, Adecs en de deskundige in kwestie uitvoer is gegeven aan de motie-Kröger (Kamerstuk 31936, nr. 434), waarin expliciet wordt verwezen naar de verwevenheid tussen verschillende bureau’s?

 

 

 

34

Zijn medewerkers van To70 tijdens het proces van het opstellen van de MER voor Lelystad Airport en de aansluitroutes in verschillende rollen betrokken geweest, te weten zowel als schrijver van de MER, als in de rol van gedetacheerde bij het ministerie of de Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL)?

 

 

 

35

Huurt Schiphol ook direct To70 in? Heeft Schiphol de deskundige in kwestie ook ingehuurd?

 

 

 

36

Welke afspraken zijn er met To70 gemaakt om ervoor te zorgen dat deze verschillende rollen gescheiden blijven?

 

 

 

37

Werkt deze deskundige vaker voor het ministerie, direct of indirect?

 

 

 

38

Is deze deskundige eerder in het proces van de MER voor Lelystad Airport of Schiphol betrokken geweest?

 

 

 

39

Zijn er afspraken gemaakt met deze deskundige over het vertrouwelijk behandelen van de informatie uit het proces rond Lelystad Airport?

 

 

 

40

Is er naar aanleiding van het terugtreden van deze deskundige contact geweest tussen het ministerie en de Commissie voor de m.e.r.? Zo ja, wat was de inhoud van dit contact?

 

 

 

41

In uw brief van 14 februari jl. (IENW/BSK-2018/37481) stelt u dat de deskundige “ieder contact met de Commissie voor de m.e.r. over concrete projecten heeft vermeden”, maar is dat hetzelfde als de stelling dat er geen contact is geweest tussen hem en de Commissie voor de m.e.r.? Kunt u dit garanderen? Zo ja, hoe?

 

 

 

42

Is er in de afgelopen jaren op enig dossier contact geweest tussen de deskundige en de Commissie voor de m.e.r.? Heeft hij zich tijdens zijn werkzame jaren bij de Commissie voor de m.e.r. op enigerlei wijze bezig gehouden met luchtvaart?

 

 

 

43

Wanneer werd bekend dat de positie van de deskundige mogelijk ter discussie zou komen te staan? Hoe is hijzelf tot de conclusie gekomen dat hij mogelijk toch niet de juiste persoon was om deze opdracht te vervullen, om het proces niet verder in gevaar te brengen en onafhankelijkheid te waarborgen? Wat is er toen gebeurd? Hoe en aan wie heeft hij dit kenbaar gemaakt?

 

 

 

44

Wat zegt het feit dat er momenteel onderzocht wordt bij welke projecten (MER en luchtvaart gerelateerd) de deskundige betrokken was over de positie van het ministerie in het tot stand komen van de adviezen? Hoe verhoudt dit zich tot het advies van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV), waar het ministerie uitvoering aan zou geven, dat het ministerie meer de regierol op zich moest nemen?

 

 

 

45

Hoe kan het dat een onderzoek dat het vertrouwen moet herstellen geredigeerd wordt door een persoon waarvan de onafhankelijkheid niet geverifieerd is? Hoe gaat u dit in de toekomst voorkomen?

 

 

 

46

U voert aan dat de werkgroep van de Commissie voor de m.e.r. al samengesteld was voordat de deskundige betrokken werd, maar vergroot dat niet juist het vermoeden van belangenverstrengeling? Is het niet extra verdacht dat To70 en het ministerie een persoon aantrekken die nauwe banden heeft met de commissie om hen te assisteren in het redigeren van de MER?

 

 

 

47

Hoe rijmt u, gelet op het feit dat u al in december gevraagd is om de advisering en controle op procedures rapportages en adviezen te ontvlechten om het vertrouwen in de overheid te herstellen, dit met het aanstellen van een adviseur die het ministerie al elf jaar bijstaat?

 

 

 

48

Welke maatregelen hebt u genomen om zich ervan te verzekeren dat het vertrouwen dat u wilt herstellen niet opnieuw geschaad zou worden?

 

 

 

49

Wat is uw visie op de rol van To70? Had To70 niet moeten verifiëren of de extern ingehuurde medewerker vrij van belangenverstrengeling was?

 

 

 

50

Hoe beoordeelt u het feit dat de Commissie m.e.r. wel op de hoogte was van de relatie tussen de deskundige en de directeur van de Commissie voor de m.e.r.? Bent u van mening dat het ministerie hiervan op de hoogte moest worden gebracht?

 

 

 

51

Kunt u reflecteren op de rol van adviesbureau To70, gegeven het feit dat To70 sinds 2005 betrokken is bij (luchtvaart gerelateerde) besluitvorming in Nederland en in meerdere gevallen stevig bekritiseerd is (zie: http://www.transumofootprint.nl/upload/documents/03%20Projecten/Transitie%20naar%20duurzame%20mainportontwikkeling/03%20Output/05%20Rapporten,%20notities,%20verslagen/Eindrapport%20Politics%20evidence%20based%20policy-making%20TRANSPORTS.pdf)? Is het niet tijd een ander adviesbureau te betrekken? Kunt u dit toelichten?

 

 

 

52

Vindt u dat u had moeten weten dat een deskundige, die voor het ministerie de fouten in het milieueffectrapport over Lelystad Airport moest herstellen, getrouwd is met de directeur van de onafhankelijke commissie die het gerepareerde rapport moet beoordelen? Zo nee, waarom niet?

 

 

 

53

Is de deskundige ingehuurd door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat zelf, of via een constructie waarin hij zich als zelfstandige verhuurt aan de opdrachtnemer, kantoor To70? Als het anders zit, kunt u toelichten hoe de constructie en de daaruit volgende opdracht tot stand is gekomen? Met welke opdrachtomschrijving is deze deskundige of het bedrijf To70 bezig geweest? Welk toezicht erop is geweest? Hoe is de aanbesteding geweest en welke waarborgen van onafhankelijkheid of kwaliteit zijn gevraagd?

 

 

 

54

Van wanneer tot wanneer hebben er activiteiten plaatsgevonden die zijn uitgevoerd door de deskundige in kwestie? In opdracht van wie heeft hij die werkzaamheden verricht? Wat voor soort werkzaamheden betrof het?

 

 

 

55

Hebben de activiteiten van deze deskundige iets te maken gehad met de doorrekening van de milieueffectrapportage (MER) als het gaat om geluidsniveaus? Zo ja, in hoeverre zijn die relevant? Zo nee, welke activiteiten als het gaat om begeleiding van het proces, het tekstueel opstellen van de geactualiseerde MER of anderszins heeft de deskundige uitgevoerd?

 

 

 

56

Deelt u de mening dat de door het ministerie ingehuurde deskundige deze tijdelijke opdracht nooit had moeten aanvaarden, wetende dat zijn vrouw werkzaam is voor de Commissie voor de m.e.r.? Deelt u de mening dat hij op zijn klompen had moeten aanvoelen dat het mogelijk tot problemen zou leiden?

 

 

 

57

Hoe voorkomt uw ministerie in algemene zin integriteitsconflicten bij opdrachtnemers? In hoeverre zijn in de casus van de deskundige in kwestie de gebruikelijke procedures voor het voorkomen van integriteitsconflicten gevolgd? In hoeverre had hij meer informatie moeten verschaffen over de familiaire relatie met de persoon die als directeur verbonden is aan het instituut dat zijn eigen werk zou moeten gaan beoordelen?

 

 

 

58

Was het ministerie zich bewust van de familiaire relatie tussen de deskundige en de directeur/algemeen secretaris van de Commissie voor de m.e.r.? Zo ja, heeft het ministerie bewust deze relatie aanvaard?

 

 

 

59

Was To70 zich bewust van de familiaire relatie tussen de deskundige en de directeur/algemeen secretaris van de Commissie voor de m.e.r.? Zo ja, heeft To70 bewust deze relatie aanvaard?

 

 

 

60

Heeft To70 zijn kennis over de familiaire relatie tussen de deskundige en de directeur/algemeen secretaris van de Commissie voor de m.e.r. volledig met het ministerie gedeeld?

 

 

 

61

Heeft de deskundige zich als deelnemer aan de gesprekken van ministerie c.q. To70 en de bewonersdelegatie c.q. dBvision teruggetrokken? Zo ja, per wanneer, en heeft hij zich op dat moment ook teruggetrokken uit andere werkzaamheden die enige betrekking hebben op het MER Lelystad Airport? Kunt u aangeven welke werkzaamheden hij het afgelopen jaar heeft vervuld voor het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en welke werkzaamheden hij thans vervult?

 

 

 

62

Hoe is het terugtreden van de deskundige bekendgemaakt aan de bewonersdelegatie?

 

 

 

63

In hoeverre zijn de gesprekken tussen vertegenwoordigers van het ministerie en de bewonersdelegatie vertrouwelijk? Hoe verhoudt enige vertrouwelijkheid zich tot het publiek maken van het besprokene in de gesprekken zoals gebeurd in uw brief die u op woensdag 14 februari naar de Kamer stuurde?

 

 

 

64

Zijn er gespreksverslagen gemaakt van de overleggen tussen het ministerie en de bewonersdelegatie die de deskundig heeft bijgewoond?

 

 

 

65

Indien de gesprekken tussen het ministerie en de bewonersdelegatie niet vertrouwelijk zijn, kan de Kamer deze gespreksverslagen ontvangen?

 

 

 

66

Zal de geluidsdruk rondom Lelystad Airport gemeten worden, of slechts berekend?

 

 

 

67

Waarom hebt u, gezien de reeds grote weerstand tegen 45.000 vliegbewegingen, een rekenexercitie laten ondernemen waarbij berekend werd of er nog meer gevlogen kon worden op Lelystad Airport? Bent u van mening dat dit past bij het voornemen om het vertrouwen te herstellen?

 

 

 

68

Kunt u deze vragen zo spoedig mogelijk beantwoorden?

 

 

 

 

 

 

https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?_sp=18c350a6-11ea-4a2a-b98e-e647533d7920.1518718356911&id=2018Z02576&did=2018D05372


Breng dit blog onder de aandacht van een vriend

&r


Geef een reactie

Naam *


Email * (wordt niet gepubliceerd)


Reactie

* verplicht veld

Blog

07-Dec-2018
Lage vliegtaks heeft weinig effect07-Dec-2018
Raad van State behandelt alsnog zaak omwonenden vliegveld06-Dec-2018
Bewonersvoorman Schiphol onder vuur bij achterban04-Dec-2018
Europese Commissie zorgt voor nieuwe tegenslag Lelystad Airport29-Nov-2018
Blog liegen en bedriegen door de Schiphol groep27-Nov-2018
Persbericht mbt Schiphol van omwonenden26-Nov-2018
Toezichthouder geluidhinder Schiphol meet met twee maten maar altijd in nadeel omwonenden23-Nov-2018
Milieueffectrapport: Schiphol kan doorgroeien naar 540.000 vluchten22-Nov-2018
Gegoochel met cijfers geluidsoverlast Lelystad Airport19-Nov-2018
Chemie steeds schoner, luchtvaart steeds vervuilender17-Nov-2018
Een makkelijke oplossing voor de hoge emissie van de luchtvaart is er niet15-Nov-2018
Het duivelse dilemma voor de luchtvaart: gaan groeien en vergroenen wel samen?15-Nov-2018
De luchtvaart voelt de hete adem van de milieuclubs15-Nov-2018
Passagierstekort kostte al 21 vliegverbindingen op Groningen Airport Eelde de kop15-Nov-2018
Gemeenteraad wil financiŽle openheid van zaken van Eindhoven Airport13-Nov-2018
Luchtvaartdag zaterdag 8 december 201813-Nov-2018
Schokkende toename vliegverkeer Buitenveldertbaan11-Nov-2018
Protest tegen vliegveld: Barbecue smaakt naar kerosine10-Nov-2018
Omwonenden Schiphol: luchthaven mag tot 2023 niet verder groeien09-Nov-2018
Gerechtelijke dwaling over geluidsnormen Schiphol05-Nov-2018
Milieufederatie: Elektrisch vliegen levert niks tot nauwelijks iets op05-Nov-2018
Dankzij Ryanair komt steeds meer zicht op de vunzigheid van vliegen voor 18 euro02-Nov-2018
Defensie noemt eisen omwonenden Awacsbasis onmogelijk02-Nov-2018
Groei internationaal vliegverkeer stuwt kerosineverbruik naar record02-Nov-2018
Burgemeester roept op tot actie tegen vlieglawaai02-Nov-2018
Regiegroep beschuldigt minister van selectief gebruik informatie belevingsvlucht30-Oct-2018
Piloten waarschuwen opnieuw over veiligheid Schiphol30-Oct-2018
Omsingeld door vliegvelden: vluchten kan niet meer30-Oct-2018
Twijfel veiligheid Schiphol: luchthaven neemt maatregelen29-Oct-2018
SlotcoŲrdinator onderzoekt haalbaarheid extra vrachtvluchten29-Oct-2018
Meer mensen hebben last van Schiphol24-Oct-2018
Retourtje New York compenseren? Eet dan drie jaar geen vlees24-Oct-2018
KU Leuven lanceert vrijwillige compensatie voor vliegreizen22-Oct-2018
Testimonies of devastating cost to public health of toxic passenger jets submitted to The Hague22-Oct-2018
24-uursstaking van Ryanair-personeel op luchthaven Eindhoven20-Oct-2018
Persbericht SATL: minister schaadt vertrouwen in de overheid opnieuw18-Oct-2018
Belastingvrij vliegen kost schatkist 2 miljard per jaar18-Oct-2018
Steun de oproep voor eerlijke belasting op vliegen17-Oct-2018
Kamerbrief over rapport stikstofdepositie Eindhoven Airport17-Oct-2018
Vliegmaatschappijen maken nauwelijks winst op ticketverkoop17-Oct-2018
NS en ANVR willen maatregelen Brussel Trein 3x duurder dan vliegtuig om oneerlijke taks17-Oct-2018
Ook 2020 als openingsdatum voor luchthaven Lelystad is onzeker15-Oct-2018
Overheid is veel te soepel met norm voor schadelijk fijnstof14-Oct-2018
Drie keer meer meldingen over Rotterdam The Hague Airport14-Oct-2018
Schiphol in deel van nacht dicht11-Oct-2018
Dit is waarom geluidsoverlast dodelijk kan zijn11-Oct-2018
Provincie Overijssel wil vinger in de pap bij opstellen nieuwe luchtvaartnota11-Oct-2018
WHO: Schiphol is veel en veel te luid11-Oct-2018
Wantrouwen overheerst bij start Eindhoven Airport debat10-Oct-2018
De schokkende feiten over fijnstof en ultrafijnstof04-Oct-2018
Provincie Gelderland: Lelystad Airport pas open na schrappen laag vliegen04-Oct-2018
HoogOverijssel stelt luchtvaartmaatschappijen aansprakelijk voor schade door laagvliegen26-Sep-2018
Schiphol zet te vaak vier banen in26-Sep-2018
Volgende keer zijn het chemicalien voor Syrie25-Sep-2018
Gemeente Apeldoorn baalt van uitbreiding vluchten Vliegbasis Deelen25-Sep-2018
Schiphol draait aan
 de verkeerde knoppen24-Sep-2018
Ook langzame groei geeft uitstoot en herrie24-Sep-2018
Vragen Van Raan en Ouwehand over de groei≠plannen van Eindhoven Airport en de gevolgen voor de natuur24-Sep-2018
Werd een kritisch rapport over de groei van vliegveld Eindhoven verzwegen19-Sep-2018
Nieuwe topman: leg groei van Schiphol verder aan banden19-Sep-2018
De dakpannen dwarrelden naar beneden toen het vliegtuig landde19-Sep-2018
Baas Corendon noemt Lelystad Airport een aanfluiting11-Sep-2018
Edenaren protesteren tegen vliegtuigen11-Sep-2018
Grootste staking ooit bij Ryanair mogelijk eind deze maand ook in Eindhoven11-Sep-2018
Aalsmeer en Schiphol in gesprek over uitkoop bewoners11-Sep-2018
Aantal gehinderden door Schiphol met bijna de helft toegenomen07-Sep-2018
Groeiscenarioís Eindhoven Airport: meer CO2, meer NOx, meer gehinderden06-Sep-2018
Aalsmeer luidt noodklok over nieuwe nachtvluchten Schiphol06-Sep-2018
Luchthavens zijn een grotere broeihaard van bacteriŽn dan toiletten06-Sep-2018
Eijsden-Margraten is overlast van vliegveld Luik zat06-Sep-2018
Voorlopige verklaring van BVM2 over de ministeriele onderzoeken05-Sep-2018
Beantwoording Kamervragen nav belevingsvlucht05-Sep-2018
Het kan zo niet langer met het luchtverkeer04-Sep-2018
Kamervragen over intimidatie bestuurslid Hoog Overijssel door ministerie04-Sep-2018
Schiphol kan zijn borst natmaken: Amsterdam heeft een coalitie die barst van de groene plannen04-Sep-2018
Bewoners Baarn staan machteloos tegen vliegtuigherrie04-Sep-2018
Meer vliegen mag niet meer, dus zet Schiphol in op grotere toestellen01-Sep-2018
Vliegtuig vliegt pannen van het dak in Meerssen01-Sep-2018
Aantal klachten over Eindhoven Airport naar record30-Aug-2018
Grote staking Schiphol-beveiligers van de baan29-Aug-2018
Leon Adegeest strijdt tegen uitbreiding Lelystad Airport: Ministerie intimideerde mij29-Aug-2018
Meedoen met klimaatzaak tegen de Europese Unie, aangespannen door tien families27-Aug-2018
Geef je mening over belasting op vliegverkeer27-Aug-2018
Beveiligers Schiphol staken 4 september de hele dag27-Aug-2018
Documentairefilm Lelystad Airport in nevelen gehuld27-Aug-2018
Lelystad Airport naast de deur?26-Aug-2018
Kosten/baten-analyse nodig over groei Eindhoven Airport25-Aug-2018
MAA neemt maatregelen na overschrijden geluidnorm23-Aug-2018
Actiecomite tegen vliegtuighinder krijgt steeds meer leden uit Soest21-Aug-2018
Ed Nijpels: Vliegtickets moeten duurder worden om klimaatdoelen te halen21-Aug-2018
Delen van Amsterdam onterecht niet in klaagzone Schiphol21-Aug-2018
Dossier Eindhoven Airport nieuwe testcase voor Eindhovense politiek16-Aug-2018
Speciaal meldpunt voor geluidsoverlast Lelystad Airport16-Aug-2018
Antwoorden op Kamervragen over bezwaar maken tegen luchtvaartherrie16-Aug-2018
Zweedse regering lanceert omstreden milieutaks op vliegtickets16-Aug-2018
Ontwikkeling luchtvaart en CO2-emissies in Nederland16-Aug-2018
Rotterdam Airport stelt besluit toekomstplannen luchthaven uit16-Aug-2018
Rotterdam The Hague Airport laat onderzoek naar kosten en baten van groei overdoen13-Aug-2018
Pak fijnstof bij luchthavens nu aan, de gezondheid van de omwonenden staat op het spel10-Aug-2018
Meer vliegtuigen vanaf Schiphol vliegen over Wageningen, Bennekom en Ede09-Aug-2018
Rechter geeft Nederlandse Ryanair-piloten gelijk, staking gaat vrijdag door08-Aug-2018
Landelijk meldpunt overlast Schiphol van SP08-Aug-2018
Nederlandse Ryanair-piloten gaan vrijdag staken, Ryanair stapt naar de rechter08-Aug-2018
Zelfs lichte blootstelling aan fijnstof verhoogt risico op hartziekten08-Aug-2018
Vragen Van Raan over bericht dat MKBA voor groei Schiphol niet voldoet06-Aug-2018
Minder geluidshinder? Totale onzin, KLM!03-Aug-2018
Luchtvaartsector geeft zegen aan nieuwe versie local rule Schiphol03-Aug-2018
Vliegveld Eelde: Juichen om niets02-Aug-2018
Schiphol is al lang geen motor van de Nederlandse economie27-Jul-2018
Proef met geluidshinder op Eindhoven Airport27-Jul-2018
172.000 extra mensen last van geluidshinder25-Jul-2018
Omwonenden Schiphol zijn monddood gemaakt25-Jul-2018
Rotterdamse luchthaven voor groot deel verantwoordelijk voor fijnstof24-Jul-2018
Te ver van Schiphol, dan geen protest24-Jul-2018
Beroepsklager Schiphol: De inspectie gebruikt kulargumenten24-Jul-2018
Wie te ver van Schiphol woont, mag geen bezwaar maken22-Jul-2018
Hoe milieuminister Margreeth de Boer werd verslagen door Schiphol19-Jul-2018
Marcel van Roosmalen: Schiphol is tegen ganzen, tegen bomen en tegen mensen.19-Jul-2018
Eindhoven Airport proefcasus voor luchtvaart Nederland18-Jul-2018
Minister Cora van Nieuwenhuizen: Lelystad Airport gaat er gewoon komen14-Jul-2018
Dit geklungel met Schiphol gaat me aan het hart14-Jul-2018
Pokerspel rond Lelystad Airport13-Jul-2018
Lot Schiphol en Lelystad nu in handen van Brussel09-Jul-2018
Minister gaat extra geluid belevingsvlucht Lelystad Airport onderzoeken09-Jul-2018
Regiegroep belevingsvlucht: Geluidshinder in milieurapport Lelystad Airport mogelijk onjuist09-Jul-2018
Onderzoek naar groei vliegveld Rotterdam rammelt08-Jul-2018
Stop met groeidenken Schiphol07-Jul-2018
Tienpuntenplan voor Schiphol van professor Berkhout05-Jul-2018
Vliegt er straks echt geen vrachtverkeer laag over Zwolle? Tweede Kamer wordt steeds huiveriger05-Jul-2018
Piloten stappen vermoeid en ziek in de cockpit03-Jul-2018
Zorgen over Lelystad Airport na afwijzing Europese Commissie03-Jul-2018
Minister sluit akkoord voor veiliger Schiphol03-Jul-2018
Minister concludeert ten onrechte dat Schiphol kan groeien03-Jul-2018
Beveiligers Schiphol bereiden acties voor: chaos dreigt tijdens zomervakantie30-Jun-2018
Parkeren melkkoe Eindhoven Airport29-Jun-2018
Vliegtuigenplaag boven Gouda29-Jun-2018
Veiligheidsrisico vliegverkeer Schiphol zwaar onderschat27-Jun-2018
Uitstoot van luchtvaart en scheepvaart vanuit Nederland buiten klimaatwet27-Jun-2018
Vijf redenen waarom Schiphol niet kan groeien27-Jun-2018
Omwonenden Schiphol verliezen hoger beroep bij Raad van State tegen ministerie27-Jun-2018
Minister moet eind maken aan gedoogsituatie Schiphol24-Jun-2018
Eindhoven-Noord heeft pech met vliegtuiglawaai23-Jun-2018
Duizenden mensen in zes plaatsen protesteren tegen groei luchtvaart23-Jun-2018
Schiphol is een van de goedkoopste luchthavens23-Jun-2018
Minister gaat verplaatsing Schiphol naar Noordzee onderzoeken23-Jun-2018
Maastricht Aachen Airport in verzet tegen nieuwe vliegtaks23-Jun-2018
Belasting op vliegen heeft geen effect op aantal vluchten23-Jun-2018
Het is tijd om Schiphol te laten krimpen22-Jun-2018
Geluidsberekeningen Schiphol kloppen opnieuw niet21-Jun-2018
Geen dubbele petten meer voor Schiphol ambtenaren21-Jun-2018
Minister rolt rode loper uit voor Emirates op Schiphol21-Jun-2018
Informatie Rijksoverheid over de Luchtvaart21-Jun-2018
Grootscheepse verbouwing verkeerstoren Schiphol waardoor 700.000 vluchten mogelijk zijn20-Jun-2018
Meerderheid wil einde aan groei Schiphol: Het wordt gewoon te gek20-Jun-2018
Jan Paternotte D66: Luchtvaart moet nog in het klimaatakkoord20-Jun-2018
Vliegen op biomassa? Ga fietsen20-Jun-2018
Minister zet streep door local rule voor extra cargoslots17-Jun-2018
Demonstratie tegen Schiphol niet op luchthaven zelf15-Jun-2018
50plus wil strengere normen voor luchtkwaliteit13-Jun-2018
Toen ik deze cijfers onder ogen zag, besloot ik veel minder te vliegen12-Jun-2018
EU neemt MH17maatregel: 1 advies voor vliegen boven conflictgebieden10-Jun-2018
Protest: MAA is enclave voor vracht Midden-Oosten geworden09-Jun-2018
Rotterdam Airport mag voorlopig niet uitbreiden07-Jun-2018
Brussels Airlines schrapt alle vluchten naar Sharm el Sheikh07-Jun-2018
Biobrandstof is de zoveelste marketingtruc van KLM06-Jun-2018
Directe treinverbinding naar Londen pas eind 201906-Jun-2018
Tijd voor Europese Spoorwegen, zodat reizen per trein sneller en goedkoper wordt dan vlieger06-Jun-2018
Vragen over de milieueffectreportage van Lelystad Airport06-Jun-2018
Topmannen KLM en NS pleiten nogmaals voor betere treinverbindingen05-Jun-2018
Bewering Amhaouch, Tweede Kamerlid voor het CDA over treinen blijkt onjuist01-Jun-2018
Investeren in sneller spoor zorgt voor 133.000 minder vluchten01-Jun-2018
Kamervragen nav Geluidsnormen op Schiphol31-May-2018
Staatssecretaris Snel: Vliegtaks komt er hoe dan ook in 202131-May-2018
Rechter dwingt regering vliegroutes aan te passen in Belgie31-May-2018
Belevingsvlucht Lelystad krijgt kritiek nog voordat vliegtuig opstijgt27-May-2018
Vanuit Dusseldorf en Hamburg met de autotrein naar ItaliŽ27-May-2018
De beperking van burgerluchtverkeer boven Natura 2000-gebieden27-May-2018
Grote doorbraak in verzet tegen groei Schiphol24-May-2018
Enquete om de top 10 van het schiphollen samen te stellen24-May-2018
Milieuorganisaties positief over Schipholvisie nieuw college Amsterdam24-May-2018
De Tweede Kamer wil dat vervuilende vliegtuigen meer gaan betalen op Schiphol23-May-2018
Luchtvaart in de klimaatwet23-May-2018
VVD stemt toch tegen meer vluchten Schiphol22-May-2018
Uitslag moties ingediend bij het debat over Schiphol en Lelystad Airport21-May-2018
Ergernisje: vliegen tot we erbij neervallen met de VVD in de cockpit19-May-2018
Personeel klaagt over bruut Ryanair19-May-2018
#Eindjevliegen: nieuwe merkcampagne Eindhoven Airport18-May-2018
Landelijk protest luchtvaartgroei18-May-2018
Amsterdams gemeentebestuur zet zich af tegen het kabinet18-May-2018
Zienswijze op concept wijzigingsbesluit Besluit slotallocatie17-May-2018
Stenogram debat over Schiphol en Lelystad Airport17-May-2018
Claim Awacs loopt op door vertraging ministeries17-May-2018
Ministerie sjoemelde met geluidsnormen Schiphol16-May-2018
Vliegveld Eelde: Ongebreidelde groei luchtvaart moet stoppen16-May-2018
OPROEP om een email bericht te sturen naar de luchtvaart woordvoerders van D66, CU, SGP, PvdA, CDA en VVD15-May-2018
Luchthaven Lelystad staat op losse schroeven15-May-2018
D66 wil opnieuw onderzoek naar Schiphol in zee15-May-2018
De enige echte vraag klinkt niet: Willen we dat vliegveld in Lelystad?15-May-2018
Onenigheid in coalitie over groei Schiphol15-May-2018
Bewoners verenigd tegen groei luchtvaart14-May-2018
Toename ultrafijnstof door laagvliegende vliegtuigen14-May-2018
Schiphol, hoe verder? Verdeeldheid over extra vluchten13-May-2018
Dubbele agenda: Is dit de echte reden dat vliegveld Lelystad uitbreidt13-May-2018
Longarts: Overheid vraagt zorg altijd te bezuinigen, ik vraag overheid om minder zieken12-May-2018
Toekomst Eindhoven Airport centraal op info-avond in Novotel12-May-2018
Regulering luchtvaart Pleidooi voor leidende rol Europa door invoering van effectief klimaatbeleid11-May-2018
Plenair debat over Schiphol en vliegveld Lelystad09-May-2018
Overijssel schrijft minister en Kamer bezorgde brief over Lelystad Airport09-May-2018
Defensie wil startbaan De Peel weer in gebruik nemen09-May-2018
Emirates Boeing 777 beschadigt Limburgs dak09-May-2018
Vogel legt vluchten tussen Eelde en Londen plat09-May-2018
Ultrafijnstof afkomstig van vliegtuigen ook op 15 kilometer van luchthaven mogelijk09-May-2018
Uitbreidingsplannen vliegveld Eelde vertraagd door fouten in milieurapport09-May-2018
Schiphol houdt vast aan noodzaak zesde baan08-May-2018
Nieuwe studie naar ultrafijnstof gestart door Duitse cardioloog08-May-2018
Vragen Van Raan over nieuwe budgetvluchten naar New York07-May-2018
De nieuwe baas van Schiphol heeft 15 jaar voor Shell gewerkt.06-May-2018
Milieuorganisaties slaan handen ineen tegen groei Schiphol05-May-2018
Beantwoording Kamervragen over een ernstig veiligheidsincident op Schiphol04-May-2018
Beantwoording vragen over het ontwerpbesluit wijziging LVB nachtvluchten03-May-2018
Stekker zou al deels uit local rule zijn getrokken03-May-2018
Duits onderzoek laat zien dat vliegtuiglawaai hartritmestoornissen veroorzaakt03-May-2018
Vragen van het lid KrŲger,GroenLinks, aan de Minister van Infrastructuur en Waterstaat over Schiphol en Lelystad Airport02-May-2018
Tweede Kamer krijgt weer informatie van iemand met banden met het ministerie en de Schiphol groep01-May-2018
Rechter: Maastricht Aachen Airport mag hele baan gebruiken01-May-2018
Ultrafijnstof zorgt voor ontstekingen bij kinderen01-May-2018
Vliegtuiglwaai zorgt ervoor dat kinderen slechter rekenen01-May-2018
Zelf oplossingingen aandragen voor betere mobiliteit01-May-2018
Elf jaar klimaatwinst grotendeels teniet gedaan door vliegverkeer01-May-2018
Schiphol kan best gehalveerd worden29-Apr-2018
Ook omwonenden regionale vliegvelden bezorgd over luchtvervuiling28-Apr-2018
Uitbreiding Schiphol: veiligheid een issue, herrie omwonenden niet25-Apr-2018
Vliegtuigoverlast in de IJmond neemt toe25-Apr-2018
Vragen Van Raan & Wassenberg over de schadelijke effecten van de groeiende luchtvaart op de luchtkwaliteit rond Schiphol25-Apr-2018
Onderzoeken feitenbasis besluitvorming Schiphol25-Apr-2018
Principiele discussie toekomst Schiphol onvermijdelijk25-Apr-2018
Olst-Wijhe wil streep door uitbreiding Lelystad Airport25-Apr-2018
Kamervragen PvdD over dubbele pet voorzitter Oostvaardersplassen-commissie24-Apr-2018
Beantwoording Kamervragen van het lid Van Raan (PvdD) over het afscheidsinterview van de president-directeur van Schiphol24-Apr-2018
Duizenden vliegtuigen extra over Zwolle naar Lelystad Airport23-Apr-2018
Kamerbrief over voorgenomen wijziging Besluit slotallocatie23-Apr-2018
Beantwoording Kamervragen van het lid Van Raan (PvdD) over de juridische eigendomsrechten van slots23-Apr-2018
Luchtkwaliteit IJmond en Schiphol blijft probleem23-Apr-2018
Provincie: Omwonenden moeten snel kunnen meepraten over Eindhoven Airport21-Apr-2018
Nota Regulering Luchtvaart20-Apr-2018
MER Lelystad: Aandachtspunt herrie20-Apr-2018
Leefbaar Zeewolde en ChristenUnie woedend19-Apr-2018
Gezamenlijke oproep: Kabinet, weeg milieu volledig mee in uitbreidingsplannen luchtvaart19-Apr-2018
3260. Nader onderzoek luchthavenbesluit Lelystad Airport19-Apr-2018
Commissie wijst kritiek burgers op geluidsrapportage Lelystad Airport af19-Apr-2018
Bereken ook klimaat- en gezondheidsschade bij uitbreiding Lelystad Airport18-Apr-2018
HoogOverijssel overweegt juridische stappen tegen uitbreiding Lelystad Airport18-Apr-2018
Publeaks over wantoestanden van de Schiphol groep18-Apr-2018
Luchthaven weigert vliegtuigen in vroege ochtend17-Apr-2018
TRANSPORT A GRANDE MISERE LUCHTVAART IN KAART17-Apr-2018
Rechter: Gedogen op Schiphol onvoldoende onderbouwd17-Apr-2018
Ambtenaren hebben dubbele pet op als het om Schiphol gaat17-Apr-2018
Hoog Overijssel: mer vliegveld moet over16-Apr-2018
Winkels Schiphol willen niet aan strengere tabaksregels13-Apr-2018
tekortkomingen in het geactualiseerde MER Lelystad Airport13-Apr-2018
Zeven dingen die je altijd al wilde weten over (ultra)fijnstof13-Apr-2018
Oud-directeur Lelystad Airport gaat op ministerie werken12-Apr-2018
Limiet Lelystad Airport boterzacht: grens niet wettelijk vastgelegd09-Apr-2018
Opzienbarend artikel over de constante centrale rol van Shell in het voorzitterschap van de commissie MER09-Apr-2018
Is klimaat nog steeds abstract? Niet meer voor banken09-Apr-2018
Plaatselijke Belangen Weerribben ondersteunen Stichting Hoog Overijssel09-Apr-2018
Nachtvluchten Schiphol niet over hele provincie09-Apr-2018
Nederlandse overheid weigert transparantie over CO2 normen luchtvaart07-Apr-2018
Hoe onafhankelijk is de commissie MER?07-Apr-2018
Teringherrie06-Apr-2018
Provincie veegt vliegtaks voor Eindhoven Airport van tafel06-Apr-2018
Vragen Van Raan over een ernstig veiligheidsincident op Schiphol06-Apr-2018
Commissie-mer Lelystad Airport weer in opspraak06-Apr-2018
Almere ontkomt niet aan vliegtuiglawaai06-Apr-2018
Artsen Zuid-Limburg richten stichting op tegen uitbreiding vliegveld05-Apr-2018
Campagnestart Eerlijk over vliegen05-Apr-2018
Toename klachten vliegverkeer in 201705-Apr-2018
Metingen van fijnstof en ultrafijnstof rond Frankfurt tonen extreem hoge doses aan04-Apr-2018
In Duitsland heeft een vliegtuig 43 ton kerosine gedumpt.04-Apr-2018
Omwonenden Schiphol naar rechter om geluidscontroles03-Apr-2018
Minister geeft toe: optreden tegen Schipholoverlast kan nog niet03-Apr-2018
GroenLinks wil uitspraak Raad van State over gedogen geluidshinder luchtvaart02-Apr-2018
Nieuwe actiegroep Vliegtuighinder Westeindergebied31-Mar-2018
Minister moet eind maken aan gedoogsituatie Schiphol28-Mar-2018
De Vliegende Hollander28-Mar-2018
Geen vermindering nachtvluchten28-Mar-2018
Vliegveld Eindhoven vervuild beek17-Mar-2018
Gemeenten willen aanpak nachtvluchten Schiphol16-Mar-2018
Kamerbrief over inbreng schriftelijk overleg voor ontwerpwijzigingsbesluit LVB mbt nachtvluchten15-Mar-2018
Lokale politieke partijen willen groeistop Schiphol13-Mar-2018
Antwoord op vragen van het lid Van Raan over de handhaving van het aantal vliegbewegingen op Schiphol13-Mar-2018
ROTTERDAM THE HAGUE AIRPORT (RTHA) WEKT SCHIJN VAN DUURZAAMHEID.13-Mar-2018
Factsheet proces Luchthavenbesluit Lelystad Airport13-Mar-2018
Beantwoording vragen ontwikkeling inzake Lelystad Airport en nieuwe routes12-Mar-2018
GR18 Landelijke kopstukken op campagne voor lokale verkiezingen?!12-Mar-2018
Klarenbeek hangt kabaal luchthavens Lelystad en Teuge boven het hoofd11-Mar-2018
Gezondheid kinderen rondom Schiphol onderzocht: "Deze drab krijg je allemaal in je longen"11-Mar-2018
Factsheet Mer Lelystad Airport11-Mar-2018
Recordaantal geluidsklachten over Schiphol11-Mar-2018
Stel ook groeibesluit Schiphol uit net als Lelystad11-Mar-2018
Schiphol-baas draagt stokje over na jarenlang gevecht09-Mar-2018
Groei Schiphol zorgt vooral voor meer vluchten over woonwijken09-Mar-2018
Hersenen van ongeboren kind blijken gevoelig voor fijnstof: MRI-scans tonen dunnere hersenschors08-Mar-2018
97 Vragen over wat er mis is in het rapport van vliegveld Lelystad06-Mar-2018
Omwonenden Schiphol willen openbaar gesprek over inspraak06-Mar-2018
Kettingbeding woningbouw bij Schiphol van de baan06-Mar-2018
Lelystad Airport overbodig door betere treinverbindingen06-Mar-2018
Vliegmaatschappijen in de clinch met Schiphol over onbenutte capaciteit03-Mar-2018
Gemeenteraden onjuist voorgelicht over versoepeling bouwplannen03-Mar-2018
Respijt, maar strijd gaat door03-Mar-2018
Publiekskaarten vliegroutes Lelystad Airport03-Mar-2018
Omwonendengroepen van diverse Nederlandse vliegvelden ontmoeten elkaar02-Mar-2018
Provincie wil geen extra vakantievluchten: Eindhoven Airport is voor regionale economie02-Mar-2018
Dien zienswijze in tegen Omgevingslawaai luchtvaart, hoofdspoorwegen en rijkswegen01-Mar-2018
Vervuilde grond Schiphol naar Aalsmeerderbrug27-Feb-2018
Wereldwijde petitie om het aantal vluchten wettelijk vast te laten leggen26-Feb-2018
Vliegtuiglawaai verhoogt de kans op suikerziekte diabetes25-Feb-2018
Open brief van prinses Irene25-Feb-2018
VVD is al druk bezig de stellingen anders te interpreteren dan ze bedoeld zijn25-Feb-2018
Mondiale kaart van door vliegen veroorzaakte roet24-Feb-2018
Vliegverkeer boven Zwolle is toegenomen24-Feb-2018
Juridische truc vliegveld Maastricht21-Feb-2018
Minister openbaart 24 uur voor debat veiligheid Schiphol lijvig rapport dat maand in la lag21-Feb-2018
Burgerinitiatief tegen Vliegtuiglawaai in West Wenen20-Feb-2018
Schiphol nu ook in de Fabeltjeskrant19-Feb-2018
Schiphol telt niet alle vluchten mee om meer te vliegen19-Feb-2018
Hoezo, afwijkende vliegroutes?18-Feb-2018
TRAILER Aviation expansion: the global cost of the carbon jet set15-Feb-2018
Vliegtuiglawaai verhoogd bloeddruk ook bij mensen die doorslapen15-Feb-2018
Bijdrage vervoer door lucht aan economie half procent15-Feb-2018
Koeien en paarden in de stress door laagvliegende helikopters defensie15-Feb-2018
Lijst van vragen over recente ontwikkelingen inzake Lelystad Airport15-Feb-2018
Kamerleden kritisch over reparatie milieuplan Lelystad Airport14-Feb-2018
Omwonenden van vliegveld Maastricht slepen de staat voor rechter14-Feb-2018
Mer-deskundige adviseerde ministerie al 11 jaar14-Feb-2018
Actiegroep naar Den Haag voor kort geding vliegveld Beek13-Feb-2018
Adviseur stapt op om mogelijke belangenverstrengeling Lelystad Airport13-Feb-2018
Vliegveld Twente 21 miljoen subsidie zonder resultaat13-Feb-2018
Nadelige effecten van vliegtuiggeluid12-Feb-2018
Schijn van belangenverstrengeling rond Lelystad Airport12-Feb-2018
Duurzaam vliegen is een illusie12-Feb-2018
Ending aviation tax holiday10-Feb-2018
Grens nachtvluchten Schiphol overschreden09-Feb-2018
In Rotterdam gaat de strijd tegen nachtvluchten door09-Feb-2018
KLM en Martinair hebben verboden prijsafspraken gemaakt08-Feb-2018
Inspectie Leefomgeving en Transport kan overschrijding vliegbewegingen Schiphol niet handhaven08-Feb-2018
Overlast van Schiphol weg-definieren is onbehoorlijk08-Feb-2018
Regels mbt bouw woningen rondom Schiphol08-Feb-2018
Kritiek op manier bepalen overlast vliegtuiglawaai08-Feb-2018
Geen verslag overleg vliegveld Lelystad ondanks toezegging transparantie07-Feb-2018
Red de Veluwe is nu mordicus tegen komst Lelystad Airport06-Feb-2018
Oegstgeest is herrie van nachtvluchten Kaagbaan zat06-Feb-2018
Leon Adegeest stapt uit overleg vanwege schiphollen02-Feb-2018
Dien bezwaar in tegen het besluit om het aantal nachtvluchten op te hogen!02-Feb-2018
Groter risico borstkanker en leukemie bij vrouwen in de buurt van vliegveld Keulen-Bonn01-Feb-2018
Ervaren piloot laagvliegroutes Lelystad levert onnodig gevaar01-Feb-2018
Minister reageert niet op brief Actiegroep HoogoverWezep over nieuwe fouten in rapport vliegveld Lelystad01-Feb-2018
Luchtmacht vervoerd stoffen die de samenleving in groot gevaar brengt30-Jan-2018
Bewoners klagen steen en been over Schiphol29-Jan-2018
Flinke toename klagers over Schiphol29-Jan-2018
Schiphol niet de motor van de economie26-Jan-2018
Hoe MinIenW geluidberekeningen in MER Lelystad Airport manipuleerde, en nu probeert te reframen26-Jan-2018
Lubach verteld over de manipulaties van Schiphol26-Jan-2018
Geen beroep op afwijzing bezwaar mogelijk26-Jan-2018
Ministerie vergeet al bijna 5 jaar fout te herstellen25-Jan-2018
Schiphol wil het aantal nachtvluchten vergroten ondanks overschrijding aantal vliegbewegingen.25-Jan-2018
Heeft Schiphol zich aan het maximum aantal vluchten gehouden?25-Jan-2018
Grenzen in zicht veilige afhandeling vliegverkeer Schiphol24-Jan-2018
500 vliegtuigen in een dag over je huis21-Jan-2018
Rotterdam The Hague Airport negeert adviesrapport van de verkenner om niet uit te breiden.21-Jan-2018
Bouw huizen onder vliegroutes Schiphol16-Jan-2018
Bevlogen Strijder Kees van Ojik vecht al jaren tegen Schiphol16-Jan-2018
Laagvliegroutes Lelystad Airport slecht voor gezondheid13-Jan-2018
Aalsmeer presenteert position paper Schiphol13-Jan-2018
Ondanks enorm verlies banen in toerisme groei MAA13-Jan-2018
Schiphol Airport, The Politics of Evidence Based Policy-making12-Jan-2018
Ultrafijnstof verhoogt de bloeddruk bij kinderen12-Jan-2018
Ultrafijnstof rondom Schiphol12-Jan-2018
Vliegverkeer heeft effecten op samenstelling van atmosfeer11-Jan-2018
Te deskundig voor Schiphol11-Jan-2018
Grote zorgen over gevolgen fijnstof voor volksgezondheid09-Jan-2018
Jet traffic linked to ice haze07-Jan-2018
Wat is het groenste vervoermiddel?07-Jan-2018
Toename van luchtvervuiling door vliegtuigen verwacht07-Jan-2018
Vliegtuigen vliegen zonder reden lager in Ede06-Jan-2018
Opinie - Mirjam Jager over groeiambities Schipholgroep05-Jan-2018
Het lijkt of Eindhoven Airport moet groeien05-Jan-2018
Roet en 16 verschillende metalen uit uitlaat vliegtuigen05-Jan-2018
Vliegen is het nieuwe roken04-Jan-2018
Air pollution around conception tied to birth defects04-Jan-2018
Vogels straks verhakseld04-Jan-2018
Vogels en vliegtuigen: een gevoelige kwestie03-Jan-2018
Klimaatafspraak vereist stop op vliegvakanties03-Jan-2018
Brandbrief luchtverkeersleiders: Het hangt hier van amateurisme aan elkaar03-Jan-2018
Kans op birdstrikes bij Lelystad tien keer groter dan bij Schiphol03-Jan-2018
Enige attractie van Buitenveldert waren laagvliegende DC 903-Jan-2018
Gemeenten rond Schiphol twijfelen aan milieurapport03-Jan-2018
Diesel vervuiling kan hartproblemen veroorzaken02-Jan-2018
Overlast van het vliegverkeer wijder verspreid02-Jan-2018
Deel Schipholgemeenten is vertrouwen in luchthaven kwijt31-Dec-2017
Grote kans op vogelaanvaringen bij uitbreiding Lelystad Airport31-Dec-2017
Schiphol stelselmatig gesjoemel rond geluidsnormen31-Dec-2017
Bomen halen vervuiling uit de lucht30-Dec-2017
Groei Schiphol is gemanipuleerd30-Dec-2017
Uitstoot fijnstof vliegveld Eindhoven kan gehalveerd worden30-Dec-2017
Klimaatveranderingen zorgen voor meer vluchtelingen30-Dec-2017
Om klimaatdoelen te halen moet luchtvaart krimpen30-Dec-2017
Lesje creatief boekhouden van Schiphol en Den Haag30-Dec-2017
Vervang verouderde groeistrategie Schiphol door vernieuwd beleid30-Dec-2017
Regeerakkoord volgen ondanks klimaatakkoord Parijs30-Dec-2017
Op minder dan 400 meter hoogte vliegtuigen29-Dec-2017
Meeste milieubeleidsinstrumenten voor de luchtvaart niet doeltreffend of doelmatig29-Dec-2017
Wandelen in de bossen goed voor gezondheid29-Dec-2017
Vliegveld Lelystad: Het argument van de verloren kosten mag geen rol spelen28-Dec-2017
Schonere vliegtuigen zetten geen zoden aan de dijk28-Dec-2017
Amsterdammers wakker van vliegverkeer27-Dec-2017
Geen nachtrust tgv vliegtuigen27-Dec-2017
Fijnstof mogelijk al dodelijk binnen 1 dag26-Dec-2017
Vliegtuigen komen al op 1100m over25-Dec-2017
Vliegen is meest milieuvervuilende transportmiddel25-Dec-2017
Stiltegebieden noflyzone?25-Dec-2017
Moet Schiphol alsnog naar zee worden verplaatst?25-Dec-2017
Uitbreidingsplannen RTHA uitgesteld25-Dec-2017
Uitslag stemming Tweede Kamer uitbreiding vliegveld Lelystad25-Dec-2017
Actievoerders woedend na debat vliegveld Lelystad22-Dec-2017
Vervang verouderde groeistrategie Schiphol door vernieuwd beleid22-Dec-2017
Aalsmeer geteisterd door 500 vliegtuigen in 24 uur22-Dec-2017
De Monitor (KRO-NCRV) onderzoekt overlast door vliegtuigen22-Dec-2017
Ondanks grove fouten MER gaat vliegveld Lelystad door21-Dec-2017
Belangenverstrengeling alom20-Dec-2017
Red de Veluwe komt met stemwijzer gemeenteraadsverkiezingen20-Dec-2017
Grove fouten MER toch moet vliegveld Lelystad er komen19-Dec-2017
Ombudsman: burgers niet serieus genomen bij vliegveld Lelystad18-Dec-2017
Besluit tot vliegveld Lelystad genomen op basis van gemanipuleerde rapporten16-Dec-2017
Gehoorschade