Wantoestanden in de Luchtvaart
Wantoestanden in de Luchtvaart
ACTUEEL
MENU

Dien zienswijze in tegen Omgevingslawaai luchtvaart, hoofdspoorwegen en rijkswegen

02-Mar-2018

Kom in actie! Dit is anders dan klagen bij BAS of de gemeente. Hiermee krijgt iedereen de mogelijkheid om bezwaren in te dienen tegen vliegtuigtuiglawaai. Tot en met 22 maart kunnen zienswijzen worden ingediend op het ontwerp van het actieplan omgevingslawaai Schiphol 2018 - 2023. Hoewel er Schiphol staat, gaat dit over de luchtvaart in heel Nederland! Ook als u last heeft van nachtvluchten, kunt u dat via onderstaande link nogmaals aangeven.

 

Dit is de directe link om te reageren: https://goo.gl/8ZbBjC

In het tekstvak uw reactie, duidelijk aangeven waarop u reageert luchtvaart, Hoofdspoorwegen of Rijkswegen.

 

Algemene informatie mbt Omgevingslawaai Schiphol, hoofdspoorwegen en rijkswegen: https://goo.gl/UFhHga

 

In de volgende link staat welke plannen er zijn en waarop dat gebaseerd is: https://goo.gl/ggvuFd

 

Geen inspiratie? Kopieer en plak deze pdf.

Dit is het bestand in word (openen met wordpad): documenten/zienswijzeomgevingslawaai.docx

Om zelf veranderingen aan te brengen in deze tekst zie volledige versie hieronder.

 

Meer inspiratie kan ook gehaald worden uit de zienswijze tegen de uitbreiding van het aantal nachtvluchten.

of uit deze website bij achtergronden en uit de blogartikelen.

 

Hieronder de volledige zienswijze, aan te passen naar eigen behoefte.

 

Zienswijze op ontwerp actieplan omgevingslawaai Schiphol 2018 – 2023

 1. Bezwaar: Het actieplan is gebaseerd op het Nieuw Normen en HandhavingsStelsel (NNHHS)
  Voorstel: handhavingspunten en totaal volume geluidsbelasting niet opheffen en de grenswaarde voor het totale volume van de geluidsbelasting als norm blijven hanteren zolang het NNHHS niet wettelijk is vastgelegd in de wijzigingen van het Luchthaven Verkeers Besluit (LVB) en het Luchthaven Indelings Besluit (LIB)
  Argumenten:
  a) afspraken over preferentieel baangebruik zijn niet doelmatig gebleken
  b) NNHHS is niet rechtsgeldig zolang het LVB en het LIB daar niet op zijn aangepast
  c) voordien moet nog een beoordeling van de milieu effecten van het NNHHS plaatsvinden
  d) de beoordeling van de milieu effecten kan leiden tot aanpassing van het NNHHS

 2. Bezwaar: In dit actieplan wordt uitgegaan van het NNHHS met als basis een jaarlijkse norm voor de Maximale Hoeveelheid Geluid (MHG)
  Voorstel: stel de MHG norm voor onbepaalde tijd i.p.v. deze jaarlijks te wijzigen
  Argumenten:
  a) met dit voorstel wordt voorkomen dat maximale hoeveelheid geluid jaarlijks toeneemt
  b) bij jaarlijkse vaststelling van de MHG bestaat de kans dat de norm voor de hoeveelheid geluid steeds hoger wordt

 3. Bezwaar: Dit actieplan is gaat uit van een Maximale Hoeveelheid Geluid, die gebaseerd is op geluidpreferent baangebruik
  Voorstel: baseer de aanpak van de geluidhinder niet op geluidpreferent baangebruik
  Argumenten:
  a) geluidpreferent baangebruik is geen handhaafbare norm
  b) geluidpreferent baangebruik is strijdig met streven naar verminderen veiligheidsrisico’s (zie integrale veiligheidsanalyse NLR)

 4. Bezwaar: actieplan is gebaseerd op MHG die afgeleid is van gebruiksprognose
  Voorstel: baseer MHG op daadwerkelijk geproduceerde hoeveelheid geluid in afgelopen gebruiksjaar
  Argumenten:
  a) de gebruiksprognose is onnauwkeurig
  b) gebruiksprognoses van afgelopen jaren komen aantoonbaar niet overeen met de werkelijkheid
  c) de gebruiksprognose is geen goede basis voor het bepalen van de feitelijke geluidsproductie
  d) de hoeveelheid in het afgelopen gebruiksjaar geproduceerd geluid is wel feitelijk juist en is wel nauwkeurig

 5. Bezwaar: Dit plan is gebaseerd op een Maximale Hoeveelheid Geluid die is afgeleid van de capaciteitsdeclaraties
  Voorstel: baseer de MHG niet op capaciteitsdeclaraties maar op de daadwerkelijk gemeten hoeveelheid geluid in het afgelopen gebruiksjaar
  Argumenten:
  a) capaciteitsdeclaraties zijn bedoeld voor slottoewijzing (Bron: IATA WSG)
  b) slottoewijzing strekt tot maximalisering van het aantal vluchten (Bron: Slotverordening EU)
  c) de doelstelling van maximalisering van het aantal vluchten is strijdig met de doelstelling om de geluidsproductie te minimaliseren
  d) verschillen tussen het operationele plan en de werkelijkheid worden in het concept van dit actieplan beschreven als onvermijdelijk
  e) het is onaanvaardbaar om dit plan te baseren op een geluidnorm die afgeleid is van cijfers op basis van veronderstellingen waarvan op voorhand in dit zelfde plan met zekerheid gezegd wordt dat deze niet gerealiseerd zullen worden

 6. Bezwaar: als gevolg van het anticiperend handhaven op het NNHHS kan de ILT niet optreden tegen overtredingen van de vigerende geluidsnormen die in de jaren 2014, 2015 en 2016 door de ILT zijn vastgesteld en dit en de komende jaren eveneens zullen kunnen plaatsvinden
  Voorstel: het besluit tot anticiperend handhaven intrekken tot het moment waarop het NNHHS directe rechtswerking krijgt
  Argumenten:
  a) de ILT heeft geen maatregelen genomen tegen gebleken overtredingen van de vigerende normen
  b) de vigerende normen dienen te worden gehandhaafd zolang het NNHHS geen rechtskracht heeft
  c) in de huidige situatie treedt de ILT niet handhavend op
  d) dit is een onwenselijke situatie die onmiddellijk moet worden beëindigd, om:
      I) de belangen van de omwonenden te behartigen en
     II) het recht van omwonenden op bescherming tegen overtreding van de wettelijk vastgestelde  
         normen te waarborgen

 7. Bezwaar: Dit plan is gebaseerd op de aanname die is vastgelegd in het regeerakkoord, dat de luchtvaartsector met slimmere en schonere vliegtuigen ruimte kan creëren voor groei.
  Voorstel: Geen groei van de luchtvaartsector toestaan
  Argumenten:
  a) slimme vliegtuigen bestaan niet, want vliegtuigen hebben geen intelligentie. Het zijn slechts machines die hinder, veiligheidsrisico’s en luchtverontreinigende en klimaatschadelijke emissies  veroorzaken, geen “intelligente” wezens
  b) wij hebben niets aan schonere vliegtuigen zolang het aantal vliegbewegingen harder groeit dan dat de emissies van geluid en luchtverontreinigende stoffen afnemen
  c) de groei van de luchtvaart doet de voordelen van schonere vliegtuigen teniet, waardoor
  d) deze groei met schonere vliegtuigen uiteindelijk leidt tot een toename van hinder en milieu- en klimaatschadelijke emissies
  e) groei van het vliegverkeer leidt niet automatisch tot het reduceren van veiligheidsrisico’s, wel tot het toenemen daarvan
  f) in het ontwerp van dit actieplan staat dat veiligheid op één staat
  g) groei van de luchtvaart is derhalve niet mogelijk (dit staat letterlijk in het OVV rapport)

 8. Bezwaar: In dit plan staat dat na 2020 groei van het luchtvaartverkeer op Schiphol wordt toegestaan
  Voorstel: na 2020 geen groei van het luchtvaartverkeer op Schiphol meer toestaan
  Argumenten:
  a) hinderbeperking
  b) natuurbescherming
  c) milieubescherming
  d) bescherming volksgezondheid
  e) beperken veiligheidsrisico’s
  f) nodig voor het realiseren van de Nederlandse, Europese en mondiale klimaatdoelstellingen

 9. Het ontwerp van het actieplan is gebaseerd op grenswaarden van de gelijkwaardigheidscriteria voor geluid
  Voorstel: gelijkwaardigheidscriteria afschaffen
  Argumenten:
  a) niet handhaafbaar, want aantal ernstig slaapverstoringen is niet eenduidig vast te stellen
  b) strijdigheid met NNHHS, want gelijkwaardigheidscriteria zijn gebaseerd op geluidbelastingberekeningen die met het Nederlands Rekenmodel zijn uitgevoerd, terwijl de milieu effecten van het NNHHS worden beoordeeld met het Europese D29 rekenmodel

  10. Bezwaar: het actieplan gaat er van uit dat het oppervlak van de geluidscontouren in 2016 met 5% zijn toegenomen t.o.v. 2011 door groei van het aantal vliegbewegingen met 15%
  Voorstel: stop groei vliegbewegingen
  Argumenten: klimaatverandering, veiligheid, volksgezondheid, natuur en milieu
  NB: Voor de naleving van het klimaatverdrag van Parijs is afname van het aantal vliegbewegingen noodzakelijk
  NB: De Alderstafel heeft in 2013 aangegeven dat de mogelijkheden van hinderbeperkende maatregelen uitgeput raken. Verbeteringen in het ene gebied betekenen veelal nieuwe gehinderden in een ander gebied.

  11. Bezwaar: Het ontwerp van het actieplan is gebaseerd op nieuwe normen en handhavingsstelsel
  Voorstel baseer het actieplan op het vigerende normenstelsel
  Argumenten:
  a) het nieuwe normen en handhavingsstelsel is nog niet wettelijk vastgesteld
  b) het nieuwe normen en handhavingsstelsel is nog niet van kracht
  c) het gaat nog lang duren voordat het nieuwe normen en handhavingsstelsel van kracht is omdat daartoe eerst het LIB en het LVB moeten worden gewijzigd en daaraan voorafgaand nog een MER procedure doorlopen moet worden voor het berekenen van de milieu effecten van het beoogde NNHHS
  d) hierdoor kan niet effectief tegen overtredingen van het NNHHS worden opgetreden, doordat handhavingsbesluiten in beroep door de rechter vernietigd zullen worden
  e) hierdoor ontstaat een rechtsvacuüm dat normoverschrijding in de hand werkt
  f) van deze normoverschrijding gaat vervolgens een precedentwerking uit met als gevolg van de normen van het NNHHS niet meer handhaafbaar zijn

  12. Bezwaar: Het ontwerp van het actieplan rekent m.b.t. Lden en Lnight in dB terwijl de Wet luchtvaart geluid normeert in dB(A)
  Voorstel: hanteer dB(A) i.p.v. dB bij geluidsberekeningen ter bepaling, controle en handhaving van geluidnormen voor de luchtvaart, dus ook in de definitieve versie van onderhavig actieplan
  Argumenten:
  a) menselijke waarneming is maatgevend bij normering geluidhinder o.g.v. Regeling Omgevingslawaai Luchtvaart
  b) dB(A) is wettelijke norm o.g.v. Wet luchtvaart
  c) de vigerende norm voorde grenswaarde gesteld aan het Totale Volume van de Geluidsbelasting (TVG) is ook gesteld in dB(A)

  13. Bezwaar: In het ontwerp van het actieplan worden andere milieuaspecten dan geluidhinder, zoals externe veiligheid, luchtverontreiniging van het vliegverkeer en klimaatverandering, niet behandeld
  Voorstel: neem andere milieuaspecten wel mee in dit actieplan
  Argumenten:
  a) deze andere milieu aspecten worden niet in een ander actieplan voor Schiphol behandeld
  b) andere milieu aspecten dan geluidhinder zijn minstens even belangrijk
  c) het aspect veiligheid heeft volgens de minister zelfs prioriteit boven hinder
  d) het aspect klimaatimpact heeft veel grotere en ernstigere gevolgen dan geluidhinder
  e) de grenzen van de groei van de luchtvaart m.b.t. veiligheid en klimaat zijn bereikt (zie rapporten OVV en Peeters: https://repository.tudelft.nl/islandora/object/uuid%3A615ac06e-d389-4c6c-810e-7a4ab5818e8d)
  f) de veiligheids- en klimaatrisico’s worden niet adequaat planmatig beheerst
  g) dit actieplan is gebaseerd op het NNHHS, dat op zijn beurt weer is gebaseerd op het LIB, waarin andere milieu aspecten zoals veiligheid wel een rol spelen.
  h) dit actieplan is gebaseerd op het vigerende LVB, waarin lokale luchtverontreiniging wordt meegewogen
  i) derhalve mogen veiligheid, luchtverontreiniging en andere relevante milieu aspecten zoals klimaatimpact niet buiten beschouwing blijven in dit actieplan

  14. Bezwaar: in het ontwerp van het actieplan blijft cumulatie van geluid buiten beschouwing
  Voorstel: besteed in het definitieve actieplan wel aandacht aan de cumulatieve effecten van geluid afkomstig van verschillende bronnen
  Argumenten:
  a) door accumulatie van geluid die in werkelijkheid veelvuldig plaatsvindt niet te beschouwen is het actieplan niet realistisch
  b) omwonenden ervaren wel extra hinder door cumulatie van geluid
  c) Voortdurende blootstelling aan vliegtuiglawaai leidt tot:

 • Stress

 • Slaapverstoring en slapeloosheid

 • Ziekenhuisopnames voor cardiovasculaire aandoeningen

 • Hoge bloeddruk en orgaanbeschadigingen

 • Hart- en vaatziekten

 • Hartaandoeningen en beroertes

 • Hartaanvallen

 • Hormoonverstoringen

 • Suikerziekte (diabetes type 2)

 • Overgewicht

 • Concentratie problemen

 • Levenslang blijvende gezondheidsschade bij kinderen

 • ADHD bij kinderen

 • Aantasting van cognitieve vaardigheden bij kinderen

 • Lees- en geheugenproblemen bij kinderen

 • Slechtere leerprestaties door kinderen

 • Depressie

 • Psychische problemen

 • Leukemie en borstkanker

Bronnen:
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4015897/

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/m/pubmed/15070524/?i=5&from=/15703140/related

http://content.time.com/time/specials/packages/article/0,28804,1929071_1929070_1947782,00.html

https://www.hsph.harvard.edu/news/press-releases/aircraft-noise-linked-with-heart-problems/

https://www.hsph.harvard.edu/magazine/magazine_article/secrets-of-sound-health/

https://www.medicalnewstoday.com/articles/311045.php

https://theconversation.com/aircraft-noise-at-night-linked-to-high-blood-pressure-79397?utm_medium=amptwitter&utm_source=twitter

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4918642/

http://www.dailymail.co.uk/news/article-4371482/Living-flightpath-roar-cause-diabetes.html

https://www.noisenet.com.au/single-post/2017/04/19/Noise-and-Diabetes-86-higher-rate-of-Type-2-in-aircraft-flightpath

http://content.time.com/time/specials/packages/article/0,28804,1929071_1929070_1947782,00.html

https://demonitor.kro-ncrv.nl/artikelen/zes-vragen-over-de-nadelige-effecten-van-vliegtuiggeluid

http://content.time.com/time/specials/packages/article/0,28804,1929071_1929070_1947782,00.html

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28813586

https://www.sciencedaily.com/releases/2008/02/080213090530.htm?trendmd-shared=0

https://www.theguardian.com/books/2017/sep/21/why-we-sleep-by-matthew-walker-review

http://news.cornell.edu/stories/1998/03/airport-noise-harms-children-effects-endure

http://www.noiseandhealth.org/article.asp?issn=1463-1741;year=2003;volume=5;issue=19;spage=31;epage=40;aulast=Matheson

http://news.cornell.edu/stories/1998/03/airport-noise-harms-children-effects-endure

http://www.noiseandhealth.org/article.asp?issn=1463-1741;year=2003;volume=5;issue=19;spage=31;epage=40;aulast=Matheson

http://news.cornell.edu/stories/2002/10/airport-noise-impairs-long-term-memory-and-reading

https://www.rivm.nl/Documenten_en_publicaties/Wetenschappelijk/Rapporten/2005/juni/Het_effect_van_geluid_van_vlieg_en_wegverkeer_op_cognitie_hinderbeleving_en_de_bloeddruk_van_basisschoolkinderen/Download/Het_effect_van_geluid_van_vlieg_en_wegverkeer_op_cognitie_hinderbeleving_en_de_bloeddruk_van_basisschoolkinderen

http://robbinsville.freeservers.com/cornell.htm

https://www.huisarts.nl/slaaptekort-bij-kinderen-heeft-grote-gevolgen/

http://onlinepubs.trb.org/onlinepubs/acrp/acrp_webdoc_034EducatorsHandbook.pdf

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22842719

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10507123

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/geluidsoverlast/vlieglawaai

https://www.hsph.harvard.edu/magazine/magazine_article/secrets-of-sound-health/

https://demonitor.kro-ncrv.nl/artikelen/zes-vragen-over-de-nadelige-effecten-van-vliegtuiggeluid

https://www.medicalnewstoday.com/articles/311045.php

 

15. Regels m.b.t. 20Ke gebieden zijn vastgesteld door wijziging LIB m.i.v. 1-1-2018
Bezwaar: deze regels gelden niet voor andere luchthavens
Voorstel: 20Ke gebieden ook aanwijzen voor gebieden onder de aanvliegroutes van de overige commerciële luchthavens in Nederland
Argumenten:
a) landelijke scope van dit plan
b) gelijkheidsbeginsel

 

16. Het ontwerp van het actieplan Schiphol gaat uit van wijzigingen in de beperkende regels binnen de beperkingengebieden
Bezwaar: deze wijzigingen zijn vastgesteld zonder overleg noch instemming van de omwonenden
Voorstel: houdt de beperkende regels binnen de beperkingsgebieden in stand
Argumenten:
a) aan de Alderstafel, in de ORS en in de drie Schipholconvenanten is afgesproken dat alleen die maatregelen worden doorgevoerd waarvoor draagvlak bestaat bij alle betrokken partijen
b) deze afspraken zijn één en ondeelbaar
c) de beperkingen zijn er niet voor niets en heten niet voor niets beperkingen: zij zijn nodig om vermijdbare hinder en risico’s te beperken tot een onvoorkoombaar niveau, niet tot een voor de betrokken gemeenten en provincie omwille van woningbouw wenselijk niveau

 

17. Bezwaar: hanteren meteotoeslag bij berekening maximale hoeveelheid geluid
Voorstel: hanteer bij de bepaling van de maximale hoeveelheid geluid geen meteotoeslag
Argumenten:
a) in de vigerende norm voor de bepaling van de TVG grenswaarde zit geen meteotoeslag
b) toepassing van meteotoeslag leidt tot toename van het aantal vliegbewegingen
c) toename van het aantal vliegbewegingen leidt tot meer hinder buiten de geluidzones
d) toename van het aantal vliegbewegingen is onaanvaardbaar uit oogpunt van klimaat

 

18. Bezwaar: dit actieplan is gebaseerd op geluidberekeningen in plaats van metingen
Voorstel: Baseer de normering en beoordeling van geluidniveaus alsmede de controle op de naleving van de geluidnormen op feitelijke geluidmetingen in plaats van theoretische berekeningen
Argumenten:
a) berekening vinden plaats op basis van prognoses (schattingen) en aannames m.b.t. vliegtuigtype, vliegprocedures, verkeersverdeling en andere verwachtingen die niet overeenkomen met de werkelijkheid
b) metingen zijn realistischer
c) de meetresultaten kunnen direct teruggekoppeld worden, waardoor een brongerichte aanpak van de handhaving door het gericht opleggen van effectieve maatregelen mogelijk is
d) hiermee kan onnodige geluidoverlast en daaruit voorkomende gezondheidsschade (zie 14) voorkomen worden

 

19. Bezwaar: in dit actieplan wordt uitgegaan van een te enge benadering van het begrip hinder
Voorstel: Normeer, beperk en handhaaf hinder niet alleen op basis van geluid, maar ook op veiligheid en emissies van luchtverontreinigende en klimaatschadelijke stoffen zoals CO2, NOx, SO2, fijnstof en roet
Argumenten:
a) aangenomen motie tweede kamer Van Raan c.s. 31936 nr. 445 om hinder breder te definiëren
b) dit actieplan is gebaseerd op het LIB en het LVB waarin luchtverontreiniging en veiligheid wel meetellen
c) groenste kabinet ooit
d) klimaatambitie kabinet om CO2 uitstoot in 2030 met 40% te hebben verminderd

 

20. Bezwaar: in dit actieplan wordt uitgegaan van sturing op hinder in plaats van vliegbewegingen
Voorstel: Stuur op aantallen in plaats van op geluidhinder
Argumenten:
a) door te sturen op aantallen wordt het aantal geluidgehinderden effectiever beperkt
b) sturing op aantallen is de enige manier om de veiligheid op en om de luchthaven te waarborgen
c) sturing op aantallen is vooralsnog de enige manier om de uitstoot van luchtverontreinigende stoffen te beperken
d) vermindering van het aantal vliegbewegingen is noodzakelijk voor het behalen van de Nederlandse en internationale klimaatbeleid doelstellingen

 

21. Bezwaar: het ontwerp van het actieplan Schiphol stelt geen grenzen aan de groei van Schiphol
Voorstel: limiteer het aantal vliegtuigbewegingen op Schiphol ten minste tot het eind van de planperiode (tot 1-1-2024) tot 500.000 vtb/jr
Argumenten:
a) het aantal klachten over geluidhinder is de afgelopen vijf jaar met gemiddeld 11% per jaar toegenomen (bron: kwartaalrapportages BAS)
b) het vliegverkeer van en naar Schiphol veroorzaakt geluidsoverlast tot in Apeldoorn en Alkmaar
c) de in het actieplan voorgestelde hinder beperkende maatregelen houden geen rekening met de effecten op de volksgezondheid terwijl er laag gevlogen wordt over één van de dichtstbevolkte gebieden van Nederland
d) de veiligheidssituatie op Schiphol laat geen verdere groei van het aantal vliegbewegingen toe (bron: OVV rapport veiligheidssituatie Schiphol)
e) het ontwerp van het actieplan houdt geen rekening met de milieu effecten van het huidige en toekomstige gebruik van de luchthaven inclusief het vliegverkeer
f) toename van het aantal vliegbewegingen op Schiphol maakt het onmogelijk om de klimaatverandering te beperken tot minder dan 2 graden Celcius zoals is afgesproken in het verdrag van Parijs

 

22. Bezwaar: in de actieplan wordt er van uitgegaan dat het aantal (ernstig) gehinderden wordt berekend
Voorstel: bepaal het aantal (ernstig) gehinderden aan de hand van enquêtes
Argumenten:
a) hinder is een subjectieve beleving die niet rekenkundig vastgesteld kan worden
b) alleen empirisch onderzoek kan een enigszins nauwkeurige realiteitsgetrouwe indicatie geven van het aantal gehinderden en ernstig gehinderden
c) dit geldt ook voor het aantal slaapverstoorden
d) berekening is niet voorgeschreven in de Regeling OmgevingsLawaai Schiphol
e) het is niet verplicht om het aantal gehinderden te bepalen aan de hand van berekeningen
f) er is geen juridische beperking op grond waarvan het aantal gehinderden niet empirisch kan worden vastgesteld

 

23. Bezwaar: Dit plan is gebaseerd op een evaluatie die uitgaat van hetzelfde aantal woningen in 2011 en 2016 zoals opgegeven door het RIVM
Voorstel: baseer de evaluatie van het beleid op actuele gegevens van het kadaster
Argumenten:
a) wijzigingen in het woningbestand worden nu niet meegeteld in de evaluatie
b) het feitelijk aantal gehinderden wordt bepaald door het aantal woningen
c) het RIVM is niet de aangewezen instantie om het aantal woningen in een gebied te bepalen
d) het woningbestand van het kadaster is accurater dan dat van het RIVM
e) het woningbestand van het kadaster is actueler dan dat van het RIVM
f) evaluatie van het geluidbeleid op basis van vaststelling van het aantal gehinderden op grond van verouderde, inaccurate woningbestanden van het RIVM geven een onnauwkeurig en vertekend beeld van de werkelijkheid die leidt tot onderschatting van de toename van het aantal (ernstig) gehinderden

 

24. Bezwaar: Dit actieplan is gebaseerd op het geluidpreferent baangebruik
Voorstel: baseer het actieplan op het feitelijk baangebruik
Argumenten:
a) het geluidpreferente baangebruik geeft een vertekend beeld
b) het feitelijke baangebruik wordt behalve door de afgesproken geluidspreferente baanvoorkeur tevens en in belangrijke mate (overwegend) bepaald door:
I) weersomstandigheden:
i) windsterkte
ii) windrichting
iii) zichtcondities
II) verkeersaanbod
III) periode van de dag
IV) Vliegtuigbewegingen
V) Vlootsamenstelling
VI) Baangebruik
VII) Baanonderhoud
VIII) Routes
IX) Vliegprocedures

c) hierdoor heeft de geluidvoorkeur in de praktijk een aan de overige factoren ondergeschikte rol
d) het is onwenselijk om het beleid, in casu dit plan, te baseren op onrealistische uitgangspunten van geluidpreferent baangebruik waar in de praktijk nauwelijks iets van terecht komt doordat andere factoren van doorslaggevende invloed zijn op het feitelijke baangebruik

 

25. Bezwaar: dit plan bouwt voort op afspraken over Continuous Descent and Approach (CDA)
Voorstel: dit plan baseren op feitelijk plaats vindende vliegprofielen
Argumenten:
a) hinder beperkende CDA procedures zijn in de afgelopen 7 jaar slechts met 3,5% toegenomenb) in plaats van de afgesproken steile starts en landingen naar en van grotere hoogtes (CDA) wordt er in de praktijk steeds meer laag gevlogen over lange afstanden van en naar Schiphol

 

26. Bezwaar: dit actieplan gaat uit van afspraken over vliegprocedures die leiden tot meer geluidsoverlast in gebieden waarvoor hinderbeperkingen (geluidnormen) gelden
Voorstel: schaf de voorkeur voor de NAPD2 procedure af
Argument:
a) de NAPD procedure wordt alleen door de KLM en een beperkt aantal andere maatschappijen gebruikt
b) de effectiviteit van deze procedure is hierdoor beperkt
c) de gebruikte NAPD2 procedure leidt tot meer geluidgehinderden onder de route dichtbij de luchthaven, dus binnen de hinder gereguleerde geluidzones
d) de gevolgde NAPD2 procedure heeft een negatief effect op omwonenden die toch al veel hinder van het vliegtuiglawaai dat Schiphol veroorzaakt ondervinden

 

27. Bezwaar: Dit actie plan gaat uit van 32.000 nachtvluchten
Voorstel: Pas dit plan aan conform ingediende zienswijzen op het ontwerpbesluit tot wijziging van het luchthavenverkeerbesluit in verband met maximum aantal nachtvluchten door een maximum van 29.000 vliegtuigbewegingen met handelsverkeer te stellen aan het aantal nachtvluchten per jaar
Argumenten:
a) met de omwonenden is afgesproken dat het aantal nachtvluchten beperkt zal worden tot 29.000 vanwege de gebleken onmogelijkheid om de afspraken over de CDA profielen in de avond en daluren na te komen
b) het aantal slaapverstoorden is de afgelopen jaren toegenomen
c) slaapverstoring leidt tot zeer ernstige gezondheidsschade
d) het aantal slaapverstoorden dient derhalve te worden teruggedrongen
e) dat kan alleen door het aantal nachtvluchten te beperken

28. Bezwaar: dit actieplan gaat er vanuit dat het goed informeren van de omgeving leidt tot hinderbeperking
Voorstel: hinder beperken door het aantal vliegbewegingen ten minste tot 2024 te begrenzen tot maximaal 500.000 vliegbewegingen per jaar
Argumenten:
a) meer informatie leidt niet tot minder hinder
b) minder vliegtuigen in de lucht leidt wel tot minder hinder
c) omwille van het tegengaan van verdergaande klimaatverandering kan het luchtverkeer niet verder toenemen
d) ditzelfde geldt voor de veiligheid, natuur- en milieukwaliteit
e) ditzelfde geldt voor de gezondheidsschade ten gevolge van de uitstoot van ultrafijnstof
f) ditzelfde geldt voor de gezondheidsschade ten gevolge van vliegtuiglawaai
g) het opstijgen van een Boeing 747 evenveel ultrafijnstof uitstoot veroorzaakt als een miljoen vrachtwagens
h) jaarlijks krijgen 12.400 kinderen luchtwegklachten als gevolg van luchtvervuiling (RIVM)
i)  De mondiale klimaatschade als gevolg van de uitstoot van het luchtverkeer bedraagt € 18,5 miljard per jaar.
j) Het vliegverkeer binnen Europa veroorzaakt jaarlijks € 9 miljard aan schade middels klimaatverandering.
k) De mondiale maatschappelijke kosten van de luchtvaart bedragen in totaal circa 37 miljard euro per jaar.
l) Wereldwijd drie miljoen doden door fijnstof en ozon
m) De gevolgen van fijnstof in Europa: 428.000 doden per jaar

n) Elk jaar sterven 18.000 Nederlanders tien jaarte vroegdoor fijn stof in de lucht.
o) Het is een reëel cijfer waarop de politiek moet reageren, vinden deskundigen.

p) Uit cijfers van het RIVM blijkt dat luchtvervuiling in Nederland ieder jaar leidt tot 1.200 gevallen van longkanker, 5.000 spoedopnamen in het ziekenhuis vanwege acute hart- of luchtwegklachten en 6.900 nieuwe gevallen van chronische bronchitis bij volwassenen.
q) Nederlanders leven dertien maanden korter door luchtvervuiling.

 

28. Bezwaar: dit actieplan is gebaseerd op een convenant hinderbeperking waarvan verwacht wordt dat er in 2020 5% minder ernstig gehinderden zullen zijn ten opzichte van 2008 omdat dat is afgesproken in een akkoord dat tien jaar geleden gesloten is met omwonenden en bestuurders die daar geen invloed op hebben
Voorstel: ga uit van de feitelijk gerealiseerde toename van geluidhinder in plaats van op basis van tien jaar oude afspraken na te streven in de volledig achterhaalde doelstelling gestelde afname van geluidhinder waarvan al jarenlang is gebleken dat daar in de praktijk niks van is terecht gekomen
Argumenten:
a) In de praktijk is het aantal klachten over geluidshinder de afgelopen vijf jaar met gemiddeld 11% per jaar toegenomen

bron

jaartal

klachten

toename

afname

gemiddeld

gebruiksprognose Schiphol

2018

126.500

 

65%

toename/jr

kwartaalcijfers BAS

2017

208.795

13%

 

 

kwartaalcijfers BAS

2016

184.292

39%

 

 

kwartaalcijfers BAS

2015

132.796

 

17%

11%

kwartaalcijfers BAS

2014

155.005

25%

 

 

kwartaalcijfers BAS

2013

123.540

 

7%

 

kwartaalcijfers BAS

2012

132.344

 

 

 

b) in 2016 is het aantal gehinderden met 39% gestegen
c) vorig jaar steeg het aantal gehinderden opnieuw, en wel met 13%
d) het is zeer onwaarschijnlijk dat na jaren van toename het aantal gehinderden in de komende twee opeens met 65% zou afnemen
e) zonder maatregelen wordt lawaai het milieuprobleem met de grootste impact op de volksgezondheid. Bron: https://nos.nl/nieuwsuur/artikel/2152645-over-twintig-jaar-is-herrie-het-grootste-milieuprobleem.html

 

29. Bezwaar: dit plan is gebaseerd op afspraken over selectieve groei
Voorstel: stel voor onbepaalde tijd een verbod in op de groei van Schiphol en de overige commerciële luchthavens in Nederland
Argumenten:
a) van het afgesproken selectiviteitsbeleid is niets terecht gekomen
b) de afspraken over selectieve groei hebben in de praktijk geleid tot het versneld groeien van Schiphol
c) dit heeft geleid tot extra overlast, gezondheidsschade en klimaatschade
d) de gevolgen van fijnstof in Europa: 428.000 doden per jaar
e) elk jaar sterven 18.000 Nederlanders tien jaar te vroeg door fijn stof in de lucht.
f) Het vliegverkeer binnen Europa veroorzaakt jaarlijks € 9 miljard aan schade middels
klimaatverandering
g) groei van het luchtverkeer leidt tot aantasting van natuur en milieu, alsmede tot het bereiken van de grenzen van de veiligheid
h) de op basis van de selectiviteitsafspraken in de afgelopen drie jaar gerealiseerde groei van Schiphol heeft geen economische meerwaarde omdat het voor het grootste deel bestaat uit vakantievluchten
i) Schiphol heeft door het subsidiëren van vluchten met onder meer het Airline Reward Programma gehandeld in strijd met de selectiviteitsafspraken
j) Schiphol is hierdoor een onbetrouwbare partner gebleken met betrekking tot de gemaakte selectiviteitsafspraken
k) hierdoor is het niet gerechtvaardigd om in dit actieplan te veronderstellen dat de gemaakte selectiviteitsafspraken in de toekomst wel door Schiphol nagekomen zullen worden
l) derhalve dient de afspraak dat na 2020 verdere selectieve groei mogelijk zal zijn, van overheidswege geannuleerd te worden

 

30. Bezwaar: dit actieplan gaat er van uit dat op Schiphol voorrang gegeven zal worden aan intercontinentale vluchten
Voorstel: baseer dit actieplan op de gerealiseerde aantallen van de onderscheiden types vluchten
Argumenten:
a) afspraken over voorrang van vluchttypes zijn tot nu toe niet nagekomen door Schiphol
b) het tegenovergestelde van wat was afgesproken is bereikt
c) het non-hub verkeer op Europese bestemmingen is de afgelopen jaren juist gestegen

 

31. Bezwaar: in dit actieplan wordt de focus gelegd op hinderbeperking in plaats van op het aantal vliegbewegingen
Voorstel: focus op beperking van het aantal vliegbewegingen alsmede op beperking van hinder
Argumenten:
a) beperking van het aantal vliegbewegingen is nodig om geluidsoverlast te beperken
b) beperking van het aantal vliegbewegingen is nodig om natuur aantasting te beperken
c) beperking van het aantal vliegbewegingen is nodig om luchtverontreiniging te beperken
d) beperking van het aantal vliegbewegingen is


Breng dit blog onder de aandacht van een vriend

&r


Geef een reactie

Naam *


Email * (wordt niet gepubliceerd)


Reactie

* verplicht veld

Blog

18-Dec-2018
Podcast De Dag: waarom Lelystad Airport een hoofdpijndossier blijft18-Dec-2018
Toeristische bedrijfstak wil minder lawaai en milieuvervuiling van MAA16-Dec-2018
Verbijstering over mogelijke komst nieuwe maatschappijen op Lelystad Airport14-Dec-2018
Onderzoek SP: 1 op 4 Amsterdamse klachten over Schiphol genegeerd11-Dec-2018
From travel time to cost efficiency: Comparing budget airlines to Eurostar10-Dec-2018
Luchtvaartsector helpt minister aan oneliners bij beantwoording Kamervragen Schiphol07-Dec-2018
Lage vliegtaks heeft weinig effect07-Dec-2018
Raad van State behandelt alsnog zaak omwonenden vliegveld06-Dec-2018
Bewonersvoorman Schiphol onder vuur bij achterban04-Dec-2018
Europese Commissie zorgt voor nieuwe tegenslag Lelystad Airport29-Nov-2018
Blog liegen en bedriegen door de Schiphol groep27-Nov-2018
Persbericht mbt Schiphol van omwonenden26-Nov-2018
Toezichthouder geluidhinder Schiphol meet met twee maten maar altijd in nadeel omwonenden23-Nov-2018
Milieueffectrapport: Schiphol kan doorgroeien naar 540.000 vluchten22-Nov-2018
Gegoochel met cijfers geluidsoverlast Lelystad Airport19-Nov-2018
Chemie steeds schoner, luchtvaart steeds vervuilender17-Nov-2018
Een makkelijke oplossing voor de hoge emissie van de luchtvaart is er niet15-Nov-2018
Het duivelse dilemma voor de luchtvaart: gaan groeien en vergroenen wel samen?15-Nov-2018
De luchtvaart voelt de hete adem van de milieuclubs15-Nov-2018
Passagierstekort kostte al 21 vliegverbindingen op Groningen Airport Eelde de kop15-Nov-2018
Gemeenteraad wil financiŽle openheid van zaken van Eindhoven Airport13-Nov-2018
Luchtvaartdag zaterdag 8 december 201813-Nov-2018
Schokkende toename vliegverkeer Buitenveldertbaan11-Nov-2018
Protest tegen vliegveld: Barbecue smaakt naar kerosine10-Nov-2018
Omwonenden Schiphol: luchthaven mag tot 2023 niet verder groeien09-Nov-2018
Gerechtelijke dwaling over geluidsnormen Schiphol05-Nov-2018
Milieufederatie: Elektrisch vliegen levert niks tot nauwelijks iets op05-Nov-2018
Dankzij Ryanair komt steeds meer zicht op de vunzigheid van vliegen voor 18 euro02-Nov-2018
Defensie noemt eisen omwonenden Awacsbasis onmogelijk02-Nov-2018
Groei internationaal vliegverkeer stuwt kerosineverbruik naar record02-Nov-2018
Burgemeester roept op tot actie tegen vlieglawaai02-Nov-2018
Regiegroep beschuldigt minister van selectief gebruik informatie belevingsvlucht30-Oct-2018
Piloten waarschuwen opnieuw over veiligheid Schiphol30-Oct-2018
Omsingeld door vliegvelden: vluchten kan niet meer30-Oct-2018
Twijfel veiligheid Schiphol: luchthaven neemt maatregelen29-Oct-2018
SlotcoŲrdinator onderzoekt haalbaarheid extra vrachtvluchten29-Oct-2018
Meer mensen hebben last van Schiphol24-Oct-2018
Retourtje New York compenseren? Eet dan drie jaar geen vlees24-Oct-2018
KU Leuven lanceert vrijwillige compensatie voor vliegreizen22-Oct-2018
Testimonies of devastating cost to public health of toxic passenger jets submitted to The Hague22-Oct-2018
24-uursstaking van Ryanair-personeel op luchthaven Eindhoven20-Oct-2018
Persbericht SATL: minister schaadt vertrouwen in de overheid opnieuw18-Oct-2018
Belastingvrij vliegen kost schatkist 2 miljard per jaar18-Oct-2018
Steun de oproep voor eerlijke belasting op vliegen17-Oct-2018
Kamerbrief over rapport stikstofdepositie Eindhoven Airport17-Oct-2018
Vliegmaatschappijen maken nauwelijks winst op ticketverkoop17-Oct-2018
NS en ANVR willen maatregelen Brussel Trein 3x duurder dan vliegtuig om oneerlijke taks17-Oct-2018
Ook 2020 als openingsdatum voor luchthaven Lelystad is onzeker15-Oct-2018
Overheid is veel te soepel met norm voor schadelijk fijnstof14-Oct-2018
Drie keer meer meldingen over Rotterdam The Hague Airport14-Oct-2018
Schiphol in deel van nacht dicht11-Oct-2018
Dit is waarom geluidsoverlast dodelijk kan zijn11-Oct-2018
Provincie Overijssel wil vinger in de pap bij opstellen nieuwe luchtvaartnota11-Oct-2018
WHO: Schiphol is veel en veel te luid11-Oct-2018
Wantrouwen overheerst bij start Eindhoven Airport debat10-Oct-2018
De schokkende feiten over fijnstof en ultrafijnstof04-Oct-2018
Provincie Gelderland: Lelystad Airport pas open na schrappen laag vliegen04-Oct-2018
HoogOverijssel stelt luchtvaartmaatschappijen aansprakelijk voor schade door laagvliegen26-Sep-2018
Schiphol zet te vaak vier banen in26-Sep-2018
Volgende keer zijn het chemicalien voor Syrie25-Sep-2018
Gemeente Apeldoorn baalt van uitbreiding vluchten Vliegbasis Deelen25-Sep-2018
Schiphol draait aan
 de verkeerde knoppen24-Sep-2018
Ook langzame groei geeft uitstoot en herrie24-Sep-2018
Vragen Van Raan en Ouwehand over de groei≠plannen van Eindhoven Airport en de gevolgen voor de natuur24-Sep-2018
Werd een kritisch rapport over de groei van vliegveld Eindhoven verzwegen19-Sep-2018
Nieuwe topman: leg groei van Schiphol verder aan banden19-Sep-2018
De dakpannen dwarrelden naar beneden toen het vliegtuig landde19-Sep-2018
Baas Corendon noemt Lelystad Airport een aanfluiting11-Sep-2018
Edenaren protesteren tegen vliegtuigen11-Sep-2018
Grootste staking ooit bij Ryanair mogelijk eind deze maand ook in Eindhoven11-Sep-2018
Aalsmeer en Schiphol in gesprek over uitkoop bewoners11-Sep-2018
Aantal gehinderden door Schiphol met bijna de helft toegenomen07-Sep-2018
Groeiscenarioís Eindhoven Airport: meer CO2, meer NOx, meer gehinderden06-Sep-2018
Aalsmeer luidt noodklok over nieuwe nachtvluchten Schiphol06-Sep-2018
Luchthavens zijn een grotere broeihaard van bacteriŽn dan toiletten06-Sep-2018
Eijsden-Margraten is overlast van vliegveld Luik zat06-Sep-2018
Voorlopige verklaring van BVM2 over de ministeriele onderzoeken05-Sep-2018
Beantwoording Kamervragen nav belevingsvlucht05-Sep-2018
Het kan zo niet langer met het luchtverkeer04-Sep-2018
Kamervragen over intimidatie bestuurslid Hoog Overijssel door ministerie04-Sep-2018
Schiphol kan zijn borst natmaken: Amsterdam heeft een coalitie die barst van de groene plannen04-Sep-2018
Bewoners Baarn staan machteloos tegen vliegtuigherrie04-Sep-2018
Meer vliegen mag niet meer, dus zet Schiphol in op grotere toestellen01-Sep-2018
Vliegtuig vliegt pannen van het dak in Meerssen01-Sep-2018
Aantal klachten over Eindhoven Airport naar record30-Aug-2018
Grote staking Schiphol-beveiligers van de baan29-Aug-2018
Leon Adegeest strijdt tegen uitbreiding Lelystad Airport: Ministerie intimideerde mij29-Aug-2018
Meedoen met klimaatzaak tegen de Europese Unie, aangespannen door tien families27-Aug-2018
Geef je mening over belasting op vliegverkeer27-Aug-2018
Beveiligers Schiphol staken 4 september de hele dag27-Aug-2018
Documentairefilm Lelystad Airport in nevelen gehuld27-Aug-2018
Lelystad Airport naast de deur?26-Aug-2018
Kosten/baten-analyse nodig over groei Eindhoven Airport25-Aug-2018
MAA neemt maatregelen na overschrijden geluidnorm23-Aug-2018
Actiecomite tegen vliegtuighinder krijgt steeds meer leden uit Soest21-Aug-2018
Ed Nijpels: Vliegtickets moeten duurder worden om klimaatdoelen te halen21-Aug-2018
Delen van Amsterdam onterecht niet in klaagzone Schiphol21-Aug-2018
Dossier Eindhoven Airport nieuwe testcase voor Eindhovense politiek16-Aug-2018
Speciaal meldpunt voor geluidsoverlast Lelystad Airport16-Aug-2018
Antwoorden op Kamervragen over bezwaar maken tegen luchtvaartherrie16-Aug-2018
Zweedse regering lanceert omstreden milieutaks op vliegtickets16-Aug-2018
Ontwikkeling luchtvaart en CO2-emissies in Nederland16-Aug-2018
Rotterdam Airport stelt besluit toekomstplannen luchthaven uit16-Aug-2018
Rotterdam The Hague Airport laat onderzoek naar kosten en baten van groei overdoen13-Aug-2018
Pak fijnstof bij luchthavens nu aan, de gezondheid van de omwonenden staat op het spel10-Aug-2018
Meer vliegtuigen vanaf Schiphol vliegen over Wageningen, Bennekom en Ede09-Aug-2018
Rechter geeft Nederlandse Ryanair-piloten gelijk, staking gaat vrijdag door08-Aug-2018
Landelijk meldpunt overlast Schiphol van SP08-Aug-2018
Nederlandse Ryanair-piloten gaan vrijdag staken, Ryanair stapt naar de rechter08-Aug-2018
Zelfs lichte blootstelling aan fijnstof verhoogt risico op hartziekten08-Aug-2018
Vragen Van Raan over bericht dat MKBA voor groei Schiphol niet voldoet06-Aug-2018
Minder geluidshinder? Totale onzin, KLM!03-Aug-2018
Luchtvaartsector geeft zegen aan nieuwe versie local rule Schiphol03-Aug-2018
Vliegveld Eelde: Juichen om niets02-Aug-2018
Schiphol is al lang geen motor van de Nederlandse economie27-Jul-2018
Proef met geluidshinder op Eindhoven Airport27-Jul-2018
172.000 extra mensen last van geluidshinder25-Jul-2018
Omwonenden Schiphol zijn monddood gemaakt25-Jul-2018
Rotterdamse luchthaven voor groot deel verantwoordelijk voor fijnstof24-Jul-2018
Te ver van Schiphol, dan geen protest24-Jul-2018
Beroepsklager Schiphol: De inspectie gebruikt kulargumenten24-Jul-2018
Wie te ver van Schiphol woont, mag geen bezwaar maken22-Jul-2018
Hoe milieuminister Margreeth de Boer werd verslagen door Schiphol19-Jul-2018
Marcel van Roosmalen: Schiphol is tegen ganzen, tegen bomen en tegen mensen.19-Jul-2018
Eindhoven Airport proefcasus voor luchtvaart Nederland18-Jul-2018
Minister Cora van Nieuwenhuizen: Lelystad Airport gaat er gewoon komen14-Jul-2018
Dit geklungel met Schiphol gaat me aan het hart14-Jul-2018
Pokerspel rond Lelystad Airport13-Jul-2018
Lot Schiphol en Lelystad nu in handen van Brussel09-Jul-2018
Minister gaat extra geluid belevingsvlucht Lelystad Airport onderzoeken09-Jul-2018
Regiegroep belevingsvlucht: Geluidshinder in milieurapport Lelystad Airport mogelijk onjuist09-Jul-2018
Onderzoek naar groei vliegveld Rotterdam rammelt08-Jul-2018
Stop met groeidenken Schiphol07-Jul-2018
Tienpuntenplan voor Schiphol van professor Berkhout05-Jul-2018
Vliegt er straks echt geen vrachtverkeer laag over Zwolle? Tweede Kamer wordt steeds huiveriger05-Jul-2018
Piloten stappen vermoeid en ziek in de cockpit03-Jul-2018
Zorgen over Lelystad Airport na afwijzing Europese Commissie03-Jul-2018
Minister sluit akkoord voor veiliger Schiphol03-Jul-2018
Minister concludeert ten onrechte dat Schiphol kan groeien03-Jul-2018
Beveiligers Schiphol bereiden acties voor: chaos dreigt tijdens zomervakantie30-Jun-2018
Parkeren melkkoe Eindhoven Airport29-Jun-2018
Vliegtuigenplaag boven Gouda29-Jun-2018
Veiligheidsrisico vliegverkeer Schiphol zwaar onderschat27-Jun-2018
Uitstoot van luchtvaart en scheepvaart vanuit Nederland buiten klimaatwet27-Jun-2018
Vijf redenen waarom Schiphol niet kan groeien27-Jun-2018
Omwonenden Schiphol verliezen hoger beroep bij Raad van State tegen ministerie27-Jun-2018
Minister moet eind maken aan gedoogsituatie Schiphol24-Jun-2018
Eindhoven-Noord heeft pech met vliegtuiglawaai23-Jun-2018
Duizenden mensen in zes plaatsen protesteren tegen groei luchtvaart23-Jun-2018
Schiphol is een van de goedkoopste luchthavens23-Jun-2018
Minister gaat verplaatsing Schiphol naar Noordzee onderzoeken23-Jun-2018
Maastricht Aachen Airport in verzet tegen nieuwe vliegtaks23-Jun-2018
Belasting op vliegen heeft geen effect op aantal vluchten23-Jun-2018
Het is tijd om Schiphol te laten krimpen22-Jun-2018
Geluidsberekeningen Schiphol kloppen opnieuw niet21-Jun-2018
Geen dubbele petten meer voor Schiphol ambtenaren21-Jun-2018
Minister rolt rode loper uit voor Emirates op Schiphol21-Jun-2018
Informatie Rijksoverheid over de Luchtvaart21-Jun-2018
Grootscheepse verbouwing verkeerstoren Schiphol waardoor 700.000 vluchten mogelijk zijn20-Jun-2018
Meerderheid wil einde aan groei Schiphol: Het wordt gewoon te gek20-Jun-2018
Jan Paternotte D66: Luchtvaart moet nog in het klimaatakkoord20-Jun-2018
Vliegen op biomassa? Ga fietsen20-Jun-2018
Minister zet streep door local rule voor extra cargoslots17-Jun-2018
Demonstratie tegen Schiphol niet op luchthaven zelf15-Jun-2018
50plus wil strengere normen voor luchtkwaliteit13-Jun-2018
Toen ik deze cijfers onder ogen zag, besloot ik veel minder te vliegen12-Jun-2018
EU neemt MH17maatregel: 1 advies voor vliegen boven conflictgebieden10-Jun-2018
Protest: MAA is enclave voor vracht Midden-Oosten geworden09-Jun-2018
Rotterdam Airport mag voorlopig niet uitbreiden07-Jun-2018
Brussels Airlines schrapt alle vluchten naar Sharm el Sheikh07-Jun-2018
Biobrandstof is de zoveelste marketingtruc van KLM06-Jun-2018
Directe treinverbinding naar Londen pas eind 201906-Jun-2018
Tijd voor Europese Spoorwegen, zodat reizen per trein sneller en goedkoper wordt dan vlieger06-Jun-2018
Vragen over de milieueffectreportage van Lelystad Airport06-Jun-2018
Topmannen KLM en NS pleiten nogmaals voor betere treinverbindingen05-Jun-2018
Bewering Amhaouch, Tweede Kamerlid voor het CDA over treinen blijkt onjuist01-Jun-2018
Investeren in sneller spoor zorgt voor 133.000 minder vluchten01-Jun-2018
Kamervragen nav Geluidsnormen op Schiphol31-May-2018
Staatssecretaris Snel: Vliegtaks komt er hoe dan ook in 202131-May-2018
Rechter dwingt regering vliegroutes aan te passen in Belgie31-May-2018
Belevingsvlucht Lelystad krijgt kritiek nog voordat vliegtuig opstijgt27-May-2018
Vanuit Dusseldorf en Hamburg met de autotrein naar ItaliŽ27-May-2018
De beperking van burgerluchtverkeer boven Natura 2000-gebieden27-May-2018
Grote doorbraak in verzet tegen groei Schiphol24-May-2018
Enquete om de top 10 van het schiphollen samen te stellen24-May-2018
Milieuorganisaties positief over Schipholvisie nieuw college Amsterdam24-May-2018
De Tweede Kamer wil dat vervuilende vliegtuigen meer gaan betalen op Schiphol23-May-2018
Luchtvaart in de klimaatwet23-May-2018
VVD stemt toch tegen meer vluchten Schiphol22-May-2018
Uitslag moties ingediend bij het debat over Schiphol en Lelystad Airport21-May-2018
Ergernisje: vliegen tot we erbij neervallen met de VVD in de cockpit19-May-2018
Personeel klaagt over bruut Ryanair19-May-2018
#Eindjevliegen: nieuwe merkcampagne Eindhoven Airport18-May-2018
Landelijk protest luchtvaartgroei18-May-2018
Amsterdams gemeentebestuur zet zich af tegen het kabinet18-May-2018
Zienswijze op concept wijzigingsbesluit Besluit slotallocatie17-May-2018
Stenogram debat over Schiphol en Lelystad Airport17-May-2018
Claim Awacs loopt op door vertraging ministeries17-May-2018
Ministerie sjoemelde met geluidsnormen Schiphol16-May-2018
Vliegveld Eelde: Ongebreidelde groei luchtvaart moet stoppen16-May-2018
OPROEP om een email bericht te sturen naar de luchtvaart woordvoerders van D66, CU, SGP, PvdA, CDA en VVD15-May-2018
Luchthaven Lelystad staat op losse schroeven15-May-2018
D66 wil opnieuw onderzoek naar Schiphol in zee15-May-2018
De enige echte vraag klinkt niet: Willen we dat vliegveld in Lelystad?15-May-2018
Onenigheid in coalitie over groei Schiphol15-May-2018
Bewoners verenigd tegen groei luchtvaart14-May-2018
Toename ultrafijnstof door laagvliegende vliegtuigen14-May-2018
Schiphol, hoe verder? Verdeeldheid over extra vluchten13-May-2018
Dubbele agenda: Is dit de echte reden dat vliegveld Lelystad uitbreidt13-May-2018
Longarts: Overheid vraagt zorg altijd te bezuinigen, ik vraag overheid om minder zieken12-May-2018
Toekomst Eindhoven Airport centraal op info-avond in Novotel12-May-2018
Regulering luchtvaart Pleidooi voor leidende rol Europa door invoering van effectief klimaatbeleid11-May-2018
Plenair debat over Schiphol en vliegveld Lelystad09-May-2018
Overijssel schrijft minister en Kamer bezorgde brief over Lelystad Airport09-May-2018
Defensie wil startbaan De Peel weer in gebruik nemen09-May-2018
Emirates Boeing 777 beschadigt Limburgs dak09-May-2018
Vogel legt vluchten tussen Eelde en Londen plat09-May-2018
Ultrafijnstof afkomstig van vliegtuigen ook op 15 kilometer van luchthaven mogelijk09-May-2018
Uitbreidingsplannen vliegveld Eelde vertraagd door fouten in milieurapport09-May-2018
Schiphol houdt vast aan noodzaak zesde baan08-May-2018
Nieuwe studie naar ultrafijnstof gestart door Duitse cardioloog08-May-2018
Vragen Van Raan over nieuwe budgetvluchten naar New York07-May-2018
De nieuwe baas van Schiphol heeft 15 jaar voor Shell gewerkt.06-May-2018
Milieuorganisaties slaan handen ineen tegen groei Schiphol05-May-2018
Beantwoording Kamervragen over een ernstig veiligheidsincident op Schiphol04-May-2018
Beantwoording vragen over het ontwerpbesluit wijziging LVB nachtvluchten03-May-2018
Stekker zou al deels uit local rule zijn getrokken03-May-2018
Duits onderzoek laat zien dat vliegtuiglawaai hartritmestoornissen veroorzaakt03-May-2018
Vragen van het lid KrŲger,GroenLinks, aan de Minister van Infrastructuur en Waterstaat over Schiphol en Lelystad Airport02-May-2018
Tweede Kamer krijgt weer informatie van iemand met banden met het ministerie en de Schiphol groep01-May-2018
Rechter: Maastricht Aachen Airport mag hele baan gebruiken01-May-2018
Ultrafijnstof zorgt voor ontstekingen bij kinderen01-May-2018
Vliegtuiglwaai zorgt ervoor dat kinderen slechter rekenen01-May-2018
Zelf oplossingingen aandragen voor betere mobiliteit01-May-2018
Elf jaar klimaatwinst grotendeels teniet gedaan door vliegverkeer01-May-2018
Schiphol kan best gehalveerd worden29-Apr-2018
Ook omwonenden regionale vliegvelden bezorgd over luchtvervuiling28-Apr-2018
Uitbreiding Schiphol: veiligheid een issue, herrie omwonenden niet25-Apr-2018
Vliegtuigoverlast in de IJmond neemt toe25-Apr-2018
Vragen Van Raan & Wassenberg over de schadelijke effecten van de groeiende luchtvaart op de luchtkwaliteit rond Schiphol25-Apr-2018
Onderzoeken feitenbasis besluitvorming Schiphol25-Apr-2018
Principiele discussie toekomst Schiphol onvermijdelijk25-Apr-2018
Olst-Wijhe wil streep door uitbreiding Lelystad Airport25-Apr-2018
Kamervragen PvdD over dubbele pet voorzitter Oostvaardersplassen-commissie24-Apr-2018
Beantwoording Kamervragen van het lid Van Raan (PvdD) over het afscheidsinterview van de president-directeur van Schiphol24-Apr-2018
Duizenden vliegtuigen extra over Zwolle naar Lelystad Airport23-Apr-2018
Kamerbrief over voorgenomen wijziging Besluit slotallocatie23-Apr-2018
Beantwoording Kamervragen van het lid Van Raan (PvdD) over de juridische eigendomsrechten van slots23-Apr-2018
Luchtkwaliteit IJmond en Schiphol blijft probleem23-Apr-2018
Provincie: Omwonenden moeten snel kunnen meepraten over Eindhoven Airport21-Apr-2018
Nota Regulering Luchtvaart20-Apr-2018
MER Lelystad: Aandachtspunt herrie20-Apr-2018
Leefbaar Zeewolde en ChristenUnie woedend19-Apr-2018
Gezamenlijke oproep: Kabinet, weeg milieu volledig mee in uitbreidingsplannen luchtvaart19-Apr-2018
3260. Nader onderzoek luchthavenbesluit Lelystad Airport19-Apr-2018
Commissie wijst kritiek burgers op geluidsrapportage Lelystad Airport af19-Apr-2018
Bereken ook klimaat- en gezondheidsschade bij uitbreiding Lelystad Airport18-Apr-2018
HoogOverijssel overweegt juridische stappen tegen uitbreiding Lelystad Airport18-Apr-2018
Publeaks over wantoestanden van de Schiphol groep18-Apr-2018
Luchthaven weigert vliegtuigen in vroege ochtend17-Apr-2018
TRANSPORT A GRANDE MISERE LUCHTVAART IN KAART17-Apr-2018
Rechter: Gedogen op Schiphol onvoldoende onderbouwd17-Apr-2018
Ambtenaren hebben dubbele pet op als het om Schiphol gaat17-Apr-2018
Hoog Overijssel: mer vliegveld moet over16-Apr-2018
Winkels Schiphol willen niet aan strengere tabaksregels13-Apr-2018
tekortkomingen in het geactualiseerde MER Lelystad Airport13-Apr-2018
Zeven dingen die je altijd al wilde weten over (ultra)fijnstof13-Apr-2018
Oud-directeur Lelystad Airport gaat op ministerie werken12-Apr-2018
Limiet Lelystad Airport boterzacht: grens niet wettelijk vastgelegd09-Apr-2018
Opzienbarend artikel over de constante centrale rol van Shell in het voorzitterschap van de commissie MER09-Apr-2018
Is klimaat nog steeds abstract? Niet meer voor banken09-Apr-2018
Plaatselijke Belangen Weerribben ondersteunen Stichting Hoog Overijssel09-Apr-2018
Nachtvluchten Schiphol niet over hele provincie09-Apr-2018
Nederlandse overheid weigert transparantie over CO2 normen luchtvaart07-Apr-2018
Hoe onafhankelijk is de commissie MER?07-Apr-2018
Teringherrie06-Apr-2018
Provincie veegt vliegtaks voor Eindhoven Airport van tafel06-Apr-2018
Vragen Van Raan over een ernstig veiligheidsincident op Schiphol06-Apr-2018
Commissie-mer Lelystad Airport weer in opspraak06-Apr-2018
Almere ontkomt niet aan vliegtuiglawaai06-Apr-2018
Artsen Zuid-Limburg richten stichting op tegen uitbreiding vliegveld05-Apr-2018
Campagnestart Eerlijk over vliegen05-Apr-2018
Toename klachten vliegverkeer in 201705-Apr-2018
Metingen van fijnstof en ultrafijnstof rond Frankfurt tonen extreem hoge doses aan04-Apr-2018
In Duitsland heeft een vliegtuig 43 ton kerosine gedumpt.04-Apr-2018
Omwonenden Schiphol naar rechter om geluidscontroles03-Apr-2018
Minister geeft toe: optreden tegen Schipholoverlast kan nog niet03-Apr-2018
GroenLinks wil uitspraak Raad van State over gedogen geluidshinder luchtvaart02-Apr-2018
Nieuwe actiegroep Vliegtuighinder Westeindergebied31-Mar-2018
Minister moet eind maken aan gedoogsituatie Schiphol28-Mar-2018
De Vliegende Hollander28-Mar-2018
Geen vermindering nachtvluchten28-Mar-2018
Vliegveld Eindhoven vervuild beek17-Mar-2018
Gemeenten willen aanpak nachtvluchten Schiphol16-Mar-2018
Kamerbrief over inbreng schriftelijk overleg voor ontwerpwijzigingsbesluit LVB mbt nachtvluchten15-Mar-2018
Lokale politieke partijen willen groeistop Schiphol13-Mar-2018
Antwoord op vragen van het lid Van Raan over de handhaving van het aantal vliegbewegingen op Schiphol13-Mar-2018
ROTTERDAM THE HAGUE AIRPORT (RTHA) WEKT SCHIJN VAN DUURZAAMHEID.13-Mar-2018
Factsheet proces Luchthavenbesluit Lelystad Airport13-Mar-2018
Beantwoording vragen ontwikkeling inzake Lelystad Airport en nieuwe routes12-Mar-2018
GR18 Landelijke kopstukken op campagne voor lokale verkiezingen?!12-Mar-2018
Klarenbeek hangt kabaal luchthavens Lelystad en Teuge boven het hoofd11-Mar-2018
Gezondheid kinderen rondom Schiphol onderzocht: "Deze drab krijg je allemaal in je longen"11-Mar-2018
Factsheet Mer Lelystad Airport11-Mar-2018
Recordaantal geluidsklachten over Schiphol11-Mar-2018
Stel ook groeibesluit Schiphol uit net als Lelystad11-Mar-2018
Schiphol-baas draagt stokje over na jarenlang gevecht09-Mar-2018
Groei Schiphol zorgt vooral voor meer vluchten over woonwijken09-Mar-2018
Hersenen van ongeboren kind blijken gevoelig voor fijnstof: MRI-scans tonen dunnere hersenschors08-Mar-2018
97 Vragen over wat er mis is in het rapport van vliegveld Lelystad06-Mar-2018
Omwonenden Schiphol willen openbaar gesprek over inspraak06-Mar-2018
Kettingbeding woningbouw bij Schiphol van de baan06-Mar-2018
Lelystad Airport overbodig door betere treinverbindingen06-Mar-2018
Vliegmaatschappijen in de clinch met Schiphol over onbenutte capaciteit03-Mar-2018
Gemeenteraden onjuist voorgelicht over versoepeling bouwplannen03-Mar-2018
Respijt, maar strijd gaat door03-Mar-2018
Publiekskaarten vliegroutes Lelystad Airport03-Mar-2018
Omwonendengroepen van diverse Nederlandse vliegvelden ontmoeten elkaar02-Mar-2018
Provincie wil geen extra vakantievluchten: Eindhoven Airport is voor regionale economie02-Mar-2018
Dien zienswijze in tegen Omgevingslawaai luchtvaart, hoofdspoorwegen en rijkswegen01-Mar-2018
Vervuilde grond Schiphol naar Aalsmeerderbrug27-Feb-2018
Wereldwijde petitie om het aantal vluchten wettelijk vast te laten leggen26-Feb-2018
Vliegtuiglawaai verhoogt de kans op suikerziekte diabetes25-Feb-2018
Open brief van prinses Irene25-Feb-2018
VVD is al druk bezig de stellingen anders te interpreteren dan ze bedoeld zijn25-Feb-2018
Mondiale kaart van door vliegen veroorzaakte roet24-Feb-2018
Vliegverkeer boven Zwolle is toegenomen24-Feb-2018
Juridische truc vliegveld Maastricht21-Feb-2018
Minister openbaart 24 uur voor debat veiligheid Schiphol lijvig rapport dat maand in la lag21-Feb-2018
Burgerinitiatief tegen Vliegtuiglawaai in West Wenen20-Feb-2018
Schiphol nu ook in de Fabeltjeskrant19-Feb-2018
Schiphol telt niet alle vluchten mee om meer te vliegen19-Feb-2018
Hoezo, afwijkende vliegroutes?18-Feb-2018
TRAILER Aviation expansion: the global cost of the carbon jet set15-Feb-2018
Vliegtuiglawaai verhoogd bloeddruk ook bij mensen die doorslapen15-Feb-2018
Bijdrage vervoer door lucht aan economie half procent15-Feb-2018
Koeien en paarden in de stress door laagvliegende helikopters defensie15-Feb-2018
Lijst van vragen over recente ontwikkelingen inzake Lelystad Airport15-Feb-2018
Kamerleden kritisch over reparatie milieuplan Lelystad Airport14-Feb-2018
Omwonenden van vliegveld Maastricht slepen de staat voor rechter14-Feb-2018
Mer-deskundige adviseerde ministerie al 11 jaar14-Feb-2018
Actiegroep naar Den Haag voor kort geding vliegveld Beek13-Feb-2018
Adviseur stapt op om mogelijke belangenverstrengeling Lelystad Airport13-Feb-2018
Vliegveld Twente 21 miljoen subsidie zonder resultaat13-Feb-2018
Nadelige effecten van vliegtuiggeluid12-Feb-2018
Schijn van belangenverstrengeling rond Lelystad Airport12-Feb-2018
Duurzaam vliegen is een illusie12-Feb-2018
Ending aviation tax holiday10-Feb-2018
Grens nachtvluchten Schiphol overschreden09-Feb-2018
In Rotterdam gaat de strijd tegen nachtvluchten door09-Feb-2018
KLM en Martinair hebben verboden prijsafspraken gemaakt08-Feb-2018
Inspectie Leefomgeving en Transport kan overschrijding vliegbewegingen Schiphol niet handhaven08-Feb-2018
Overlast van Schiphol weg-definieren is onbehoorlijk08-Feb-2018
Regels mbt bouw woningen rondom Schiphol08-Feb-2018
Kritiek op manier bepalen overlast vliegtuiglawaai08-Feb-2018
Geen verslag overleg vliegveld Lelystad ondanks toezegging transparantie07-Feb-2018
Red de Veluwe is nu mordicus tegen komst Lelystad Airport06-Feb-2018
Oegstgeest is herrie van nachtvluchten Kaagbaan zat06-Feb-2018
Leon Adegeest stapt uit overleg vanwege schiphollen02-Feb-2018
Dien bezwaar in tegen het besluit om het aantal nachtvluchten op te hogen!02-Feb-2018
Groter risico borstkanker en leukemie bij vrouwen in de buurt van vliegveld Keulen-Bonn01-Feb-2018
Ervaren piloot laagvliegroutes Lelystad levert onnodig gevaar01-Feb-2018
Minister reageert niet op brief Actiegroep HoogoverWezep over nieuwe fouten in rapport vliegveld Lelystad01-Feb-2018
Luchtmacht vervoerd stoffen die de samenleving in groot gevaar brengt30-Jan-2018
Bewoners klagen steen en been over Schiphol29-Jan-2018
Flinke toename klagers over Schiphol29-Jan-2018
Schiphol niet de motor van de economie26-Jan-2018
Hoe MinIenW geluidberekeningen in MER Lelystad Airport manipuleerde, en nu probeert te reframen26-Jan-2018
Lubach verteld over de manipulaties van Schiphol26-Jan-2018
Geen beroep op afwijzing bezwaar mogelijk26-Jan-2018
Ministerie vergeet al bijna 5 jaar fout te herstellen25-Jan-2018
Schiphol wil het aantal nachtvluchten vergroten ondanks overschrijding aantal vliegbewegingen.25-Jan-2018
Heeft Schiphol zich aan het maximum aantal vluchten gehouden?25-Jan-2018
Grenzen in zicht veilige afhandeling vliegverkeer Schiphol24-Jan-2018
500 vliegtuigen in een dag over je huis21-Jan-2018
Rotterdam The Hague Airport negeert adviesrapport van de verkenner om niet uit te breiden.21-Jan-2018
Bouw huizen onder vliegroutes Schiphol16-Jan-2018
Bevlogen Strijder Kees van Ojik vecht al jaren tegen Schiphol16-Jan-2018
Laagvliegroutes Lelystad Airport slecht voor gezondheid13-Jan-2018
Aalsmeer presenteert position paper Schiphol13-Jan-2018
Ondanks enorm verlies banen in toerisme groei MAA13-Jan-2018
Schiphol Airport, The Politics of Evidence Based Policy-making12-Jan-2018
Ultrafijnstof verhoogt de bloeddruk bij kinderen12-Jan-2018
Ultrafijnstof rondom Schiphol12-Jan-2018
Vliegverkeer heeft effecten op samenstelling van atmosfeer11-Jan-2018
Te deskundig voor Schiphol11-Jan-2018
Grote zorgen over gevolgen fijnstof voor volksgezondheid09-Jan-2018
Jet traffic linked to ice haze07-Jan-2018
Wat is het groenste vervoermiddel?07-Jan-2018
Toename van luchtvervuiling door vliegtuigen verwacht07-Jan-2018
Vliegtuigen vliegen zonder reden lager in Ede06-Jan-2018
Opinie - Mirjam Jager over groeiambities Schipholgroep05-Jan-2018
Het lijkt of Eindhoven Airport moet groeien05-Jan-2018
Roet en 16 verschillende metalen uit uitlaat vliegtuigen05-Jan-2018
Vliegen is het nieuwe roken04-Jan-2018
Air pollution around conception tied to birth defects04-Jan-2018
Vogels straks verhakseld04-Jan-2018
Vogels en vliegtuigen: een gevoelige kwestie03-Jan-2018
Klimaatafspraak vereist stop op vliegvakanties03-Jan-2018
Brandbrief luchtverkeersleiders: Het hangt hier van amateurisme aan elkaar03-Jan-2018
Kans op birdstrikes bij Lelystad tien keer groter dan bij Schiphol03-Jan-2018
Enige attractie van Buitenveldert waren laagvliegende DC 903-Jan-2018
Gemeenten rond Schiphol twijfelen aan milieurapport03-Jan-2018
Diesel vervuiling kan hartproblemen veroorzaken02-Jan-2018
Overlast van het vliegverkeer wijder verspreid02-Jan-2018
Deel Schipholgemeenten is vertrouwen in luchthaven kwijt31-Dec-2017
Grote kans op vogelaanvaringen bij uitbreiding Lelystad Airport31-Dec-2017
Schiphol stelselmatig gesjoemel rond geluidsnormen31-Dec-2017
Bomen halen vervuiling uit de lucht30-Dec-2017
Groei Schiphol is gemanipuleerd30-Dec-2017
Uitstoot fijnstof vliegveld Eindhoven kan gehalveerd worden30-Dec-2017
Klimaatveranderingen zorgen voor meer vluchtelingen30-Dec-2017
Om klimaatdoelen te halen moet luchtvaart krimpen30-Dec-2017
Lesje creatief boekhouden van Schiphol en Den Haag30-Dec-2017
Vervang verouderde groeistrategie Schiphol door vernieuwd beleid30-Dec-2017
Regeerakkoord volgen ondanks klimaatakkoord Parijs30-Dec-2017
Op minder dan 400 meter hoogte vliegtuigen29-Dec-2017
Meeste milieubeleidsinstrumenten voor de luchtvaart niet doeltreffend of doelmatig29-Dec-2017
Wandelen in de bossen goed voor gezondheid29-Dec-2017
Vliegveld Lelystad: Het argument van de verloren kosten mag geen rol spelen28-Dec-2017
Schonere vliegtuigen zetten geen zoden aan de dijk28-Dec-2017
Amsterdammers wakker van vliegverkeer27-Dec-2017
Geen nachtrust tgv vliegtuigen27-Dec-2017
Fijnstof mogelijk al dodelijk binnen 1 dag26-Dec-2017
Vliegtuigen komen al op 1100m over25-Dec-2017
Vliegen is meest milieuvervuilende transportmiddel25-Dec-2017
Stiltegebieden noflyzone?25-Dec-2017
Moet Schiphol alsnog naar zee worden verplaatst?25-Dec-2017
Uitbreidingsplannen RTHA uitgesteld25-Dec-2017
Uitslag stemming Tweede Kamer uitbreiding vliegveld Lelystad25-Dec-2017
Actievoerders woedend na debat vliegveld Lelystad22-Dec-2017
Vervang verouderde groeistrategie Schiphol door vernieuwd beleid22-Dec-2017
Aalsmeer geteisterd door 500 vliegtuigen in 24 uur22-Dec-2017
De Monitor (KRO-NCRV) onderzoekt overlast door vliegtuigen22-Dec-2017
Ondanks grove fouten MER gaat vliegveld Lelystad door21-Dec-2017
Belangenverstrengeling alom20-Dec-2017
Red de Veluwe komt met stemwijzer gemeenteraadsverkiezingen20-Dec-2017
Grove fouten MER toch moet vliegveld Lelystad er komen19-Dec-2017
Ombudsman: burgers niet serieus genomen bij vliegveld Lelystad18-Dec-2017
Besluit tot vliegveld Lelystad genomen op basis van gemanipuleerde rapporten16-Dec-2017
Gehoorschade