Wantoestanden in de Luchtvaart
Wantoestanden in de Luchtvaart
ACTUEEL
MENU

Kamerbrief over inbreng schriftelijk overleg voor ontwerpwijzigingsbesluit LVB mbt nachtvluchten

16-Mar-2018

Geachte voorzitter,
Op 8 februari 2018 heeft uw Kamer mij de inbreng voor een schriftelijk overleg over het ontwerpbesluit tot wijziging van het Luchthavenverkeerbesluit Schiphol (LVB) in verband met de vaststelling van een maximum aantal voor nachtvluchten op de luchthaven Schiphol doen toekomen. Met deze brief geef ik mijn reactie op de individuele bijdragen van de leden.  
Algemeen De leden van de CDA-fractie vernemen graag of de Omgevingsraad Schiphol (ORS) unaniem was in zijn standpunt dat het wenselijk is dat op korte termijn het maximum aantal van 32.000 nachtvluchten handelsverkeer tijdelijk in regelgeving wordt verankerd.  
 
De ORS heeft per brief (d.d. 29 november 2016) inzake het plan van aanpak adviestraject ontwikkeling Schiphol 2030 aangegeven het zeer wenselijk te vinden dat op korte termijn nakoming van de afspraak dat er niet meer dan 32.000 nachtvluchten plaatsvinden op Schiphol, op zodanige wijze wordt verankerd dat deze afspraak (uit 2008) wordt gegarandeerd. Hierbij is ook expliciet aangegeven dat alle partijen hebben uitgesproken onverkort achter de afspraken uit de Aldersakkoorden te staan.
 
Daarnaast heeft de ORS op 24 april 2017 positief geadviseerd op de ministeriële regeling inzake vaststelling van een maximum aantal van 32.000 nachtvluchten voor het gebruiksjaar 2018 op de luchthaven Schiphol. In deze ministeriële regeling is in de toelichting opgenomen dat naast de ministeriële regeling een wijziging van het LVB in procedure zal worden gebracht om, vooruitlopend op de wijziging van het LVB in verband met het nieuwe normen- en handhavingstelsel Schiphol (NNHS), het maximum aantal van 32.000 nachtvluchten handelsverkeer vast te leggen.  
 
Er speelt overigens nog een discussie in de ORS over het maximum aantal nachtvluchten. De discussie betreft de vraag of er 29.000 dan wel 32.000

 
 
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 
Ons kenmerk IENW/BSK-2018/39018
 
 
Pagina 2 van 11
nachtvluchten mogen plaatsvinden per jaar op Schiphol. De ORS is in de adviesaanvraag van 14 maart 2016 over de toekomstbestendigheid van het NNHS uitdrukkelijk verzocht hierover zijn opvatting te geven. Indien op basis van het advies van de ORS door het kabinet wordt besloten een ander maximum aantal nachtvluchten in te voeren, dan wordt dit aantal opgenomen in de wijziging van het LVB waarmee het NNHS in werking zal treden.
 
 
De leden van de CDA-fractie vragen wat bedoeld wordt met de woorden “in ieder geval” in de zinsnede in de toelichting op het besluit “(…) waarin ik heb gesteld het wenselijk te achten te verzekeren dat in ieder geval de maximale grens van 32.000 nachtvluchten handelsverkeer wordt geborgd”.  
 
Het NNHS omvat tot en met het gebruiksjaar 2020 een plafond van 500.000 vliegtuigbewegingen per jaar, waarvan 32.000 in de nacht. Om het stelsel van een wettelijke grondslag te voorzien, is de Wet luchtvaart gewijzigd.1 Het NNHS kan in werking treden als ook het LVB is gewijzigd. De wijziging van het LVB in verband met het NNHS is echter nog in voorbereiding. Om vooruitlopend hierop toch de maximale grens van 32.000 nachtvluchten handelsverkeer vast te leggen, is voor de periode 1 november 2017 – 31 oktober 2018 de Tijdelijke regeling volumeplafond nachtvluchten Schiphol van kracht geworden en wordt het LVB op dit punt nu gewijzigd.  
 
Gezien bovenstaande feiten heb ik het wenselijk geacht te verzekeren dat in ieder geval de grens van 32.000 nachtvluchten handelsverkeer wordt geborgd en deze niet, zoals in 2015 voor het eerst het geval was, wordt overschreden. Dit is ook conform het verzoek van de ORS van 29 november 2016 om op korte termijn het maximum aantal nachtvluchten van 32.000 vliegtuigbewegingen handelsverkeer in regelgeving te verankeren.
 
 
De leden van de CDA-fractie zien graag geëxpliciteerd hoe de regeling ook de veiligheid kan dienen.  
 
Het maximum aantal nachtvluchten handelsverkeer in het ontwerpwijzigingsbesluit LVB is een begrenzing van het aantal nachtvluchten met het oog op de geluidshinder. Het besluit heeft geen gevolgen voor de ligging van de risicocontouren voor externe veiligheid en de grenswaarde voor het Totaal Risico Gewicht (TRG). Er wordt voldaan aan de normen.
 
 
De leden van de CDA-fractie lezen dat de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) op basis van analyses en prognoses ook kan aangeven of het maximum aantal van 32.000 nachtvluchten handelsverkeer overschreden gaat worden. In verband daarmee vragen zij wat de acties zijn die van overheidszijde dan genomen gaan worden. Het zou immers ongewenst zijn als we voor voldongen feiten worden geplaatst.
 
De ILT maakt afspraken met Schiphol over de monitoring van het aantal vliegtuigbewegingen. Als uit de monitoring blijkt dat sprake is van een dreigende overschrijding van het afgesproken maximum aantal vliegtuigbewegingen, dan zal
                                               
 1 Stb. 2016, 119

 
 
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 
Ons kenmerk IENW/BSK-2018/39018
 
 
Pagina 3 van 11
de ILT de sector daarop aanspreken en vragen welke acties worden ondernomen om een overschrijding te voorkomen.
 
Op het moment dat het ontwerpwijzigingsbesluit LVB van kracht is, kan worden gehandhaafd bij een overschrijding van het maximum aantal nachtvluchten. Handhaving in geval van een overschrijding richting de sector is aan de orde als aan het eind van het gebruiksjaar (en waarbij het ontwerpwijzigingsbesluit LVB vanaf het begin van dat gebruiksjaar van kracht is) het maximum aantal nachtvluchten ook daadwerkelijk wordt overschreden.  
 
 
De leden van de GroenLinks-fractie kunnen zich vinden in het vastleggen van een absoluut aantal nachtvluchten en het beperken van dat aantal ten opzichte van de vorige regeling en de praktijk. ’s Nachts is de ervaren hinder immers vele malen groter. Zij vragen echter wel waar het aantal van 32.000 vliegbewegingen op is gebaseerd, aangezien het besluit en de begeleidende brief hierover geen uitsluitsel geven. Deze leden hebben begrepen dat die 32.000 vluchten reeds in 2008 zijn afgesproken in het Aldersakkoord, maar nooit effectief zijn gehandhaafd door de ILT. Zij hebben verder begrepen dat in de ORS in 2012 is besloten om het aantal nachtvluchten te verlagen naar 29.000, fors lager dan het nu voorliggende voorstel. Deze leden vragen waarom, als er zes jaar geleden al overeenstemming was in de ORS over verlaging naar 29.000, in het nieuwe besluit dan niet het aantal is opgenomen waarover kennelijk consensus was. De minister schrijft dat zij hierover advies heeft gevraagd aan de ORS, maar dit advies was toch al gegeven in 2012?
 
In 2012 zijn aan de Aldertafel alternatieve afspraken gemaakt over hinderbeperking. Een van deze afspraken betrof het terugbrengen van het maximum aantal nachtvluchten van 32.000 naar 29.000. Over de gerealiseerde hinderbeperking door glijvluchtlandingen en daarmee over het aantal nachtvluchten dat op basis hiervan is toegestaan (de oorspronkelijk afgesproken 32.000 nachtvluchten of de latere bijstelling naar 29.000), bestaat echter al enige tijd discussie tussen de delegaties in de Omgevingsraad Schiphol (ORS). Daarom is in de adviesaanvraag aan de ORS van 14 maart 2016 over de toekomstbestendigheid van het NNHS nadrukkelijk aangegeven dat de invulling van die afspraak over de nachtvluchten als onderwerp van bespreking tussen partijen in het College van Advies ORS moet worden geagendeerd. In de Kamerbrief van 21 december 2017 is vermeld dat deze advisering naar verwachting rond de zomer van 2018 zal plaatsvinden, waarna het Kabinet een besluit neemt.2 Op basis hiervan zal het nachtvolume ook opgenomen worden in het gewijzigde LVB waarmee het NNHS in werking zal treden.
 
 
De leden van de GroenLinks-fractie begrepen uit de stukken dat het ontwerpbesluit niet leidt tot extra hinder en in die zin ‘gelijkwaardig of beter’ is dan het oude. Deze leden vragen wat dit betekent voor de geluidsprofielen, de totale geluidsruimte en de milieueffectrapportage (MER) van Schiphol. Deze leden zouden hier graag een toelichting op willen ontvangen.
 
Het toetsingskader voor de geluidbelasting in de nacht wordt gevormd door twee gelijkwaardigheidscriteria: het maximaal aantal woningen binnen de 48dB(A) Lnight
                                               
 2 Kamerstukken II, 2017/18, 29665, 250.

 
 
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 
Ons kenmerk IENW/BSK-2018/39018
 
 
Pagina 4 van 11
contour en het maximaal aantal ernstig slaapverstoorden binnen de 40dB(A) Lnight contour. Het eerste luchthavenbesluit in 2003 is op deze criteria gebaseerd. In de Wet luchtvaart is vastgelegd dat elk nieuw luchthavenverkeerbesluit een beschermingsniveau moet bieden dat gelijkwaardig is aan of beter is dan het niveau zoals dat geboden werd door het eerste besluit uit 2003.  
 
Binnen de hiervoor genoemde twee gelijkwaardigheidscriteria passen meer dan 32.000 nachtvluchten. Op het moment dat 32.000 nachtvluchten als maximum wordt vastgelegd, is duidelijk dat het ontwerpbesluit een minstens gelijkwaardige bescherming biedt dan het oude besluit dat meer dan 32.000 vluchten toestaat.    Momenteel wordt het MER voor het NNHS opgesteld. In dat MER wordt onder meer inzichtelijk gemaakt wat de milieueffecten zijn van het nieuwe stelsel tot en met 2020 en wordt een doorkijk gegeven naar de periode na 2020. Een maximum van 32.000 nachtvluchten is een van de aspecten die in het MER aan de orde komen. Onlangs heb ik uw Kamer toegezegd om het MER voor het zomerreces aan Uw Kamer te doen toekomen, waarbij ik uiteraard afhankelijk ben van de afronding en aanbieding van het MER door de initiatiefnemer Schiphol.  
 
 
Hoewel de leden van de fractie van de Partij voor de Dieren van mening zijn dat het goed is om een maximum te stellen aan het aantal nachtvluchten, hebben zij grote moeite met zowel de hoogte van dit maximum aantal nachtvluchten als de inperking van de definitie van het vliegverkeer, waardoor de afgesproken jaarplafonds eenvoudig alsnog kunnen worden overschreden. Zoals het afgelopen jaar ook al is gebeurd, zo vernamen deze leden deze week (wederom) via bezorgde en oplettende omwonenden van de luchthaven. Het jaarplafond van 500.000 vliegbewegingen bleek in het gebruiksjaar 2017 al ruim te zijn overschreden. Voorliggend ontwerpbesluit lijkt dan ook vooral bedoeld om hier snel een wettelijke grondslag voor te bieden. De leden van de fractie van de Partij voor de Dieren vinden dit onaanvaardbaar.  Dit terwijl de minister en haar voorganger herhaaldelijk hebben bevestigd dat de grens van 500.000 vliegbewegingen per jaar een harde grens was:  - Dijksma, 2016: “Er zijn harde afspraken gemaakt en die zijn u ook allemaal bekend. Daar heeft de Kamer ook mee ingestemd, om tot 2020 maximaal 500.000 vliegbewegingen op Schiphol toe te staan” (AO luchtvaartbeleid, d.d. 28 september 2017, Kamerstuk 31936 nr. 421); - Van Nieuwenhuizen, 2018: “Tot en met 2020 spreken we over maximaal 500.000 vliegbewegingen”; AO luchtvaart d.d. 25 januari 2018; - Van Nieuwenhuizen 2018: “Schiphol heeft meermaals aangegeven deze afspraak te zullen respecteren” (Lijst van vragen en antwoorden Evaluatie Schipholbeleid, Kamerstuk 29665, nr. 260)
 
Het aantal vluchten met handelsverkeer is nog nooit boven de 500.000 uitgekomen. Ter informatie hieronder een overzicht van het aantal vliegtuigbewegingen handelsverkeer (afgerond) in de afgelopen vijf gebruiksjaren van Schiphol:
 
2013: 423.700 2014: 437.800 2015: 449.000 2016: 475.200 2017: 495.000
 

 
 
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 
Ons kenmerk IENW/BSK-2018/39018
 
 
Pagina 5 van 11
De leden van de fractie van de Partij voor de Dieren vragen de minister om een toelichting op de vraag waarom ervoor is gekozen nu al wel door middel van een wijziging in het LVB de afspraak rond het aantal nachtvluchten vast te leggen, maar nog niet rond het jaarplafond van 500.000 vliegtuigbewegingen. Tevens vragen deze leden waarom de reactietermijn in de brief van de minister over de voorhangprocedure voor de wijziging van het LVB Schiphol afwijkt van de reactietermijnen uit de planning zoals vermeld op de website: <http://www.platformparticipatie.nl/projecten/alleprojecten/projectenlijst/maximum-aantal-nachtvluchten-op-luchthavenschiphol/index.aspx>.
 
De reden dat ervoor is gekozen nu al wel het aantal nachtvluchten vast te leggen maar nog niet het jaarplafond van 500.000 vliegtuigbewegingen, is dat ik voor de onderbouwing van de 500.000 vliegtuigbewegingen het MER Schiphol laat uitvoeren. Daarnaast betreft de grenswaarde van 500.000 vliegtuigbewegingen handelsverkeer een begrenzing van de totale capaciteit van de luchthaven met het oog op de geluidsbelasting en veiligheid. Om die capaciteitsbegrenzing mogelijk te maken dient eerst de wijziging van de Wet luchtvaart in werking te treden.3 Het volumeplafond voor de nacht is geen begrenzing van de capaciteit van de luchthaven maar van het aantal nachtvluchten met het oog op de geluidsbelasting.
 
Voor wat betreft het verschil tussen de reactietermijnen uit de planning zoals vermeld op de website en in mijn brief over de voorhangprocedure kan ik u melden dat op de website abusievelijk de termijn is opgenomen van de behandeling van het ontwerpwijzigingsbesluit door de Raad van State. Dit is inmiddels hersteld. Voor de voorhang geldt dezelfde termijn als voor de zienswijzeprocedure.
 
 
Definitie handelsverkeer De leden van de GroenLinks-fractie zien dat in het nieuwe LVB ook de definitie van handelsverkeer wordt aangepast. De leden van de GroenLinks-fractie willen ook hier graag een reactie en toelichting op. Welke vliegbewegingen vallen met het nieuwe LVB wel onder definitie handelsverkeer en welk type vluchten wordt als “general aviation” aangemerkt? Kan de minister een geheel overzicht geven van de verwachte vliegbewegingen voor de verschillende categorieën vliegverkeer? De huidige definitie van handelsverkeer, zoals vastgelegd in de huidige wet, omvat ook kleine zakenjets. Vallen kleine zakenjets in de nieuwe definitie niet meer onder de definitie van handelsverkeer? Bij een ongewijzigd plafond van 500.000 vliegtuigbewegingen zou dat betekenen dat er extra ruimte vrijkomt voor grote passagiersvliegtuigen. De leden van de GroenLinks-fractie maken zich grote zorgen dat door deze definitiewijziging het totale aantal vliegbewegingen en dus de overlast en de milieuschade toe zal nemen. Deze leden willen graag weten of er voor de general aviation ook een maximum aantal vliegbewegingen is. Hoe wordt de geluidhinder en uitstoot van de general aviation in kaart gebracht? Zijn deze vluchten wel onderdeel van de geluidsberekeningen en de MER?
 
In het Aldersakkoord uit 2008 is afgesproken dat er tot en met 2020 maximaal 510.000 vliegtuigbewegingen mogen plaatsvinden op Schiphol (later
                                               
 3 Stb. 2016, 119

 
 
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 
Ons kenmerk IENW/BSK-2018/39018
 
 
Pagina 6 van 11
teruggebracht tot 500.000), waarbij expliciet is opgenomen dat general aviation hiervan geen onderdeel uitmaakt.
 
Conform dit uitgangspunt vallen volgens de definitie in het ontwerpwijzigingsbesluit onder handelsvluchten de verkeersvluchten van luchtvaartmaatschappijen die open staan voor individuele boekingen voor passagiers en/of vracht en/of post. Het zijn dus, eenvoudig gezegd, de vluchten waarvoor je als gebruiker moet betalen, hetzij via een ticket om als passagier mee te kunnen vliegen, hetzij via transportkosten om vracht, pakketten, post, et cetera mee te laten vliegen.
 
Het is niet zo dat met het voorliggende ontwerpwijzigingsbesluit een bestaande definitie voor handelsverkeer wordt aangepast. De onderhavige definitie is dezelfde als welke is opgenomen in de Tijdelijke regeling volumeplafond nachtvluchten Schiphol. In de Tijdelijke regeling is de definitie van handelsverkeer voor het eerst in regelgeving vastgelegd.  
 
Als bijlage bij de memorie van toelichting bij de wijziging van de Wet luchtvaart in verband met de invoering van een nieuw normen- en handhavingstelsel voor de luchthaven Schiphol, welke op 1 december 2014 aan uw Kamer is aangeboden, is een voorbeeld opgenomen van hoe het LVB in verband met het NNHS eruit kan komen te zien na wijziging van de wet.4 Dit voorbeeld was bedoeld ter verduidelijking voor uw Kamer, conform de gangbare praktijk. Het betrof hier dus niet het gewijzigde LVB zelf en het voorbeeld had derhalve ook geen wettelijke status.
 
Bij het verder vormgeven van het LVB in verband met het NNHS in de periode ná dat het wetsvoorstel aan uw Kamer was aangeboden, bleek dat de werkdefinitie voor handelsverkeer enkele nadelen had. Zo bleek de definitie niet overeen te komen met de definitie die door ACNL (airport slot coordinator of the Netherlands) wordt gebruikt. Ook was er behoefte aan een meer ‘leesbare’ definitie, dat wil zeggen een definitie die op zichzelf leesbaar en duidelijk is, zonder dat er wordt verwezen naar andere documenten of artikelen en begrippen worden gebruikt die weer een eigen definitie hebben. Daarom is bezien of een andere definitie kon worden geformuleerd, die uiteraard ook de lading moest dekken van hetgeen in de diverse Aldersadviezen met handelsverkeer was bedoeld.  
 
Er is toen gekozen voor het aansluiten bij de definitie die de ACNL gebruikt en bij die in de jaarlijkse Gebruiksprognose van Schiphol wordt gebruikt. De Gebruiksprognose wordt jaarlijks ter informatie aan uw Kamer aangeboden, evenals de evaluaties van die gebruiksprognose. Uw Kamer is er over geïnformeerd welk soort verkeer op basis van het Aldersakkoord 2008 onder de het aantal van 500.000 vliegtuigbewegingen wordt verstaan.  
 
Kleine zakenjets kunnen zowel onder handelsverkeer als onder general aviation vallen. Als een zakenjet wordt ingezet om tegen betaling mensen te vervoeren, dan is zo’n vlucht vergelijkbaar met een normale vlucht waarmee passagiers worden vervoerd en dan valt de vlucht met die zakenjet onder handelsverkeer. Als een zakenjet geen mensen tegen betaling vervoert, dan valt de vlucht van die zakenjet onder general aviation. Verder vallen onder general aviation ook de
                                               
 4 Kamerstukken II 2014/15, 34098, 1-3.

 
 
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 
Ons kenmerk IENW/BSK-2018/39018
 
 
Pagina 7 van 11
politie- en kustwachthelikopters en testvluchten met vliegtuigen die in onderhoud/reparatie zijn op Schiphol.  
 
In het MER wordt zowel in de geluidberekeningen als in het onderdeel luchtkwaliteit rekening gehouden met general aviation. De voor het handelsverkeer berekende geluidhinder bijvoorbeeld wordt met 2,5% opgehoogd, waarbij die 2,5% de geluidbelasting door general aviation afdekt. In de evaluatie van de Gebruiksprognose wordt beoordeeld of de jaarlijkse ophoging van de berekende geluidbelasting als gevolg van het niet-handelsverkeer met 2,5% nog steeds een valide aanname is. Tot en met 2016 is de conclusie dat dat inderdaad het geval is. De evaluatie voor 2017 wordt momenteel opgesteld.
 
Het hiervoor staande betekent dat ook general aviation wordt meegenomen bij het toetsen aan de gelijkwaardigheidscriteria. Voor handelsverkeer gelden aanvullend de plafonds van 500.000 vliegtuigbewegingen per jaar tot en met 2020 en 32.000 vliegtuigbewegingen in de nacht.   
 
 
De leden van de GroenLinks-fractie constateren dat de minister in de lijst met vragen en antwoorden met betrekking tot Schipholbeleid (Kamerstuk 29665, nr. 260) schrijft dat door Schiphol een capaciteit beschikbaar gesteld wordt waarbinnen niet meer dan 500.000 slots passen. Betekent dit dat alleen vliegverkeer dat een slot nodig heeft onder de definitie van handelsverkeer valt? Wat betekent dit voor de kleine zakenjets: vallen deze onder de definitie handelsveerkeer of onder general aviation? En als zij niet (meer) onder de definitie handelsverkeer vallen, is er dan een andere (handhaafbare) grens aan de mogelijke groei van dit type verkeer?
 
Bij de door Schiphol beschikbaar gestelde capaciteit van 500.000 slots, gaat het om slots voor handelsverkeer. Dit is ook hetgeen is bedoeld in de brief over het Schipholbeleid5 en conform de definitie die in de Gebruiksprognose is opgenomen en welke jaarlijks ter informatie aan uw Kamer wordt aangeboden.
 
Naast handelsverkeer heeft ook general aviation slots nodig om van de luchthaven Schiphol gebruik te mogen maken, met uitzondering van “state flights, emergency landings and humanitarian flights” (bijvoorbeeld politiehelikopter).
 
Kleine zakenjets vallen zowel onder handelsverkeer als onder general aviation, zie de toelichting bij de eerdere vraag hierover van de leden van de GroenLinksfractie. Of en in hoeverre slots worden toegekend aan general aviation is afhankelijk van of en in hoeverre er hiervoor baancapaciteit beschikbaar is. Dit hangt af van de vraag van handelsverkeer. General aviation waarvoor een slot nodig is, heeft namelijk de laagste prioriteit in toekenning van slots.  
 
 
De leden van de GroenLinks-fractie vragen of deze definitiewijziging nu al in de praktijk wordt gebruikt, nog voordat de regels formeel zijn gewijzigd. Klopt het dat er nu al sprake is van een andere praktijkbenadering en daarmee het gedogen van een overschrijding van de afgesproken 500.000 vliegbewegingen? Deze leden willen weten of op dit moment zakenjets in de gebruiksprognose gerekend worden
                                               
 5 Kamerstukken II 2017/18, 29665, 260.

 
 
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 
Ons kenmerk IENW/BSK-2018/39018
 
 
Pagina 8 van 11
tot het handelsverkeer of niet. Ook willen zij weten hoe de minister verklaart dat het totale aantal van alle vliegbewegingen de 500,000 ruim overschrijdt? De leden van de GroenLinks-fractie maken zich tevens zorgen over de verdere beschadiging van het vertrouwen van burgers in de overheid, als door deze definitiewijzigingen de eerdere afspraken over aantallen vliegtuigen wordt opgerekt. De missie van de minister om op dit dossier vooreerst het vertrouwen van de burgers te herstellen wordt volgens de leden van de GroenLinks-fractie onmogelijk als afspraken steeds verder worden opgerekt en daarmee de bescherming van de belangen van omwonenden steeds verder wordt ondermijnd.
 
Zoals eerder aangegeven, is geen sprake van het wijzigen van een wettelijk vastgelegde definitie of het oprekken van afspraken, maar juist van het vastleggen van een definitie waarmee recht wordt gedaan aan de afspraken die in het verleden aan de Alderstafel Schiphol zijn gemaakt en toen door alle partijen werden onderschreven, inclusief de bewonersdelegatie.     
 
Ook is eerder aangegeven en met een tabel toegelicht dat er geen sprake is van het overschrijden van het maximum van 500.000 bewegingen handelsverkeer op Schiphol.  
 
In de jaarlijkse gebruiksprognose van Schiphol, welke ieder jaar wordt besproken in de ORS en aan uw Kamer wordt aangeboden (hetgeen ook geldt voor de evaluatie van de gebruiksprognose), wordt dezelfde definitie gehanteerd voor handelsverkeer als in het ontwerpwijzigingsbesluit. Dat betekent dat een deel van de zakenjets tot handelsverkeer en een deel tot general aviation wordt gerekend.
 
 
De leden van de Partij voor de Dieren zien dat er nu een definitie van het begrip ‘handelsverkeer’ wordt toegevoegd aan het luchthavenverkeersbesluit en dat er sprake is van ‘vliegtuigbewegingen met handelsverkeer’. Kan de minister toelichten waarom het begrip ‘vliegtuigbewegingen’ niet meer voldeed en waarom is gekozen voor deze toevoeging?  De definitie van handelsverkeer zoals deze is opgenomen in het ontwerpbesluit komt daarnaast niet overeen met de eerdere definitie, zoals werd vastgelegd in de gewijzigde bijlage bij de memorie van toelichting van het wetsvoorstel tot wijziging van de Wet luchtvaart in verband met de invoering van een nieuw normen- en handhavingstelsel voor de luchthaven Schiphol (Kamerstuk 34098), namelijk ‘verkeer van luchtvaartmaatschappijen met een Air Operator’s Certificate (AOC) als bedoeld in artikel 1.1, eerste lid, van de wet’. Deze leden constateren dat in 2017 nog is gerekend met dit begrip als het gaat om het jaarplafond van 2016. Ook bij andere luchthavens, zoals bij Rotterdam The Hague Airport, wordt gerekend aan deze hand van deze definitie, waarbij daarnaast ook de helikoptervluchten worden meegerekend.  Kan de minister bevestigen dat door deze definitiewijziging het (commercieel) klein zakelijk verkeer buiten de berekeningen voor het jaarplafond wordt gehouden? Wat is de reden voor het aanpassen van de definitie van handelsverkeer? Hoeveel vliegtuigbewegingen per jaar vallen er door deze definitiewijziging buiten de telling voor het jaarplafond van 500.000 vliegtuigbewegingen, waarvan 32.000 in de nacht? Wordt er een apart plafond opgesteld voor het overige vliegverkeer? Of laat de minister dit deel van het vliegverkeer vrijuit groeien? Kan de minister onderbouwen waarom deze extra vliegtuigbewegingen niet voor overlast zouden zorgen voor de omwonenden? Op welke wijze zal het aantal vliegbewegingen met overig vliegverkeer zich

 
 
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 
Ons kenmerk IENW/BSK-2018/39018
 
 
Pagina 9 van 11
ontwikkelen in de komende jaren volgens de minister? Hoe verhoudt deze definitiewijziging zich tot het voornemen om hinder(beperking) als uitgangspunt te nemen? Op welke wijze zal de minister alle belanghebbenden informeren over de definitiewijziging en de consequenties daarvan? Is de minister voornemens dezelfde wijziging aan te brengen in de luchthavenbesluiten van de andere luchthavens?  
 
Voor wat betreft de diverse vragen over de definitie van handelsverkeer verwijs ik naar mijn eerdere antwoorden op de vragen van de GroenLinks-fractie.   
 
In de gebruiksjaren 2013 tot en met 2015 was de omvang van het niethandelsverkeer rond de 12.000 bewegingen per jaar. In gebruiksjaar 2016 was dit 14.800 en in gebruiksjaar 2017 ging het om 17.300 bewegingen. Er is geen maximum gesteld aan het aantal bewegingen met general aviation. Maar uiteraard zorgt ook general aviation voor geluidhinder in de omgeving. Zie voor de wijze waarop dit wordt meegenomen in de MER mijn antwoorden op de vragen van de GroenLinks-fractie met betrekking tot geluidbelasting en luchtverontreiniging.  
 
Ik heb geen inzicht in hoe de omvang van het general aviation zich de komende jaren zal ontwikkelen. Of en in hoeverre slots worden toegekend aan general aviation is afhankelijk van of en in hoeverre er hiervoor baancapaciteit beschikbaar is. Dit hangt af van de vraag van handelsverkeer. General aviation waarvoor een slot nodig is, heeft namelijk de laagste prioriteit in toekenning van slots.  
 
 
Handhaving De leden van de GroenLinks-fractie storen zich al vijf jaar aan de huidige gedoogsituatie die is ontstaan in het bestuurlijk schemergebied tussen het oude en nieuwe handhavingsstelsel. Hiermee is volgens deze leden een handhavingsvrije zone ontstaan: de ILT kan nog niet handhavend optreden op het maximaal aantal vliegbewegingen en er is onduidelijkheid over optreden ten aanzien van overschrijdingen van grenswaarden voor geluid in de handhavingspunten. De minister schijft in de vragen en antwoorden met betrekking tot evaluatie Schipholbeleid “bij een overschrijding van een of meerdere grenswaarden voor geluid in de handhavingspunten rond Schiphol [worden] door de ILT geen maatregelen aan de luchtvaartsector opgelegd, indien blijkt dat de overschrijdingen het gevolg zijn van toepassingen uit het nieuwe normen- en handhavingsstelsel Schiphol.” De leden van de GroenLinks-fractie willen graag weten wat dit in de praktijk betekent. Enerzijds wordt de ILT geacht rekening te houden met een nog niet wettelijk vastgelegde situatie, anderzijds klagen verontruste bewoners dat de ILT aangeeft dat zij nog niet kunnen handhaven op het maximalel aantal vliegbewegingen, aangezien dit nog niet wettelijk vastligt. Dit is voor de leden van de GroenLinks-fractie een onaanvaardbare situatie. Zij willen snel een einde aan de gedoogsituatie en voor de tussenliggende periode voldoende mogelijkheden om effectief te kunnen handhaven.
 
 

 
 
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 
Ons kenmerk IENW/BSK-2018/39018
 
 
Pagina 10 van 11
Er is geen sprake van een handhavingsvrije situatie. Het anticiperend handhaven heeft betrekking op de huidige grenswaarden voor geluid. Op het moment dat een grenswaarde overschreden wordt, zal de ILT evalueren op basis van de informatie van de sector of de overschrijding een gevolg is van het vliegen volgens de regels van het NNHS. Alleen in het geval dat de overschrijding een gevolg is van het vliegen volgens de regels van het NNHS zal de ILT niet handhaven. Handhaven op het maximaal aantal nachtvluchten is mogelijk als het ontwerpwijzigingsbesluit LVB van kracht is. De ILT maakt afspraken met de sector over het monitoren van het aantal vliegtuigbewegingen. Zodra het ontwerpwijzigingsbesluit LVB van kracht is, kan de ILT handhavend optreden bij een overschrijding van het maximale aantal nachtvluchten. Er kan in dat geval een maatregel worden opgelegd. Indien de opgelegde maatregel niet of niet voldoende wordt opgevolgd, kan een bestuurlijke boete worden opgelegd. Tot die tijd is de gewenste naleving gelegen in het commitment dat door de luchtvaartsector is gegeven aan het belang van minder nachtvluchten en de gemaakte afspraak dat er tot en met 2020 niet meer dan 500.000 slots handelsverkeer worden uitgegeven.
 
 
De leden van de fractie van de Partij voor de Dieren hebben enkele vragen over de handhaving. In de beantwoording van de schriftelijke vragen over de Schiphol Gebruiksprognose 2018 (Kamerstuk 29665, nr. 260) stelt de minister dat ook vóór de inwerkingtreding van het nieuwe normen- en handhavingsstelsel (NNHS) gehandhaafd wordt op basis van het nieuwe stelsel. Expliciet vermeldt zij daarbij dat de belangrijkste elementen daarvan het jaarplafond van 500.000 vliegtuigbewegingen, het nachtplafond van 32.000 vliegbewegingen en het geluidpreferent vliegen zijn. Kan de minister toelichten waarom een verzoek tot handhaving van een burger dan door het ILT wordt afgewezen vanwege het ontbreken van een wettelijk verankerd en handhaafbaar plafond? Hoe past zulk handelen in de poging van de minister het vertrouwen te herstellen?  
 
In de beantwoording van de schriftelijke vragen over de Gebruiksprognose 2018 heb ik aangegeven dat er nu al gehandeld wordt op basis van de afspraken van het nieuwe stelsel. Met betrekking tot de volumeplafonds heb ik uiteen gezet hoe dit is vorm gegeven. Voor wat betreft het plafond van 500.000 vliegtuigbewegingen per jaar tot en met 2020 geldt dat Schiphol meermaals heeft aangegeven deze afspraak te zullen respecteren. Schiphol stelt een capaciteit beschikbaar, waarbinnen niet meer dan 500.000 slots handelsverkeer passen.    De grens van 32.000 nachtvluchten is vastgelegd in de Tijdelijke regeling volumeplafond nachtvluchten Schiphol door middel van vervangende grenswaarden geluid die zijn gebaseerd op 32.000 nachtvluchten voor het gebruiksjaar 2018. Dit gebruiksjaar loopt nu. Daarnaast zal via de voorliggende ontwerpwijziging van het LVB het maximum aantal nachtvluchten worden vastgelegd. Handhaven op het maximaal aantal nachtvluchten is mogelijk als het ontwerpwijzigingsbesluit LVB van kracht is. Op het moment dat ook het plafond van 500.000 vliegtuigbewegingen per jaar is vastgelegd in het LVB voor het NNHS, kan op dit maximum aantal worden gehandhaafd. Tot die tijd kan er niet worden gehandhaafd op het maximum aantal vliegtuigbewegingen maar is er    

 
 
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 
Ons kenmerk IENW/BSK-2018/39018
 
 
Pagina 11 van 11
sprake van anticiperend handhaven met betrekking tot de grenswaarden geluid conform de regels van het NNHS. Voor de wijze waarop hieraan invulling wordt gegeven, verwijs ik naar mijn eerdere antwoord op de vraag hierover van de GroenLinks-fractie.
Hoogachtend,
DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT,
 
 
 
 
drs. C. van Nieuwenhuizen Wijbenga

 

https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-infrastructuur-en-waterstaat/documenten/kamerstukken/2018/03/13/reactie-op-de-inbreng-voor-een-schriftelijk-overleg-inzake-het-ontwerpwijzigingsbesluit-lvb-i-v-m-vaststelling-maximum-aantal-nachtvluchten-schiphol


Breng dit blog onder de aandacht van een vriend

&r


Geef een reactie

Naam *


Email * (wordt niet gepubliceerd)


Reactie

* verplicht veld

Blog

06-Dec-2019
Vijf incidenten in luchtruim vliegveld onderzocht05-Dec-2019
Geluidsdeskundige over Vliegbasis De Peel, Lawaai F35 slecht voor gezondheid05-Dec-2019
Kabinet kan overtredingen Schiphol niet aanpakken door onduidelijkheid stikstofregels04-Dec-2019
Opnieuw ontdekt Leon Adegeest fouten in milieurapport Lelystad Airport. Het is je reinste oplichterij04-Dec-2019
VOLE wil dat vliegveld Eelde wordt gestraft voor overtredingen03-Dec-2019
Minister kan onwenselijke korte vrachtvluchten niet verbieden02-Dec-2019
Verdeel vliegtuigstoel hetzelfde als parkeerplek via vergunningen02-Dec-2019
Waarom december de maand van de waarheid is voor de luchtvaart30-Nov-2019
Termijn voor schadeclaim Lelystad Airport verloopt, juristen29-Nov-2019
Piloten Veiligheid op Lelystad Airport in gevaar27-Nov-2019
Coalitie Anders Reizen legt eigen vliegverkeer aan banden27-Nov-2019
Econoom die jarenlang pleitte voor banenmotor Schiphol wil nu krimp24-Nov-2019
Minister wil opening Lelystad Airport in 202024-Nov-2019
Segers: coalitie is niet heilig24-Nov-2019
Gezocht: Toekomstbouwers, student, scholier, experts die van een duurzame uitdaging houden24-Nov-2019
Alliantie tegen uitbreiding MAA: alle seinen staan op rood22-Nov-2019
Air pollution nanoparticles linked to brain cancer for first time21-Nov-2019
Economen: Amsterdam kan krimp Schiphol prima aan21-Nov-2019
Stikstof: is het vliegtuig nou slecht of niet?21-Nov-2019
Luchtvaartorganisatie Iata: Zie af van vliegtaks20-Nov-2019
Luchtvaart stoot helft broeikasgas transportsector uit19-Nov-2019
Stem zodat Follow the money onderzoek doet naar vliegveld Lelystad18-Nov-2019
Minister negeert onderzoek dove vogels bij vliegvelden17-Nov-2019
Activist Johan Vollenbroek: Waarom moeten wij zo veel vlees exporteren?17-Nov-2019
Vliegveld Weeze in financiŽle problemen, toekomst onzeker17-Nov-2019
Cora en Carola hebben een list verzonnen14-Nov-2019
Rekenmodellen maken Nederland kapot14-Nov-2019
Schiphol stoot bijna net zoveel CO2 uit als alle autoís in Nederland bij elkaar14-Nov-2019
Maastricht Aachen Airport is een bodemloze put14-Nov-2019
Friese luchtruim in de toekomst volledig voor Defensie12-Nov-2019
Amsterdam wil duurdere vliegtickets om aantal vluchten Schiphol te verminderen12-Nov-2019
Hongaarse prijsvechter Wizz Air claimt plek op Lelystad Airport12-Nov-2019
Boeren met trekkers protesteren onaangekondigd bij Schiphol12-Nov-2019
Oegstgeest zonder Vlieghinder onderzoekt geluidsschade Schiphol08-Nov-2019
Lelystad Airport biedt Schiphol alleen de eerste jaren ruimte08-Nov-2019
Elke week vervuilt een lege Boeing voor 9 minuten het Limburgse milieu25-Oct-2019
Defensie vraagt na 12 jaar natuurvergunning aan voor lawaaivliegen boven Wad24-Oct-2019
Onjuiste stikstofberekeningen?24-Oct-2019
Heeft minister de Kamer onjuist geÔnformeerd over geluidsberekeningen Lelystad Airport?24-Oct-2019
Schiphol ligt op ramkoers met het klimaat. Schud ze wakker met een SMS21-Oct-2019
Waarom Schiphol spotgoedkoop is21-Oct-2019
Delfts hyperloopbedrijf haalt miljoenen op, bouwt 3 km lange testbaan19-Oct-2019
Uithoorn zwaar teleurgesteld: Er wordt nog steeds niet naar ons geluisterd14-Oct-2019
Het feest is voorbij voor KLM08-Oct-2019
Nieuw toekomstbeeld luchtvaart: naar emissievrij reizen in 205008-Oct-2019
Raak geÔnspireerd, reis anders04-Oct-2019
Onbegrip bij Gelderse Staten: luchtverkeersleiders Lelystad Airport oefenen alvast op laagvliegen04-Oct-2019
Position paper Schiphol op zee04-Oct-2019
Grootste deel van de stikstof uitstoot van vliegtuigen wordt genegeerd04-Oct-2019
Minister botst met Eindhoven Airport over openingstijden02-Oct-2019
Luchtvaart krijgt de volle laag tijdens boerenprotest02-Oct-2019
Nieuwe documenten: groot militair oefengebied Noorden komt er30-Sep-2019
Elektrisch vliegen, in je dromen30-Sep-2019
Randstad bij vuilste gebieden Europa27-Sep-2019
Geen besluit over groei luchtvaart voor advies Remkes24-Sep-2019
Onbegrip en boze reacties op openstellen laagvliegroutes Lelystad Airport24-Sep-2019
Luchtvaartverenigingen eisen uitstel start verkeersleiding Lelystad Airport24-Sep-2019
Schiphol is niet de enige: ook 5 andere Nederlandse vliegvelden missen natuurvergunning19-Sep-2019
100.000 illegale vluchten schrappen op Schiphol vindt minister Van Nieuwenhuizen onrealistisch19-Sep-2019
Schiphol heeft al jaren geen natuurvergunning: 100.000 vluchten illegaal15-Sep-2019
Den Haag wil nachtvluchten beperken, de reisbranche wil dat voorkomen met een plan13-Sep-2019
Huisarts uit felle kritiek op minister Van Nieuwenhuizen na luchtvaartdebat13-Sep-2019
Veluwse gemeenten staken overleg vliegroutes13-Sep-2019
Haagse raad tegen groei van Rotterdam The Hague Airport11-Sep-2019
Luchtverkeersleiders beginnen alvast op Lelystad Airport, al vertrekt er geen vlucht: Dit kost een hoop11-Sep-2019
Actiegroepen tegen Lelystad Airport in videoboodschap aan Tweede Kamer: Neem besluit op basis van feiten09-Aug-2019
Eindhoven Airport: de uitbreiding vanuit de lucht09-Aug-2019
Provincie Utrecht: plannen Schiphol niet ten koste van woningbouw03-Aug-2019
Antwoorden vragen van Raan over doordrukken groei Schiphol31-Jul-2019
Marseille airport expansion stalled on climate grounds30-Jul-2019
Schiphol kan niet weglopen voor aansprakelijkheid voor chaos25-Jul-2019
Deze geldstromen richting de luchtvaartindustrie zagen wij nog over het hoofd25-Jul-2019
Overheid draait verplichte milieustudie stilletjes de nek om18-Jul-2019
Beperkte krimp luchtvaart schaadt economie niet16-Jul-2019
Belastingbetaler betaalt mee aan goedkope vluchten Ryanair16-Jul-2019
Wij zijn niet tegen luchtvaart, maar de gezondheid van burgers moet bovenaan staan16-Jul-2019
Gemeenten Noord-Holland Noord trekken in dossiers Schiphol en Lelystad samen op16-Jul-2019
Geluid als groeiend milieuprobleem13-Jul-2019
Stuurgroep staat pal achter advies ontwikkeling Eindhoven Airport13-Jul-2019
Er komen veel nieuwe huizen rond Schiphol. Is er over het woongenot nagedacht?13-Jul-2019
Overlast vliegveld Bierset niet eenvoudig op te lossen13-Jul-2019
Aalsmeer gaat vuist maken tegen Schiphol13-Jul-2019
Overheid u bent er voor de burger, niet voor de luchtvaart10-Jul-2019
Het Nederlandse luchtvaartbeleid zou zin hebben in Congo10-Jul-2019
Petitie Nee tegen groei van Schiphol10-Jul-2019
Onduidelijk of Schiphol veiliger is geworden08-Jul-2019
Schiphol wordt groter gemaakt dan het is07-Jul-2019
Schiphol helemaal niet goed voor economie04-Jul-2019
Omwonenden vliegbasis De Peel gruwen van komst straaljagers04-Jul-2019
Voortdurend vlieglawaai boven Castricum04-Jul-2019
Milieuorganisaties Schiphol laten groeien is waanzin04-Jul-2019
Kabinet: Schiphol mag in 2021 weer gaan groeien03-Jul-2019
Uitstel opening Lelystad Airport is bliksemafleider voor slecht nieuws02-Jul-2019
Lelystad Airport definitief niet open volgend jaar02-Jul-2019
Platform Vliegoverlast verzoekt Unesco om de wereld erfgoed status van Amsterdam op te schorten02-Jul-2019
Ultrafijnstof door vliegtuigen vraagt om maatregelen van Schiphol02-Jul-2019
Ultrafijnstof door vliegtuigen vraagt om maatregelen van Schiphol02-Jul-2019
Omwonenden Schiphol meten geluidshinder zelf25-Jun-2019
De Nederlandse economie is beter af zonder Lelystad Airport23-Jun-2019
Kamervragen over de grote subsidies voor de luchtvaart door PvdD, GroenLinks en SP22-Jun-2019
Een goedkoop vliegticket komt niet uit de lucht vallen19-Jun-2019
Meldingen over geluidsoverlast vliegveld nemen fors toe14-Jun-2019
Is geluidsvervuiling de volgende gezondheidscrisis?13-Jun-2019
Nachtvluchten op Maastricht Airport in toekomst niet uitgesloten13-Jun-2019
PAS-uitspraak ook keerpunt voor de luchtvaart13-Jun-2019
Nog jaren geen oplossing voor vlieghinder Castricum13-Jun-2019
Opening Lelystad Airport opnieuw op losse schroeven06-Jun-2019
Programmatische Aanpak Stikstof en Eindhoven Airport06-Jun-2019
Castricummers protesteren tegen groei Schiphol06-Jun-2019
Tweede Kamerleden willen nieuw onderzoek naar stikstofuitstoot rondom Lelystad Airport06-Jun-2019
Milieukosten Europese luchthavens: 33 miljard euro06-Jun-2019
Meer mensen nemen de trein in Zweden vanwege vliegschaamte06-Jun-2019
Onderzoekers: economische effecten Lelystad te rooskleurig30-May-2019
Uitspraak Raad van State mbt PAS heeft mogelijk effect op vliegveld Lelystad23-May-2019
GroenLinks wil naar de rechter om groei Schiphol te stoppen23-May-2019
Gemeenten: Vertrouwen in minister geschaad na wijziging vliegroutes Lelystad19-May-2019
Boeing heeft toegegeven dat er fouten zaten in de vluchtsimulator van de 737 Max15-May-2019
Petitie voor het invoeren van een vliegtax binnen Europa15-May-2019
Kabinet stelt lagere belasting voor vrachtvluchten voor15-May-2019
Bewoners Omgeving schiphol: Voorkom onnodige groei Schiphol11-May-2019
Belasting op vliegen scheelt uitstoot en schaadt de economie als geheel niet11-May-2019
Speciale bouw tegen herrie van Schiphol09-May-2019
Hattem reageert op vliegroutes Lelystad: Niet uit eigenbelang akkoord gaan09-May-2019
Eindhoven: Eerste reactie van BVM2 op het advies-Proefcasus09-May-2019
Dringend appel op minister: Ook luchtvaart moet klimaatneutraal worden29-Apr-2019
Maak van Schiphol een treinenhub26-Apr-2019
Een kat in het nauw maakt rare sprongen26-Apr-2019
Wob-verzoek vliegtuigoverlast Eijsden toont aan: Belgische overheid eist geheimhouding26-Apr-2019
Faunabeschermers schrikken van ontheffing doden dieren bij vliegveld Twente25-Apr-2019
Advies aan minister: Laat Eindhoven Airport tot 2022 niet verder groeien25-Apr-2019
KLM mag nachtvluchten vanaf Schiphol ruilen met Malaysia Airlines25-Apr-2019
Minister onderzoekt beperken van aantal nachtvluchten op Schiphol22-Apr-2019
Veel mis met productie Boeing Dreamliner in North Charleston22-Apr-2019
Geluidsmeetnet met pieken van vliegbasis Leeuwarden wordt openbaar21-Apr-2019
Wist je dat een elektrisch vliegtuig niet veel verder zou komen dan een elektrische auto?21-Apr-2019
Vliegtuigen mogen hoger vliegen van en naar Lelystad Airport21-Apr-2019
Aantal klachten vanuit Schiedam over vliegveld neemt toe19-Apr-2019
Noorse defensie betaalt flinke compensatie voor lawaai F-3518-Apr-2019
Advies aan minister: stop met nachtvluchten Schiphol18-Apr-2019
Pegasus vliegt vanaf Eindhoven Airport naar Istanbul en Antalya18-Apr-2019
Crowdfunding voor apparaat dat lawaai van vliegtuigen kan meten18-Apr-2019
Maak einde aan uitzonderingspositie luchtvaart17-Apr-2019
We worden geschiphold! Winnie de Wit spreekt in16-Apr-2019
Advies: college Forum, VVD, PvdA, CDA en ChristenUnie13-Apr-2019
Zienswijze Luchtvaartnota van 2020 tot 205010-Apr-2019
Krimp Eindhoven Airport zou leiden tot veel minder uitstoot en geluid08-Apr-2019
Schiedam blijft overlast houden van vliegtuigen04-Apr-2019
PrincipiŽle discussie toekomst Schiphol onvermijdelijk02-Apr-2019
Lelystad Airport kan niet open vanwege klimaatdoelen30-Mar-2019
Experts: Onderzoek naar botsingen met vogels moet opnieuw28-Mar-2019
Ruim 39.000 klachten over Maastricht Airport28-Mar-2019
Kabinet besluit in mei over opening Lelystad Airport28-Mar-2019
Kabinet wil overtredingen Schiphol niet meer gedogen27-Mar-2019
FvD wil voormalig Schiphol directeur Hans Smits als informateur25-Mar-2019
Meer passagiers op Nederlandse vliegvelden19-Mar-2019
Laat de overheid het alleen afweten als het om de Schiphol groep gaat?19-Mar-2019
Stemwijzer verkiezingen 20 maart16-Mar-2019
Onderzoek naar de luchtvervuiling door Schiphol is gestopt.15-Mar-2019
Milieubeweging stapt uit overleg met luchtvaartsector over verduurzaming15-Mar-2019
Emissieloos vliegen kan pas in 207015-Mar-2019
Vijfhonderdduizend vluchten op dat hele kleine stukje aarde11-Mar-2019
Platform Vliegoverlast Amsterdam: Van Nieuwenhuizen lapt afspraken met bewoners aan haar laars08-Mar-2019
Brief van Schiphol aan omwonenden08-Mar-2019
Storm van klachten over afwijkende nachtvluchten Schiphol08-Mar-2019
Kieswijzer voor Noord-Holland08-Mar-2019
Kieswijzer mbt vliegveld Lelystad04-Mar-2019
Intensievere samenwerking tussen Nederland en Boeing01-Mar-2019
GGD: Steeds meer omwonenden van Eindhoven Airport ervaren hinder28-Feb-2019
Regering wil koste wat kost voorkomen dat KLM en Schiphol afglijden28-Feb-2019
Inspectie tikt overtredende luchthaven voor het eerst op de vingers21-Feb-2019
Luchthavenbesluit Lelystad bomvol fouten20-Feb-2019
WHO-geluidsadvies heeft grote gevolgen voor woningbouwlocaties rond vliegveld Eindhoven20-Feb-2019
Minister wil dat Schiphol ook na 2020 doorgroeit, actiegroep niet verrast20-Feb-2019
Opening Lelystad ramp voor kwetsbare natuur20-Feb-2019
Onderzoek naar andere invulling terrein Rotterdam The Hague Airport20-Feb-2019
Vragen Van Raan/Wassenberg over het bericht dat Rotterdam The Hague Airport alle vogels op de lucht≠haven wil en mag doden20-Feb-2019
Ook Gelderland wil Lelystad Airport niet open voor herindeling luchtruim17-Feb-2019
Respect wil nacht- en vrachtvluchten17-Feb-2019
ZIENSWIJZE LELYSTAD AIRPORT voor kinderen16-Feb-2019
Nieuwe vliegroute Lelystad Airport treft Kampen: verbaasde gemeente eist opheldering15-Feb-2019
Opnieuw enorm verschil tussen metingen en opgave Schiphol14-Feb-2019
Overijssel en vijftien gemeenten willen uitstel opening Lelystad Airport11-Feb-2019
Alders: effect stillere vliegtuigen nagenoeg nul09-Feb-2019
Minister: vliegveld in zee heeft meer nadelen dan voordelen07-Feb-2019
Regio Gooi en Vecht tegen groei van Schiphol07-Feb-2019
Gemeenten rond Schiphol eensgezind:eerst zien dan geloven07-Feb-2019
Bijeenkomst over Lelystad Airport: Ik hoop dat het rijk Lelystad niet in de kou laat staan01-Feb-2019
Stop Awacs: Dit is juridisch het einde01-Feb-2019
Van Geel: Teveel aan goedkope vluchten vanaf Eindhoven Airport31-Jan-2019
Aalsmeer roept minister op: neem de omgeving serieus31-Jan-2019
Schiphol als hoogwaardige mobiliteitsHub in balans met de omgeving30-Jan-2019
Advies aan minister: meer vluchten op Schiphol25-Jan-2019
Informatiemarkten zienswijzenprocedure Lelystad Airport23-Jan-2019
Geen uitvluchten meer op Schiphol22-Jan-2019
Omwonenden andere luchthavens waarschuwen: Luchtvaartafspraken worden niet nagekomen18-Jan-2019
Persbericht: Bewoners unaniem voor groeistop Schiphol18-Jan-2019
Bewoners sluiten gelederen: geen groei Schiphol17-Jan-2019
Stuur een zienswijze over Lelystad Airport17-Jan-2019
Minister buigt voor Brussel: toch nieuwe vluchten op Lelystad Airport17-Jan-2019
Lelystad subsidieert voorstanders uitbreiding vliegveld17-Jan-2019
Schiphol: vluchten kan niet meer10-Jan-2019
ORS-bewonersgeleding tegen groei Schiphol09-Jan-2019
Groei Schiphol dupeert Leidse regio09-Jan-2019
Europese Commissie ontvangt klachten over procedure Lelystad Airport07-Jan-2019
Schiphol mag niet, kan niet en hoeft niet te groeien21-Dec-2018
SATL, Wij beoordelen de overheid niet op haar woorden maar op haar daden21-Dec-2018
Persverklaring, Gesprek over ontwikkeling Schiphol duurt voort18-Dec-2018
Podcast De Dag: waarom Lelystad Airport een hoofdpijndossier blijft18-Dec-2018
Toeristische bedrijfstak wil minder lawaai en milieuvervuiling van MAA16-Dec-2018
Verbijstering over mogelijke komst nieuwe maatschappijen op Lelystad Airport14-Dec-2018
Onderzoek SP: 1 op 4 Amsterdamse klachten over Schiphol genegeerd11-Dec-2018
From travel time to cost efficiency: Comparing budget airlines to Eurostar10-Dec-2018
Luchtvaartsector helpt minister aan oneliners bij beantwoording Kamervragen Schiphol07-Dec-2018
Lage vliegtaks heeft weinig effect07-Dec-2018
Raad van State behandelt alsnog zaak omwonenden vliegveld06-Dec-2018
Bewonersvoorman Schiphol onder vuur bij achterban04-Dec-2018
Europese Commissie zorgt voor nieuwe tegenslag Lelystad Airport29-Nov-2018
Blog liegen en bedriegen door de Schiphol groep27-Nov-2018
Persbericht mbt Schiphol van omwonenden26-Nov-2018
Toezichthouder geluidhinder Schiphol meet met twee maten maar altijd in nadeel omwonenden23-Nov-2018
Milieueffectrapport: Schiphol kan doorgroeien naar 540.000 vluchten22-Nov-2018
Gegoochel met cijfers geluidsoverlast Lelystad Airport19-Nov-2018
Chemie steeds schoner, luchtvaart steeds vervuilender17-Nov-2018
Een makkelijke oplossing voor de hoge emissie van de luchtvaart is er niet15-Nov-2018
Het duivelse dilemma voor de luchtvaart: gaan groeien en vergroenen wel samen?15-Nov-2018
De luchtvaart voelt de hete adem van de milieuclubs15-Nov-2018
Passagierstekort kostte al 21 vliegverbindingen op Groningen Airport Eelde de kop15-Nov-2018
Gemeenteraad wil financiŽle openheid van zaken van Eindhoven Airport13-Nov-2018
Luchtvaartdag zaterdag 8 december 201813-Nov-2018
Schokkende toename vliegverkeer Buitenveldertbaan11-Nov-2018
Protest tegen vliegveld: Barbecue smaakt naar kerosine10-Nov-2018
Omwonenden Schiphol: luchthaven mag tot 2023 niet verder groeien09-Nov-2018
Gerechtelijke dwaling over geluidsnormen Schiphol05-Nov-2018
Milieufederatie: Elektrisch vliegen levert niks tot nauwelijks iets op05-Nov-2018
Dankzij Ryanair komt steeds meer zicht op de vunzigheid van vliegen voor 18 euro02-Nov-2018
Defensie noemt eisen omwonenden Awacsbasis onmogelijk02-Nov-2018
Groei internationaal vliegverkeer stuwt kerosineverbruik naar record02-Nov-2018
Burgemeester roept op tot actie tegen vlieglawaai02-Nov-2018
Regiegroep beschuldigt minister van selectief gebruik informatie belevingsvlucht30-Oct-2018
Piloten waarschuwen opnieuw over veiligheid Schiphol30-Oct-2018
Omsingeld door vliegvelden: vluchten kan niet meer30-Oct-2018
Twijfel veiligheid Schiphol: luchthaven neemt maatregelen29-Oct-2018
SlotcoŲrdinator onderzoekt haalbaarheid extra vrachtvluchten29-Oct-2018
Meer mensen hebben last van Schiphol24-Oct-2018
Retourtje New York compenseren? Eet dan drie jaar geen vlees24-Oct-2018
KU Leuven lanceert vrijwillige compensatie voor vliegreizen22-Oct-2018
Testimonies of devastating cost to public health of toxic passenger jets submitted to The Hague22-Oct-2018
24-uursstaking van Ryanair-personeel op luchthaven Eindhoven20-Oct-2018
Persbericht SATL: minister schaadt vertrouwen in de overheid opnieuw18-Oct-2018
Belastingvrij vliegen kost schatkist 2 miljard per jaar18-Oct-2018
Steun de oproep voor eerlijke belasting op vliegen17-Oct-2018
Kamerbrief over rapport stikstofdepositie Eindhoven Airport17-Oct-2018
Vliegmaatschappijen maken nauwelijks winst op ticketverkoop17-Oct-2018
NS en ANVR willen maatregelen Brussel Trein 3x duurder dan vliegtuig om oneerlijke taks17-Oct-2018
Ook 2020 als openingsdatum voor luchthaven Lelystad is onzeker15-Oct-2018
Overheid is veel te soepel met norm voor schadelijk fijnstof14-Oct-2018
Drie keer meer meldingen over Rotterdam The Hague Airport14-Oct-2018
Schiphol in deel van nacht dicht11-Oct-2018
Dit is waarom geluidsoverlast dodelijk kan zijn11-Oct-2018
Provincie Overijssel wil vinger in de pap bij opstellen nieuwe luchtvaartnota11-Oct-2018
WHO: Schiphol is veel en veel te luid11-Oct-2018
Wantrouwen overheerst bij start Eindhoven Airport debat10-Oct-2018
De schokkende feiten over fijnstof en ultrafijnstof04-Oct-2018
Provincie Gelderland: Lelystad Airport pas open na schrappen laag vliegen04-Oct-2018
HoogOverijssel stelt luchtvaartmaatschappijen aansprakelijk voor schade door laagvliegen26-Sep-2018
Schiphol zet te vaak vier banen in26-Sep-2018
Volgende keer zijn het chemicalien voor Syrie25-Sep-2018
Gemeente Apeldoorn baalt van uitbreiding vluchten Vliegbasis Deelen25-Sep-2018
Schiphol draait aan
 de verkeerde knoppen24-Sep-2018
Ook langzame groei geeft uitstoot en herrie24-Sep-2018
Vragen Van Raan en Ouwehand over de groei≠plannen van Eindhoven Airport en de gevolgen voor de natuur24-Sep-2018
Werd een kritisch rapport over de groei van vliegveld Eindhoven verzwegen19-Sep-2018
Nieuwe topman: leg groei van Schiphol verder aan banden19-Sep-2018
De dakpannen dwarrelden naar beneden toen het vliegtuig landde19-Sep-2018
Baas Corendon noemt Lelystad Airport een aanfluiting11-Sep-2018
Edenaren protesteren tegen vliegtuigen11-Sep-2018
Grootste staking ooit bij Ryanair mogelijk eind deze maand ook in Eindhoven11-Sep-2018
Aalsmeer en Schiphol in gesprek over uitkoop bewoners11-Sep-2018
Aantal gehinderden door Schiphol met bijna de helft toegenomen07-Sep-2018
Groeiscenarioís Eindhoven Airport: meer CO2, meer NOx, meer gehinderden06-Sep-2018
Aalsmeer luidt noodklok over nieuwe nachtvluchten Schiphol06-Sep-2018
Luchthavens zijn een grotere broeihaard van bacteriŽn dan toiletten06-Sep-2018
Eijsden-Margraten is overlast van vliegveld Luik zat06-Sep-2018
Voorlopige verklaring van BVM2 over de ministeriele onderzoeken05-Sep-2018
Beantwoording Kamervragen nav belevingsvlucht05-Sep-2018
Het kan zo niet langer met het luchtverkeer04-Sep-2018
Kamervragen over intimidatie bestuurslid Hoog Overijssel door ministerie04-Sep-2018
Schiphol kan zijn borst natmaken: Amsterdam heeft een coalitie die barst van de groene plannen04-Sep-2018
Bewoners Baarn staan machteloos tegen vliegtuigherrie04-Sep-2018
Meer vliegen mag niet meer, dus zet Schiphol in op grotere toestellen01-Sep-2018
Vliegtuig vliegt pannen van het dak in Meerssen01-Sep-2018
Aantal klachten over Eindhoven Airport naar record30-Aug-2018
Grote staking Schiphol-beveiligers van de baan29-Aug-2018
Leon Adegeest strijdt tegen uitbreiding Lelystad Airport: Ministerie intimideerde mij29-Aug-2018
Meedoen met klimaatzaak tegen de Europese Unie, aangespannen door tien families27-Aug-2018
Geef je mening over belasting op vliegverkeer27-Aug-2018
Beveiligers Schiphol staken 4 september de hele dag27-Aug-2018
Documentairefilm Lelystad Airport in nevelen gehuld27-Aug-2018
Lelystad Airport naast de deur?26-Aug-2018
Kosten/baten-analyse nodig over groei Eindhoven Airport25-Aug-2018
MAA neemt maatregelen na overschrijden geluidnorm23-Aug-2018
Actiecomite tegen vliegtuighinder krijgt steeds meer leden uit Soest21-Aug-2018
Ed Nijpels: Vliegtickets moeten duurder worden om klimaatdoelen te halen21-Aug-2018
Delen van Amsterdam onterecht niet in klaagzone Schiphol21-Aug-2018
Dossier Eindhoven Airport nieuwe testcase voor Eindhovense politiek16-Aug-2018
Speciaal meldpunt voor geluidsoverlast Lelystad Airport16-Aug-2018
Antwoorden op Kamervragen over bezwaar maken tegen luchtvaartherrie16-Aug-2018
Zweedse regering lanceert omstreden milieutaks op vliegtickets16-Aug-2018
Ontwikkeling luchtvaart en CO2-emissies in Nederland16-Aug-2018
Rotterdam Airport stelt besluit toekomstplannen luchthaven uit16-Aug-2018
Rotterdam The Hague Airport laat onderzoek naar kosten en baten van groei overdoen13-Aug-2018
Pak fijnstof bij luchthavens nu aan, de gezondheid van de omwonenden staat op het spel10-Aug-2018
Meer vliegtuigen vanaf Schiphol vliegen over Wageningen, Bennekom en Ede09-Aug-2018
Rechter geeft Nederlandse Ryanair-piloten gelijk, staking gaat vrijdag door08-Aug-2018
Landelijk meldpunt overlast Schiphol van SP08-Aug-2018
Nederlandse Ryanair-piloten gaan vrijdag staken, Ryanair stapt naar de rechter08-Aug-2018
Zelfs lichte blootstelling aan fijnstof verhoogt risico op hartziekten08-Aug-2018
Vragen Van Raan over bericht dat MKBA voor groei Schiphol niet voldoet06-Aug-2018
Minder geluidshinder? Totale onzin, KLM!03-Aug-2018
Luchtvaartsector geeft zegen aan nieuwe versie local rule Schiphol03-Aug-2018
Vliegveld Eelde: Juichen om niets02-Aug-2018
Schiphol is al lang geen motor van de Nederlandse economie27-Jul-2018
Proef met geluidshinder op Eindhoven Airport27-Jul-2018
172.000 extra mensen last van geluidshinder25-Jul-2018
Omwonenden Schiphol zijn monddood gemaakt25-Jul-2018
Rotterdamse luchthaven voor groot deel verantwoordelijk voor fijnstof24-Jul-2018
Te ver van Schiphol, dan geen protest24-Jul-2018
Beroepsklager Schiphol: De inspectie gebruikt kulargumenten24-Jul-2018
Wie te ver van Schiphol woont, mag geen bezwaar maken22-Jul-2018
Hoe milieuminister Margreeth de Boer werd verslagen door Schiphol19-Jul-2018
Marcel van Roosmalen: Schiphol is tegen ganzen, tegen bomen en tegen mensen.19-Jul-2018
Eindhoven Airport proefcasus voor luchtvaart Nederland18-Jul-2018
Minister Cora van Nieuwenhuizen: Lelystad Airport gaat er gewoon komen14-Jul-2018
Dit geklungel met Schiphol gaat me aan het hart14-Jul-2018
Pokerspel rond Lelystad Airport13-Jul-2018
Lot Schiphol en Lelystad nu in handen van Brussel09-Jul-2018
Minister gaat extra geluid belevingsvlucht Lelystad Airport onderzoeken09-Jul-2018
Regiegroep belevingsvlucht: Geluidshinder in milieurapport Lelystad Airport mogelijk onjuist09-Jul-2018
Onderzoek naar groei vliegveld Rotterdam rammelt08-Jul-2018
Stop met groeidenken Schiphol07-Jul-2018
Tienpuntenplan voor Schiphol van professor Berkhout05-Jul-2018
Vliegt er straks echt geen vrachtverkeer laag over Zwolle? Tweede Kamer wordt steeds huiveriger05-Jul-2018
Piloten stappen vermoeid en ziek in de cockpit03-Jul-2018
Zorgen over Lelystad Airport na afwijzing Europese Commissie03-Jul-2018
Minister sluit akkoord voor veiliger Schiphol03-Jul-2018
Minister concludeert ten onrechte dat Schiphol kan groeien03-Jul-2018
Beveiligers Schiphol bereiden acties voor: chaos dreigt tijdens zomervakantie30-Jun-2018
Parkeren melkkoe Eindhoven Airport29-Jun-2018
Vliegtuigenplaag boven Gouda29-Jun-2018
Veiligheidsrisico vliegverkeer Schiphol zwaar onderschat27-Jun-2018
Uitstoot van luchtvaart en scheepvaart vanuit Nederland buiten klimaatwet27-Jun-2018
Vijf redenen waarom Schiphol niet kan groeien27-Jun-2018
Omwonenden Schiphol verliezen hoger beroep bij Raad van State tegen ministerie27-Jun-2018
Minister moet eind maken aan gedoogsituatie Schiphol24-Jun-2018
Eindhoven-Noord heeft pech met vliegtuiglawaai23-Jun-2018
Duizenden mensen in zes plaatsen protesteren tegen groei luchtvaart23-Jun-2018
Schiphol is een van de goedkoopste luchthavens23-Jun-2018
Minister gaat verplaatsing Schiphol naar Noordzee onderzoeken23-Jun-2018
Maastricht Aachen Airport in verzet tegen nieuwe vliegtaks23-Jun-2018
Belasting op vliegen heeft geen effect op aantal vluchten23-Jun-2018
Het is tijd om Schiphol te laten krimpen22-Jun-2018
Geluidsberekeningen Schiphol kloppen opnieuw niet21-Jun-2018
Geen dubbele petten meer voor Schiphol ambtenaren21-Jun-2018
Minister rolt rode loper uit voor Emirates op Schiphol21-Jun-2018
Informatie Rijksoverheid over de Luchtvaart21-Jun-2018
Grootscheepse verbouwing verkeerstoren Schiphol waardoor 700.000 vluchten mogelijk zijn20-Jun-2018
Meerderheid wil einde aan groei Schiphol: Het wordt gewoon te gek20-Jun-2018
Jan Paternotte D66: Luchtvaart moet nog in het klimaatakkoord20-Jun-2018
Vliegen op biomassa? Ga fietsen20-Jun-2018
Minister zet streep door local rule voor extra cargoslots17-Jun-2018
Demonstratie tegen Schiphol niet op luchthaven zelf15-Jun-2018
50plus wil strengere normen voor luchtkwaliteit13-Jun-2018
Toen ik deze cijfers onder ogen zag, besloot ik veel minder te vliegen12-Jun-2018
EU neemt MH17maatregel: 1 advies voor vliegen boven conflictgebieden10-Jun-2018
Protest: MAA is enclave voor vracht Midden-Oosten geworden09-Jun-2018
Rotterdam Airport mag voorlopig niet uitbreiden07-Jun-2018
Brussels Airlines schrapt alle vluchten naar Sharm el Sheikh07-Jun-2018
Biobrandstof is de zoveelste marketingtruc van KLM06-Jun-2018
Directe treinverbinding naar Londen pas eind 201906-Jun-2018
Tijd voor Europese Spoorwegen, zodat reizen per trein sneller en goedkoper wordt dan vlieger06-Jun-2018
Vragen over de milieueffectreportage van Lelystad Airport06-Jun-2018
Topmannen KLM en NS pleiten nogmaals voor betere treinverbindingen05-Jun-2018
Bewering Amhaouch, Tweede Kamerlid voor het CDA over treinen blijkt onjuist01-Jun-2018
Investeren in sneller spoor zorgt voor 133.000 minder vluchten01-Jun-2018
Kamervragen nav Geluidsnormen op Schiphol31-May-2018
Staatssecretaris Snel: Vliegtaks komt er hoe dan ook in 202131-May-2018
Rechter dwingt regering vliegroutes aan te passen in Belgie31-May-2018
Belevingsvlucht Lelystad krijgt kritiek nog voordat vliegtuig opstijgt27-May-2018
Vanuit Dusseldorf en Hamburg met de autotrein naar ItaliŽ27-May-2018
De beperking van burgerluchtverkeer boven Natura 2000-gebieden27-May-2018
Grote doorbraak in verzet tegen groei Schiphol24-May-2018
Enquete om de top 10 van het schiphollen samen te stellen24-May-2018
Milieuorganisaties positief over Schipholvisie nieuw college Amsterdam24-May-2018
De Tweede Kamer wil dat vervuilende vliegtuigen meer gaan betalen op Schiphol23-May-2018
Luchtvaart in de klimaatwet23-May-2018
VVD stemt toch tegen meer vluchten Schiphol22-May-2018
Uitslag moties ingediend bij het debat over Schiphol en Lelystad Airport21-May-2018
Ergernisje: vliegen tot we erbij neervallen met de VVD in de cockpit19-May-2018
Personeel klaagt over bruut Ryanair19-May-2018
#Eindjevliegen: nieuwe merkcampagne Eindhoven Airport18-May-2018
Landelijk protest luchtvaartgroei18-May-2018
Amsterdams gemeentebestuur zet zich af tegen het kabinet18-May-2018
Zienswijze op concept wijzigingsbesluit Besluit slotallocatie17-May-2018
Stenogram debat over Schiphol en Lelystad Airport17-May-2018
Claim Awacs loopt op door vertraging ministeries17-May-2018
Ministerie sjoemelde met geluidsnormen Schiphol16-May-2018
Vliegveld Eelde: Ongebreidelde groei luchtvaart moet stoppen16-May-2018
OPROEP om een email bericht te sturen naar de luchtvaart woordvoerders van D66, CU, SGP, PvdA, CDA en VVD15-May-2018
Luchthaven Lelystad staat op losse schroeven15-May-2018
D66 wil opnieuw onderzoek naar Schiphol in zee15-May-2018
De enige echte vraag klinkt niet: Willen we dat vliegveld in Lelystad?15-May-2018
Onenigheid in coalitie over groei Schiphol15-May-2018
Bewoners verenigd tegen groei luchtvaart14-May-2018
Toename ultrafijnstof door laagvliegende vliegtuigen14-May-2018
Schiphol, hoe verder? Verdeeldheid over extra vluchten13-May-2018
Dubbele agenda: Is dit de echte reden dat vliegveld Lelystad uitbreidt13-May-2018
Longarts: Overheid vraagt zorg altijd te bezuinigen, ik vraag overheid om minder zieken12-May-2018
Toekomst Eindhoven Airport centraal op info-avond in Novotel12-May-2018
Regulering luchtvaart Pleidooi voor leidende rol Europa door invoering van effectief klimaatbeleid11-May-2018
Plenair debat over Schiphol en vliegveld Lelystad09-May-2018
Overijssel schrijft minister en Kamer bezorgde brief over Lelystad Airport09-May-2018
Defensie wil startbaan De Peel weer in gebruik nemen09-May-2018
Emirates Boeing 777 beschadigt Limburgs dak09-May-2018
Vogel legt vluchten tussen Eelde en Londen plat09-May-2018
Ultrafijnstof afkomstig van vliegtuigen ook op 15 kilometer van luchthaven mogelijk09-May-2018
Uitbreidingsplannen vliegveld Eelde vertraagd door fouten in milieurapport09-May-2018
Schiphol houdt vast aan noodzaak zesde baan08-May-2018
Nieuwe studie naar ultrafijnstof gestart door Duitse cardioloog08-May-2018
Vragen Van Raan over nieuwe budgetvluchten naar New York07-May-2018
De nieuwe baas van Schiphol heeft 15 jaar voor Shell gewerkt.06-May-2018
Milieuorganisaties slaan handen ineen tegen groei Schiphol05-May-2018
Beantwoording Kamervragen over een ernstig veiligheidsincident op Schiphol04-May-2018
Beantwoording vragen over het ontwerpbesluit wijziging LVB nachtvluchten03-May-2018
Stekker zou al deels uit local rule zijn getrokken03-May-2018
Duits onderzoek laat zien dat vliegtuiglawaai hartritmestoornissen veroorzaakt03-May-2018
Vragen van het lid KrŲger,GroenLinks, aan de Minister van Infrastructuur en Waterstaat over Schiphol en Lelystad Airport02-May-2018
Tweede Kamer krijgt weer informatie van iemand met banden met het ministerie en de Schiphol groep01-May-2018
Rechter: Maastricht Aachen Airport mag hele baan gebruiken01-May-2018
Ultrafijnstof zorgt voor ontstekingen bij kinderen01-May-2018
Vliegtuiglwaai zorgt ervoor dat kinderen slechter rekenen01-May-2018
Zelf oplossingingen aandragen voor betere mobiliteit01-May-2018
Elf jaar klimaatwinst grotendeels teniet gedaan door vliegverkeer01-May-2018
Schiphol kan best gehalveerd worden29-Apr-2018
Ook omwonenden regionale vliegvelden bezorgd over luchtvervuiling28-Apr-2018
Uitbreiding Schiphol: veiligheid een issue, herrie omwonenden niet25-Apr-2018
Vliegtuigoverlast in de IJmond neemt toe25-Apr-2018
Vragen Van Raan & Wassenberg over de schadelijke effecten van de groeiende luchtvaart op de luchtkwaliteit rond Schiphol25-Apr-2018
Onderzoeken feitenbasis besluitvorming Schiphol25-Apr-2018
Principiele discussie toekomst Schiphol onvermijdelijk25-Apr-2018
Olst-Wijhe wil streep door uitbreiding Lelystad Airport25-Apr-2018
Kamervragen PvdD over dubbele pet voorzitter Oostvaardersplassen-commissie24-Apr-2018
Beantwoording Kamervragen van het lid Van Raan (PvdD) over het afscheidsinterview van de president-directeur van Schiphol24-Apr-2018
Duizenden vliegtuigen extra over Zwolle naar Lelystad Airport23-Apr-2018
Kamerbrief over voorgenomen wijziging Besluit slotallocatie23-Apr-2018
Beantwoording Kamervragen van het lid Van Raan (PvdD) over de juridische eigendomsrechten van slots23-Apr-2018
Luchtkwaliteit IJmond en Schiphol blijft probleem23-Apr-2018
Provincie: Omwonenden moeten snel kunnen meepraten over Eindhoven Airport21-Apr-2018
Nota Regulering Luchtvaart20-Apr-2018
MER Lelystad: Aandachtspunt herrie20-Apr-2018
Leefbaar Zeewolde en ChristenUnie woedend19-Apr-2018
Gezamenlijke oproep: Kabinet, weeg milieu volledig mee in uitbreidingsplannen luchtvaart19-Apr-2018
3260. Nader onderzoek luchthavenbesluit Lelystad Airport19-Apr-2018
Commissie wijst kritiek burgers op geluidsrapportage Lelystad Airport af19-Apr-2018
Bereken ook klimaat- en gezondheidsschade bij uitbreiding Lelystad Airport18-Apr-2018
HoogOverijssel overweegt juridische stappen tegen uitbreiding Lelystad Airport18-Apr-2018
Publeaks over wantoestanden van de Schiphol groep18-Apr-2018
Luchthaven weigert vliegtuigen in vroege ochtend17-Apr-2018
TRANSPORT A GRANDE MISERE LUCHTVAART IN KAART17-Apr-2018
Rechter: Gedogen op Schiphol onvoldoende onderbouwd17-Apr-2018
Ambtenaren hebben dubbele pet op als het om Schiphol gaat17-Apr-2018
Hoog Overijssel: mer vliegveld moet over16-Apr-2018
Winkels Schiphol willen niet aan strengere tabaksregels13-Apr-2018
tekortkomingen in het geactualiseerde MER Lelystad Airport13-Apr-2018
Zeven dingen die je altijd al wilde weten over (ultra)fijnstof13-Apr-2018
Oud-directeur Lelystad Airport gaat op ministerie werken12-Apr-2018
Limiet Lelystad Airport boterzacht: grens niet wettelijk vastgelegd09-Apr-2018
Opzienbarend artikel over de constante centrale rol van Shell in het voorzitterschap van de commissie MER09-Apr-2018
Is klimaat nog steeds abstract? Niet meer voor banken09-Apr-2018
Plaatselijke Belangen Weerribben ondersteunen Stichting Hoog Overijssel09-Apr-2018
Nachtvluchten Schiphol niet over hele provincie09-Apr-2018
Nederlandse overheid weigert transparantie over CO2 normen luchtvaart07-Apr-2018
Hoe onafhankelijk is de commissie MER?07-Apr-2018
Teringherrie06-Apr-2018
Provincie veegt vliegtaks voor Eindhoven Airport van tafel06-Apr-2018
Vragen Van Raan over een ernstig veiligheidsincident op Schiphol06-Apr-2018
Commissie-mer Lelystad Airport weer in opspraak06-Apr-2018
Almere ontkomt niet aan vliegtuiglawaai06-Apr-2018
Artsen Zuid-Limburg richten stichting op tegen uitbreiding vliegveld05-Apr-2018
Campagnestart Eerlijk over vliegen05-Apr-2018
Toename klachten vliegverkeer in 201705-Apr-2018
Metingen van fijnstof en ultrafijnstof rond Frankfurt tonen extreem hoge doses aan04-Apr-2018
In Duitsland heeft een vliegtuig 43 ton kerosine gedumpt.04-Apr-2018
Omwonenden Schiphol naar rechter om geluidscontroles03-Apr-2018
Minister geeft toe: optreden tegen Schipholoverlast kan nog niet03-Apr-2018
GroenLinks wil uitspraak Raad van State over gedogen geluidshinder luchtvaart02-Apr-2018
Nieuwe actiegroep Vliegtuighinder Westeindergebied31-Mar-2018
Minister moet eind maken aan gedoogsituatie Schiphol28-Mar-2018
De Vliegende Hollander28-Mar-2018
Geen vermindering nachtvluchten28-Mar-2018
Vliegveld Eindhoven vervuild beek17-Mar-2018
Gemeenten willen aanpak nachtvluchten Schiphol16-Mar-2018
Kamerbrief over inbreng schriftelijk overleg voor ontwerpwijzigingsbesluit LVB mbt nachtvluchten15-Mar-2018
Lokale politieke partijen willen groeistop Schiphol13-Mar-2018
Antwoord op vragen van het lid Van Raan over de handhaving van het aantal vliegbewegingen op Schiphol13-Mar-2018
ROTTERDAM THE HAGUE AIRPORT (RTHA) WEKT SCHIJN VAN DUURZAAMHEID.13-Mar-2018
Factsheet proces Luchthavenbesluit Lelystad Airport13-Mar-2018
Beantwoording vragen ontwikkeling inzake Lelystad Airport en nieuwe routes12-Mar-2018
GR18 Landelijke kopstukken op campagne voor lokale verkiezingen?!12-Mar-2018
Klarenbeek hangt kabaal luchthavens Lelystad en Teuge boven het hoofd11-Mar-2018
Gezondheid kinderen rondom Schiphol onderzocht: "Deze drab krijg je allemaal in je longen"11-Mar-2018
Factsheet Mer Lelystad Airport11-Mar-2018
Recordaantal geluidsklachten over Schiphol11-Mar-2018
Stel ook groeibesluit Schiphol uit net als Lelystad11-Mar-2018
Schiphol-baas draagt stokje over na jarenlang gevecht09-Mar-2018
Groei Schiphol zorgt vooral voor meer vluchten over woonwijken09-Mar-2018
Hersenen van ongeboren kind blijken gevoelig voor fijnstof: MRI-scans tonen dunnere hersenschors08-Mar-2018
97 Vragen over wat er mis is in het rapport van vliegveld Lelystad06-Mar-2018
Omwonenden Schiphol willen openbaar gesprek over inspraak06-Mar-2018
Kettingbeding woningbouw bij Schiphol van de baan06-Mar-2018
Lelystad Airport overbodig door betere treinverbindingen06-Mar-2018
Vliegmaatschappijen in de clinch met Schiphol over onbenutte capaciteit03-Mar-2018
Gemeenteraden onjuist voorgelicht over versoepeling bouwplannen03-Mar-2018
Respijt, maar strijd gaat door03-Mar-2018
Publiekskaarten vliegroutes Lelystad Airport03-Mar-2018
Omwonendengroepen van diverse Nederlandse vliegvelden ontmoeten elkaar02-Mar-2018
Provincie wil geen extra vakantievluchten: Eindhoven Airport is voor regionale economie02-Mar-2018
Dien zienswijze in tegen Omgevingslawaai luchtvaart, hoofdspoorwegen en rijkswegen01-Mar-2018
Vervuilde grond Schiphol naar Aalsmeerderbrug27-Feb-2018
Wereldwijde petitie om het aantal vluchten wettelijk vast te laten leggen26-Feb-2018
Vliegtuiglawaai verhoogt de kans op suikerziekte diabetes25-Feb-2018
Open brief van prinses Irene25-Feb-2018
VVD is al druk bezig de stellingen anders te interpreteren dan ze bedoeld zijn25-Feb-2018
Mondiale kaart van door vliegen veroorzaakte roet24-Feb-2018
Vliegverkeer boven Zwolle is toegenomen24-Feb-2018
Juridische truc vliegveld Maastricht21-Feb-2018
Minister openbaart 24 uur voor debat veiligheid Schiphol lijvig rapport dat maand in la lag21-Feb-2018
Burgerinitiatief tegen Vliegtuiglawaai in West Wenen20-Feb-2018
Schiphol nu ook in de Fabeltjeskrant19-Feb-2018
Schiphol telt niet alle vluchten mee om meer te vliegen19-Feb-2018
Hoezo, afwijkende vliegroutes?18-Feb-2018
TRAILER Aviation expansion: the global cost of the carbon jet set15-Feb-2018
Vliegtuiglawaai verhoogd bloeddruk ook bij mensen die doorslapen15-Feb-2018
Bijdrage vervoer door lucht aan economie half procent15-Feb-2018
Koeien en paarden in de stress door laagvliegende helikopters defensie15-Feb-2018
Lijst van vragen over recente ontwikkelingen inzake Lelystad Airport15-Feb-2018
Kamerleden kritisch over reparatie milieuplan Lelystad Airport14-Feb-2018
Omwonenden van vliegveld Maastricht slepen de staat voor rechter14-Feb-2018
Mer-deskundige adviseerde ministerie al 11 jaar14-Feb-2018
Actiegroep naar Den Haag voor kort geding vliegveld Beek13-Feb-2018
Adviseur stapt op om mogelijke belangenverstrengeling Lelystad Airport13-Feb-2018
Vliegveld Twente 21 miljoen subsidie zonder resultaat13-Feb-2018
Nadelige effecten van vliegtuiggeluid12-Feb-2018
Schijn van belangenverstrengeling rond Lelystad Airport12-Feb-2018
Duurzaam vliegen is een illusie12-Feb-2018
Ending aviation tax holiday10-Feb-2018
Grens nachtvluchten Schiphol overschreden09-Feb-2018
In Rotterdam gaat de strijd tegen nachtvluchten door09-Feb-2018
KLM en Martinair hebben verboden prijsafspraken gemaakt08-Feb-2018
Inspectie Leefomgeving en Transport kan overschrijding vliegbewegingen Schiphol niet handhaven08-Feb-2018
Overlast van Schiphol weg-definieren is onbehoorlijk08-Feb-2018
Regels mbt bouw woningen rondom Schiphol08-Feb-2018
Kritiek op manier bepalen overlast vliegtuiglawaai08-Feb-2018
Geen verslag overleg vliegveld Lelystad ondanks toezegging transparantie07-Feb-2018
Red de Veluwe is nu mordicus tegen komst Lelystad Airport06-Feb-2018
Oegstgeest is herrie van nachtvluchten Kaagbaan zat06-Feb-2018
Leon Adegeest stapt uit overleg vanwege schiphollen02-Feb-2018
Dien bezwaar in tegen het besluit om het aantal nachtvluchten op te hogen!02-Feb-2018
Groter risico borstkanker en leukemie bij vrouwen in de buurt van vliegveld Keulen-Bonn01-Feb-2018
Ervaren piloot laagvliegroutes Lelystad levert onnodig gevaar01-Feb-2018
Minister reageert niet op brief Actiegroep HoogoverWezep over nieuwe fouten in rapport vliegveld Lelystad01-Feb-2018
Luchtmacht vervoerd stoffen die de samenleving in groot gevaar brengt30-Jan-2018
Bewoners klagen steen en been over Schiphol29-Jan-2018
Flinke toename klagers over Schiphol29-Jan-2018
Schiphol niet de motor van de economie26-Jan-2018
Hoe MinIenW geluidberekeningen in MER Lelystad Airport manipuleerde, en nu probeert te reframen26-Jan-2018
Lubach verteld over de manipulaties van Schiphol26-Jan-2018
Geen beroep op afwijzing bezwaar mogelijk26-Jan-2018
Ministerie vergeet al bijna 5 jaar fout te herstellen25-Jan-2018
Schiphol wil het aantal nachtvluchten vergroten ondanks overschrijding aantal vliegbewegingen.25-Jan-2018
Heeft Schiphol zich aan het maximum aantal vluchten gehouden?25-Jan-2018
Grenzen in zicht veilige afhandeling vliegverkeer Schiphol24-Jan-2018
500 vliegtuigen in een dag over je huis21-Jan-2018
Rotterdam The Hague Airport negeert adviesrapport van de verkenner om niet uit te breiden.21-Jan-2018
Bouw huizen onder vliegroutes Schiphol16-Jan-2018
Bevlogen Strijder Kees van Ojik vecht al jaren tegen Schiphol16-Jan-2018
Laagvliegroutes Lelystad Airport slecht voor gezondheid13-Jan-2018
Aalsmeer presenteert position paper Schiphol13-Jan-2018
Ondanks enorm verlies banen in toerisme groei MAA13-Jan-2018
Schiphol Airport, The Politics of Evidence Based Policy-making12-Jan-2018
Ultrafijnstof verhoogt de bloeddruk bij kinderen12-Jan-2018
Ultrafijnstof rondom Schiphol12-Jan-2018
Vliegverkeer heeft effecten op samenstelling van atmosfeer11-Jan-2018
Te deskundig voor Schiphol11-Jan-2018
Grote zorgen over gevolgen fijnstof voor volksgezondheid09-Jan-2018
Jet traffic linked to ice haze07-Jan-2018
Wat is het groenste vervoermiddel?07-Jan-2018
Toename van luchtvervuiling door vliegtuigen verwacht07-Jan-2018
Vliegtuigen vliegen zonder reden lager in Ede06-Jan-2018
Opinie - Mirjam Jager over groeiambities Schipholgroep05-Jan-2018
Het lijkt of Eindhoven Airport moet groeien05-Jan-2018
Roet en 16 verschillende metalen uit uitlaat vliegtuigen05-Jan-2018
Vliegen is het nieuwe roken04-Jan-2018
Air pollution around conception tied to birth defects04-Jan-2018
Vogels straks verhakseld04-Jan-2018
Vogels en vliegtuigen: een gevoelige kwestie03-Jan-2018
Klimaatafspraak vereist stop op vliegvakanties03-Jan-2018
Brandbrief luchtverkeersleiders: Het hangt hier van amateurisme aan elkaar03-Jan-2018
Kans op birdstrikes bij Lelystad tien keer groter dan bij Schiphol03-Jan-2018
Enige attractie van Buitenveldert waren laagvliegende DC 903-Jan-2018
Gemeenten rond Schiphol twijfelen aan milieurapport03-Jan-2018
Diesel vervuiling kan hartproblemen veroorzaken02-Jan-2018
Overlast van het vliegverkeer wijder verspreid02-Jan-2018
Deel Schipholgemeenten is vertrouwen in luchthaven kwijt31-Dec-2017
Grote kans op vogelaanvaringen bij uitbreiding Lelystad Airport31-Dec-2017
Schiphol stelselmatig gesjoemel rond geluidsnormen31-Dec-2017
Bomen halen vervuiling uit de lucht30-Dec-2017
Groei Schiphol is gemanipuleerd30-Dec-2017
Uitstoot fijnstof vliegveld Eindhoven kan gehalveerd worden30-Dec-2017
Klimaatveranderingen zorgen voor meer vluchtelingen30-Dec-2017
Om klimaatdoelen te halen moet luchtvaart krimpen30-Dec-2017
Lesje creatief boekhouden van Schiphol en Den Haag30-Dec-2017
Vervang verouderde groeistrategie Schiphol door vernieuwd beleid30-Dec-2017
Regeerakkoord volgen ondanks klimaatakkoord Parijs30-Dec-2017
Op minder dan 400 meter hoogte vliegtuigen29-Dec-2017
Meeste milieubeleidsinstrumenten voor de luchtvaart niet doeltreffend of doelmatig29-Dec-2017
Wandelen in de bossen goed voor gezondheid29-Dec-2017
Vliegveld Lelystad: Het argument van de verloren kosten mag geen rol spelen28-Dec-2017
Schonere vliegtuigen zetten geen zoden aan de dijk28-Dec-2017
Amsterdammers wakker van vliegverkeer27-Dec-2017
Geen nachtrust tgv vliegtuigen27-Dec-2017
Fijnstof mogelijk al dodelijk binnen 1 dag26-Dec-2017
Vliegtuigen komen al op 1100m over25-Dec-2017
Vliegen is meest milieuvervuilende transportmiddel25-Dec-2017
Stiltegebieden noflyzone?25-Dec-2017
Moet Schiphol alsnog naar zee worden verplaatst?25-Dec-2017
Uitbreidingsplannen RTHA uitgesteld25-Dec-2017
Uitslag stemming Tweede Kamer uitbreiding vliegveld Lelystad25-Dec-2017
Actievoerders woedend na debat vliegveld Lelystad22-Dec-2017
Vervang verouderde groeistrategie Schiphol door vernieuwd beleid22-Dec-2017
Aalsmeer geteisterd door 500 vliegtuigen in 24 uur22-Dec-2017
De Monitor (KRO-NCRV) onderzoekt overlast door vliegtuigen22-Dec-2017
Ondanks grove fouten MER gaat vliegveld Lelystad door21-Dec-2017
Belangenverstrengeling alom20-Dec-2017
Red de Veluwe komt met stemwijzer gemeenteraadsverkiezingen20-Dec-2017
Grove fouten MER toch moet vliegveld Lelystad er komen19-Dec-2017
Ombudsman: burgers niet serieus genomen bij vliegveld Lelystad18-Dec-2017
Besluit tot vliegveld Lelystad genomen op basis van gemanipuleerde rapporten16-Dec-2017
Gehoorschade