Wantoestanden in de Luchtvaart
Wantoestanden in de Luchtvaart
ACTUEEL
MENU

Opzienbarend artikel over de constante centrale rol van Shell in het voorzitterschap van de commissie MER

09-Apr-2018

“DE COMMiSSiE iS NiET ROOmSER DAN DE PAUS”
maart dit jaar was een wisseling van de wacht voor het voorzitterschap van de Commissie voor de  milieueffectrapportage. niek Ketting stopte eind 2013 en Kees Linse is per 1 maart zijn opvolger. na onder  andere voor Shell pernis te hebben gewerkt, is deze laatste op dit moment voorzitter van de Commissie m.e.r. en voorzitter van de raad van Toezicht van TNO. We spreken Linse in zijn kantoor in utrecht.  Daar zijn etsen van historische landkaarten aan de muur stille getuigen van de plekken op deze aardbol  waar hij gedurende zijn internationale carrière voor Shell heeft gewoond.    Hans Helder en Jan nuesink
naam: KEES LinSE FunCTiE: vOOrziTTEr WErKgEvEr: COmmiSSiE vOOr   DE miLiEuEFFECTrappOrTagE
TOETS  03/04 14
13
Op welke manier kan de Commissie wel extra service bieden aan opdrachtgevers?  “Wat een concreet iets is als het gaat om extra services, is het meer toegankelijk maken van de expertise van de Commissie, bijvoorbeeld via de staf of de website van ons bureau. We moeten er daarbij goed op letten dat dit blijft gescheiden van de toetsing van specifieke plannen of projecten. Het integere toetsproces in onze werkgroepen mag absoluut niet worden gecompromitteerd.”
Blijft die expertisefunctie gratis? “Natuurlijk moeten we op onze financiën letten. Maar voordat je over een verdienmodel gaat nadenken, moet je eerst werken aan klanttevredenheid en de focus op toegevoegde waarde. Het gaat ons er dus primair om, om vanuit de inhoud klanten meer te bieden zonder overal een prijskaartje aan te hangen. Onze website, nieuwsbrief en factsheets blijven zeker gratis. Voor een aantal activiteiten zoals workshops, vragen we een vergoeding. Vanuit mijn bedrijfsachtergrond heb ik me deze zomer overigens wel actief bemoeid met de discussie over kostendekkendheid en de tariefstelling van onze adviezen.”
Zoals u weet is de doelgroep nogal geschrokken van de forse tarieven die sinds 1 juli worden gerekend. Hoe speelt de Commissie daarop in? “Wij hebben zeker de opgave om kostenefficiënt te werken. Op dat punt ben ik natuurlijk een echte bedrijfsman. We zijn dan ook bezig met het implementeren van een goed computersysteem voor efficiënte bedrijfsinformatie en -organisatie. Ik verwacht overigens niet dat die tarieven veel lager zullen worden; de kosten zijn vooral gekoppeld aan betaling van personeel en deskundigen die je erbij haalt omdat die nodig zijn voor een goede kwaliteit. Verder weten overheden ons ook na 1 juli nog steeds goed te vinden, ook voor vrijwillige adviezen.”
Volgens initiatiefnemers en bevoegde gezagen maakt de Commissie het m.e.r.-instrument te ingewikkeld, te zwaar. Kan er niet meer maatwerk worden geleverd? “Even vaststellen dat daar wel twee formidabele haren in de soep liggen. Ten eerste zijn er nogal wat mensen die niet goed weten wat de Commissie doet. Zij denken dat wij het MER schrijven en zo mooie initiatieven tegenwerken door negatieve effecten in kaart te brengen. Het tweede is wat ik
in Utrecht studeerde Kees Linse chemie, waarna hij aan de Universiteit van Leiden is gepromoveerd in fysica. Zijn carrière begon Linse bij Shell Pernis in een productieomgeving en heeft zich bij het concern ontwikkeld als manager en CEO van bedrijfsonderdelen, joint ventures en landenorganisaties. In die hoedanigheid heeft hij voor Shell jarenlang in het buitenland gewerkt, onder meer in Indonesië, Korea, Verenigd Koninkrijk en België. Linse is bestuurlijk actief geweest als voorzitter van de Vereniging Nederlandse Chemische Industrie (VNCI), de Federatie Europese Chemische Industrie (Cefic) en de Federatie Europese Plasticfabrikanten (APME).
Hoe raakt een Shell-man verzeild bij de Commissie m.e.r.? “Kennelijk werd een persoon met een achtergrond in het bedrijfsleven aantrekkelijk gevonden, want ik ben gevraagd voor deze functie. Ik kende het werk van de Commissie, onder andere van oud-voorzitter van Shell Peter van Duursen. De veelzijdigheid van al die specifieke projecten plus de impact en het belang van de inzet van de Commissie voor de kwaliteit van besluitvorming, spreken mij enorm aan en maken dit zo’n leuke klus. Daarbij is voor mij de relatie tussen chemie en milieu evident, zeker in historisch perspectief. De chemische industrie werd als een van de eersten terecht ter verantwoording geroepen om haar maatschappelijke license to operate te verdienen. Het positieve jarenzestigperspectief van de rokende schoorstenen die symbool stonden voor economische voorspoed, bleek een keerzijde van milieuverontreiniging te hebben waaraan industrie en overheid sinds begin jaren zeventig fundamenteel hebben gewerkt.”
Welke uitdagingen liggen er in het verschiet? “Twee grote veranderingen zijn extern ingeleid. We moesten als Commissie m.e.r. onze kosten in rekening gaan brengen, vanwege het opgelegde traject naar een kostendekkende tariefstelling door het vervallen van de exploitatiesubsidie. Daarnaast krijgen we te maken met veranderingen in de taakomschrijving zoals nu in het wetsvoorstel Omgevingswet is opgenomen en waar we niet zo blij mee zijn. Meer intern gestuurde verandering zie ik in onze advisering, die altijd sterk was gelieerd aan de traditionele Wet milieubeheer-aspecten en die zich meer zou kunnen richten op actuele, bredere thema’s die voor de maatschappij en dus besluitvorming relevant zijn. Denk bijvoorbeeld aan landschap en gezondheid, maar ook aan onderwerpen die een fragment verder af liggen zoals klimaat en duurzaamheid. We zijn nog bezig met de manier waarop we dat precies gaan doen, maar ik zie daar een belangrijke verschuiving in de manier waarop wij waarde gaan toevoegen.”
Wat betekent dit voor de praktische en operationele invulling? “De kernwaarden waarin het werk van de Commissie is te vatten, zijn en blijven onafhankelijk, deskundig en integer. Daar valt niet mee te rommelen ook al verandert je relatie met de klant door de kostendekkende tariefstelling. De werkgroepen zijn gebonden aan het formele, wettelijke raamwerk waarbinnen de toetsing plaatsvindt. Je kunt natuurlijk niet zeggen: hoor eens, de klant is koning dus we maken er samen iets moois van.”
DE AUTEUrs Ing. Hans Helder (0570-697148, a.helder@witteveenbos.nl) is PMC-leider planstudies en procesmanagement bij Witteveen+Bos en redactielid van Toets. Jan Nuesink (088-3482713, jan.nuesink@dhv.com) is senior consultant bij Royal HaskoningDHV en redactielid van Toets.
TOETS 03/04 14
14
het shoot the messenger-syndroom noem. Mede in belang van bevoegd gezag en initiatiefnemer, is het nu eenmaal onze taak de vinger te leggen op essentiële tekortkomingen in het MER. Wat wel aan onze kant ligt, is dat we nodige wijsheid moeten leggen in de adviezen om te zorgen dat de waarde van het advies maximaal is. Kleine punten kunnen nooit zwaar wegen in ons oordeel. Wat dan kleine punten zijn? Ik kan me voorstellen dat er ruimte is om nog eens goed na te denken over waar het bevoegd gezag het meest bij is gebaat. Het verhoogt de effectiviteit van ons werk en onze toegevoegde waarde.”
Klinkt als een verschuiving naar strategische thema’s dus. “Ja, maar met de kanttekening dat we blijven toetsen aan de wet. Neem binnen dat kader het voorbeeld van landschap. Terecht wees de Rijksadviseur ons op het punt dat de samenleving de impact van plannen en projecten momenteel ziet in termen van omgevingskwaliteit en landschap en steeds minder in het klassieke denkraam van milieuverontreiniging. Een ander voorbeeld is gezondheid; daar beginnen mensen direct over bij een milieucalamiteit zoals Moerdijk. Een vergelijkbaar verhaal gaat op voor klimaat of duurzaamheid. Kortom: het is een verschuiving in de perceptie van de maatschappij in de breedte. Maar hoe vind je de legitimering om deze thema’s constructief in je aanbevelingen mee te nemen? Dat kan bijvoorbeeld door een zich duurzaam noemende gemeente die een project initieert, een spiegel voor te houden. Niet om de boeman te spelen, maar om de actualiteit op het radarscherm te houden en te reflecteren op thema’s waar de mensen over zullen beginnen in het besluitvormingstraject. In het jargon hoor je ook steeds vaker de term ‘omgevingstoets’ in plaats van ‘milieutoets’. Daarmee wordt de behoefte aan deze verschuiving naar een breder perspectief in één woord gevangen. En bij zo’n verschuiving
moet het kunnen ook een ander aspect te laten vallen of te versimpelen om de onderzoekslast niet te verzwaren.”
Maar hoe overtuig je initiatiefnemers van dit belang, ook als je geen betrokkenheid meer hebt in de R&D-fase? “Ik heb nu zo’n tien projecten gedaan. Daarin heb ik gezien dat zorgen voor draagvlak steeds een enorme drive voor initiatiefnemers was om de bredere m.e.r.-thema’s op te pakken. In hoeverre mensen openstaan voor verbreding hangt ook af van het type initiatief. Het maakt natuurlijk verschil of je praat over een nertsenfokkerij, een groot windpark of een luchthaven. Maar zeker bij de ruimtelijk relevante projecten liggen hierin mogelijkheden om de waarde van m.e.r. te vergroten voor gebruikers.”
Wat viel u nog meer op als relatieve nieuweling in het ‘m.e.r.wereldje’? “Ik moet zeggen dat ik enorm onder de indruk was van de deskundigheid, kwaliteit en betrokkenheid van zowel de vaste medewerkers op ons bureau als de deskundigen die worden ingezet in de werkgroepen. Het is gewoon heel leuk om bij een gebiedsbezoek kennis te nemen van de kijk op de natuur en het universum van een expertecoloog, buiten de formele details van de passende beoordeling. Wat me verder opviel is dat vrijwel alle betrokkenen zich ervan bewust zijn dat het MER fit for purpose moet zijn. In de werkgroep zie je dat door het locatiebezoek de context gaat leven en vervolgens alle facetten en issues in detail de revue passeren, maar dat uiteindelijk bij de besprekingen de convergentie wordt gezocht. Wat zijn de zaken waar het echt om gaat, wat is onze rol, is ons oordeel objectief? Ik was onder de indruk van de zorgvuldigheid van deskundigen bij die overwegingen. Geluiden als ‘de Commissie is roomser dan de paus’,
interview
TOETS  03/04 14
15
daar ben ik het dus niet mee eens. Mensen zijn zich er terdege van bewust dat je het bijvoorbeeld persoonlijk oneens kunt zijn met de ontwikkeling van nieuwe industrieterreinen, maar dat is niet de vraag. Een zuivere beoordeling van milieueffecten die relevant is voor de besluitvorming, is dat wel. Ik ben daar heel positief over. En zoals ik al zei: het is fantastisch om kennis te nemen van de enorme diversiteit aan projecten en initiatieven die langskomen.”
Nog even naar de Omgevingswet en de gedachte rol van de Commissie. “Er is de afgelopen jaren natuurlijk al het nodige veranderd rond het betrekken van de Commissie m.e.r. Ik zou ervoor pleiten om in de Omgevingswet de rol van de Commissie nu even te laten voor wat die is. Juist waar de nieuwe wet meer flexibiliteit, vrijheid en maatwerk biedt met haar uitnodigingsplanologie, is het verschrikkelijk belangrijk dat je ijkpunten inbouwt waarin je vaststelt of de richting en uitwerking nog past bij de milieukwaliteit die je overeind wilt houden. Vertrouwen op goede bedoelingen is één ding. Maar als je niet ijkt, zul je weinig leren en niet weten waar en waarom het fout ging als je achteraf constateert dat het is misgegaan. De Commissie is één van de weinige objectieve en deskundige clubs die daarvoor staan gesteld. Helaas is die rol in het voorliggende conceptwetsvoorstel onvoldoende overeind gehouden en dat stemt mij, naast bijvoorbeeld het feit dat zienswijzen in de voorfase zijn vervallen, niet gerust. Het past ook niet bij het gedachtegoed van Elverding met vroege sondering. Het risico dat een breed en flexibel plan bij zijn uitwerking in losse projecten alsnog tot nadelige en cumulatieve effecten leidt, is reëel. Er is dan ook zeker geen sprake van nutteloze stapeling van m.e.r.’s. Het terugschalen van onze rol is denk ik ook gelegen in het feit dat een aantal mensen denkt dat m.e.r. als toetsend instrument het proces en de filosofie van de omgevingswet hindert. Terwijl dat volgens mij niet het geval is. Ik begrijp dat mensen willen doorpakken, maar de balans in het concept van de wet is een beetje zoek. Wij zouden de positie van milieueffectrapportage er sterker in willen hebben omdat het een van de weinige zichtpunten is op de milieu-impact van het geheel. Dat past bij zorgvuldig omgaan met de beperkt beschikbare publieke ruimte waar Nederland voor staat.”
Dus nu er veel wordt vrijgelaten, is de Commissie meer nodig dan ooit? “Je zult toch op de één of andere manier ijkpunten moeten inbouwen om te checken of wat er gebeurt nog klopt met wat je in gedachten had. Ik begrijp heel goed dat je een modern wettelijk instrument wilt neerzetten, maar richting de burger heb je toch de verantwoording om je ambitie duidelijk te positioneren, inzicht te geven in de effecten van je voornemens en aan te geven wat je kunt doen om daar controle over te hebben. Anders blijft het te vaag en is de burger overgeleverd aan een ongrijpbaar systeem. Een simpele test op checks and balances is nodig om zicht te houden op het geheel. Dan kun je je best wat vrijheidsgraden permitteren.”
Hoe heeft u deze zaken ingebracht in de discussie? “Wij hebben deze punten duidelijk naar voren gebracht in een sessie over de Omgevingswet met de Kamercommissie. Het zijn echt punten die we inbrengen vanuit een diepgewortelde zorg en op grond van inhoudelijke argumentatie. Je kunt ook wel over de Europese richtlijnen beginnen die op onderdelen wringen met het wetsvoorstel of zich richten op technische details, maar dat is niet zo constructief.”
Iets anders: de Commissie heeft ook veel buitenlandse activiteiten, hoe verhouden die zich tot de advisering in de Nederlandse context? “Onze expertise wordt in het buitenland zeer gewaardeerd onder ontwikkelingssamenwerking en de Dutch Sustainability Unit. Er is veel vraag en het is dankbaar werk om je in te zetten voor landen in ontwikkeling. Zowel inhoudelijk als bedrijfsmatig dus een belangrijke opportunity voor ons. Ik zie daar grote mogelijkheden om kennis en kunde van de organisatie te brengen, zeker ook vanuit het concept duurzaam ondernemen. En de kosten vallen erg mee gegeven de directe impact die we hebben, mede in het licht van het totaalbudget van de Nederlandse ontwikkelingssamenwerking. We adviseren direct aan de initiatiefnemers en overheden, bijvoorbeeld in beoordeling van stuwdammen en waterkrachtcentrales. En we doen ook veel aan de institutionele kant en de ontwikkeling van het instrument milieueffectrapportage.”
Staat in het buitenland het adagium ‘onafhankelijk en integer’ wel eens onder druk? “Dat valt mee en komt natuurlijk ook omdat we door de Nederlandse overheid worden betaald. Dat is soms een nadeel omdat je binnen bepaalde beleidsprioriteiten moet werken, maar het is voor onze buitenlandse activiteiten eerder een voordeel. Ik beweer hiermee overigens niet dat andere partijen of bedrijven geen objectieve beoordelingen of adviezen kunnen afgeven.”
Samenvattend: waar staat de Commissie over een jaar of vijf, als het aan u ligt? “Het staat eigenlijk in onze nieuwe folder. Drie tijdloze ambities die goed duiden wat we willen waarmaken met onze advisering rond milieueffectrapportage: creëren van draagvlak, besparen van tijd, energie en geld, en inbrengen van ervaring en deskundigheid. Dus wat ik zou willen zien in 2020, is dat de markt of beter de stakeholders de Commissie nog steeds graag inschakelen. Dit omdat ze de kracht van onze inbreng herkennen en erkennen en de meerwaarde in het proces zien. Als we er samen aan werken en ervoor zorgen dat onze doelgroep genoemde punten in de toekomst blijft zien en erkennen, zou dat een fantastisch resultaat zijn. Het belang van onafhankelijke toetsing en ijkpunten in de flexibele ruimte van de Omgevingswet blijft evident. In historisch perspectief zal de Commissie zich bewust blijven van een verantwoordelijkheid voor de continuïteit van een efficiënt en zinvol instrument m.e.r. in het besluitvormingsproces.

 

file:///C:/Users/DELL/AppData/Local/Temp/11592.pdf


Breng dit blog onder de aandacht van een vriend

&r


Geef een reactie

Naam *


Email * (wordt niet gepubliceerd)


Reactie

* verplicht veld

Blog

16-Dec-2018
Verbijstering over mogelijke komst nieuwe maatschappijen op Lelystad Airport14-Dec-2018
Onderzoek SP: 1 op 4 Amsterdamse klachten over Schiphol genegeerd11-Dec-2018
From travel time to cost efficiency: Comparing budget airlines to Eurostar10-Dec-2018
Luchtvaartsector helpt minister aan oneliners bij beantwoording Kamervragen Schiphol07-Dec-2018
Lage vliegtaks heeft weinig effect07-Dec-2018
Raad van State behandelt alsnog zaak omwonenden vliegveld06-Dec-2018
Bewonersvoorman Schiphol onder vuur bij achterban04-Dec-2018
Europese Commissie zorgt voor nieuwe tegenslag Lelystad Airport29-Nov-2018
Blog liegen en bedriegen door de Schiphol groep27-Nov-2018
Persbericht mbt Schiphol van omwonenden26-Nov-2018
Toezichthouder geluidhinder Schiphol meet met twee maten maar altijd in nadeel omwonenden23-Nov-2018
Milieueffectrapport: Schiphol kan doorgroeien naar 540.000 vluchten22-Nov-2018
Gegoochel met cijfers geluidsoverlast Lelystad Airport19-Nov-2018
Chemie steeds schoner, luchtvaart steeds vervuilender17-Nov-2018
Een makkelijke oplossing voor de hoge emissie van de luchtvaart is er niet15-Nov-2018
Het duivelse dilemma voor de luchtvaart: gaan groeien en vergroenen wel samen?15-Nov-2018
De luchtvaart voelt de hete adem van de milieuclubs15-Nov-2018
Passagierstekort kostte al 21 vliegverbindingen op Groningen Airport Eelde de kop15-Nov-2018
Gemeenteraad wil financiŽle openheid van zaken van Eindhoven Airport13-Nov-2018
Luchtvaartdag zaterdag 8 december 201813-Nov-2018
Schokkende toename vliegverkeer Buitenveldertbaan11-Nov-2018
Protest tegen vliegveld: Barbecue smaakt naar kerosine10-Nov-2018
Omwonenden Schiphol: luchthaven mag tot 2023 niet verder groeien09-Nov-2018
Gerechtelijke dwaling over geluidsnormen Schiphol05-Nov-2018
Milieufederatie: Elektrisch vliegen levert niks tot nauwelijks iets op05-Nov-2018
Dankzij Ryanair komt steeds meer zicht op de vunzigheid van vliegen voor 18 euro02-Nov-2018
Defensie noemt eisen omwonenden Awacsbasis onmogelijk02-Nov-2018
Groei internationaal vliegverkeer stuwt kerosineverbruik naar record02-Nov-2018
Burgemeester roept op tot actie tegen vlieglawaai02-Nov-2018
Regiegroep beschuldigt minister van selectief gebruik informatie belevingsvlucht30-Oct-2018
Piloten waarschuwen opnieuw over veiligheid Schiphol30-Oct-2018
Omsingeld door vliegvelden: vluchten kan niet meer30-Oct-2018
Twijfel veiligheid Schiphol: luchthaven neemt maatregelen29-Oct-2018
SlotcoŲrdinator onderzoekt haalbaarheid extra vrachtvluchten29-Oct-2018
Meer mensen hebben last van Schiphol24-Oct-2018
Retourtje New York compenseren? Eet dan drie jaar geen vlees24-Oct-2018
KU Leuven lanceert vrijwillige compensatie voor vliegreizen22-Oct-2018
Testimonies of devastating cost to public health of toxic passenger jets submitted to The Hague22-Oct-2018
24-uursstaking van Ryanair-personeel op luchthaven Eindhoven20-Oct-2018
Persbericht SATL: minister schaadt vertrouwen in de overheid opnieuw18-Oct-2018
Belastingvrij vliegen kost schatkist 2 miljard per jaar18-Oct-2018
Steun de oproep voor eerlijke belasting op vliegen17-Oct-2018
Kamerbrief over rapport stikstofdepositie Eindhoven Airport17-Oct-2018
Vliegmaatschappijen maken nauwelijks winst op ticketverkoop17-Oct-2018
NS en ANVR willen maatregelen Brussel Trein 3x duurder dan vliegtuig om oneerlijke taks17-Oct-2018
Ook 2020 als openingsdatum voor luchthaven Lelystad is onzeker15-Oct-2018
Overheid is veel te soepel met norm voor schadelijk fijnstof14-Oct-2018
Drie keer meer meldingen over Rotterdam The Hague Airport14-Oct-2018
Schiphol in deel van nacht dicht11-Oct-2018
Dit is waarom geluidsoverlast dodelijk kan zijn11-Oct-2018
Provincie Overijssel wil vinger in de pap bij opstellen nieuwe luchtvaartnota11-Oct-2018
WHO: Schiphol is veel en veel te luid11-Oct-2018
Wantrouwen overheerst bij start Eindhoven Airport debat10-Oct-2018
De schokkende feiten over fijnstof en ultrafijnstof04-Oct-2018
Provincie Gelderland: Lelystad Airport pas open na schrappen laag vliegen04-Oct-2018
HoogOverijssel stelt luchtvaartmaatschappijen aansprakelijk voor schade door laagvliegen26-Sep-2018
Schiphol zet te vaak vier banen in26-Sep-2018
Volgende keer zijn het chemicalien voor Syrie25-Sep-2018
Gemeente Apeldoorn baalt van uitbreiding vluchten Vliegbasis Deelen25-Sep-2018
Schiphol draait aan
 de verkeerde knoppen24-Sep-2018
Ook langzame groei geeft uitstoot en herrie24-Sep-2018
Vragen Van Raan en Ouwehand over de groei≠plannen van Eindhoven Airport en de gevolgen voor de natuur24-Sep-2018
Werd een kritisch rapport over de groei van vliegveld Eindhoven verzwegen19-Sep-2018
Nieuwe topman: leg groei van Schiphol verder aan banden19-Sep-2018
De dakpannen dwarrelden naar beneden toen het vliegtuig landde19-Sep-2018
Baas Corendon noemt Lelystad Airport een aanfluiting11-Sep-2018
Edenaren protesteren tegen vliegtuigen11-Sep-2018
Grootste staking ooit bij Ryanair mogelijk eind deze maand ook in Eindhoven11-Sep-2018
Aalsmeer en Schiphol in gesprek over uitkoop bewoners11-Sep-2018
Aantal gehinderden door Schiphol met bijna de helft toegenomen07-Sep-2018
Groeiscenarioís Eindhoven Airport: meer CO2, meer NOx, meer gehinderden06-Sep-2018
Aalsmeer luidt noodklok over nieuwe nachtvluchten Schiphol06-Sep-2018
Luchthavens zijn een grotere broeihaard van bacteriŽn dan toiletten06-Sep-2018
Eijsden-Margraten is overlast van vliegveld Luik zat06-Sep-2018
Voorlopige verklaring van BVM2 over de ministeriele onderzoeken05-Sep-2018
Beantwoording Kamervragen nav belevingsvlucht05-Sep-2018
Het kan zo niet langer met het luchtverkeer04-Sep-2018
Kamervragen over intimidatie bestuurslid Hoog Overijssel door ministerie04-Sep-2018
Schiphol kan zijn borst natmaken: Amsterdam heeft een coalitie die barst van de groene plannen04-Sep-2018
Bewoners Baarn staan machteloos tegen vliegtuigherrie04-Sep-2018
Meer vliegen mag niet meer, dus zet Schiphol in op grotere toestellen01-Sep-2018
Vliegtuig vliegt pannen van het dak in Meerssen01-Sep-2018
Aantal klachten over Eindhoven Airport naar record30-Aug-2018
Grote staking Schiphol-beveiligers van de baan29-Aug-2018
Leon Adegeest strijdt tegen uitbreiding Lelystad Airport: Ministerie intimideerde mij29-Aug-2018
Meedoen met klimaatzaak tegen de Europese Unie, aangespannen door tien families27-Aug-2018
Geef je mening over belasting op vliegverkeer27-Aug-2018
Beveiligers Schiphol staken 4 september de hele dag27-Aug-2018
Documentairefilm Lelystad Airport in nevelen gehuld27-Aug-2018
Lelystad Airport naast de deur?26-Aug-2018
Kosten/baten-analyse nodig over groei Eindhoven Airport25-Aug-2018
MAA neemt maatregelen na overschrijden geluidnorm23-Aug-2018
Actiecomite tegen vliegtuighinder krijgt steeds meer leden uit Soest21-Aug-2018
Ed Nijpels: Vliegtickets moeten duurder worden om klimaatdoelen te halen21-Aug-2018
Delen van Amsterdam onterecht niet in klaagzone Schiphol21-Aug-2018
Dossier Eindhoven Airport nieuwe testcase voor Eindhovense politiek16-Aug-2018
Speciaal meldpunt voor geluidsoverlast Lelystad Airport16-Aug-2018
Antwoorden op Kamervragen over bezwaar maken tegen luchtvaartherrie16-Aug-2018
Zweedse regering lanceert omstreden milieutaks op vliegtickets16-Aug-2018
Ontwikkeling luchtvaart en CO2-emissies in Nederland16-Aug-2018
Rotterdam Airport stelt besluit toekomstplannen luchthaven uit16-Aug-2018
Rotterdam The Hague Airport laat onderzoek naar kosten en baten van groei overdoen13-Aug-2018
Pak fijnstof bij luchthavens nu aan, de gezondheid van de omwonenden staat op het spel10-Aug-2018
Meer vliegtuigen vanaf Schiphol vliegen over Wageningen, Bennekom en Ede09-Aug-2018
Rechter geeft Nederlandse Ryanair-piloten gelijk, staking gaat vrijdag door08-Aug-2018
Landelijk meldpunt overlast Schiphol van SP08-Aug-2018
Nederlandse Ryanair-piloten gaan vrijdag staken, Ryanair stapt naar de rechter08-Aug-2018
Zelfs lichte blootstelling aan fijnstof verhoogt risico op hartziekten08-Aug-2018
Vragen Van Raan over bericht dat MKBA voor groei Schiphol niet voldoet06-Aug-2018
Minder geluidshinder? Totale onzin, KLM!03-Aug-2018
Luchtvaartsector geeft zegen aan nieuwe versie local rule Schiphol03-Aug-2018
Vliegveld Eelde: Juichen om niets02-Aug-2018
Schiphol is al lang geen motor van de Nederlandse economie27-Jul-2018
Proef met geluidshinder op Eindhoven Airport27-Jul-2018
172.000 extra mensen last van geluidshinder25-Jul-2018
Omwonenden Schiphol zijn monddood gemaakt25-Jul-2018
Rotterdamse luchthaven voor groot deel verantwoordelijk voor fijnstof24-Jul-2018
Te ver van Schiphol, dan geen protest24-Jul-2018
Beroepsklager Schiphol: De inspectie gebruikt kulargumenten24-Jul-2018
Wie te ver van Schiphol woont, mag geen bezwaar maken22-Jul-2018
Hoe milieuminister Margreeth de Boer werd verslagen door Schiphol19-Jul-2018
Marcel van Roosmalen: Schiphol is tegen ganzen, tegen bomen en tegen mensen.19-Jul-2018
Eindhoven Airport proefcasus voor luchtvaart Nederland18-Jul-2018
Minister Cora van Nieuwenhuizen: Lelystad Airport gaat er gewoon komen14-Jul-2018
Dit geklungel met Schiphol gaat me aan het hart14-Jul-2018
Pokerspel rond Lelystad Airport13-Jul-2018
Lot Schiphol en Lelystad nu in handen van Brussel09-Jul-2018
Minister gaat extra geluid belevingsvlucht Lelystad Airport onderzoeken09-Jul-2018
Regiegroep belevingsvlucht: Geluidshinder in milieurapport Lelystad Airport mogelijk onjuist09-Jul-2018
Onderzoek naar groei vliegveld Rotterdam rammelt08-Jul-2018
Stop met groeidenken Schiphol07-Jul-2018
Tienpuntenplan voor Schiphol van professor Berkhout05-Jul-2018
Vliegt er straks echt geen vrachtverkeer laag over Zwolle? Tweede Kamer wordt steeds huiveriger05-Jul-2018
Piloten stappen vermoeid en ziek in de cockpit03-Jul-2018
Zorgen over Lelystad Airport na afwijzing Europese Commissie03-Jul-2018
Minister sluit akkoord voor veiliger Schiphol03-Jul-2018
Minister concludeert ten onrechte dat Schiphol kan groeien03-Jul-2018
Beveiligers Schiphol bereiden acties voor: chaos dreigt tijdens zomervakantie30-Jun-2018
Parkeren melkkoe Eindhoven Airport29-Jun-2018
Vliegtuigenplaag boven Gouda29-Jun-2018
Veiligheidsrisico vliegverkeer Schiphol zwaar onderschat27-Jun-2018
Uitstoot van luchtvaart en scheepvaart vanuit Nederland buiten klimaatwet27-Jun-2018
Vijf redenen waarom Schiphol niet kan groeien27-Jun-2018
Omwonenden Schiphol verliezen hoger beroep bij Raad van State tegen ministerie27-Jun-2018
Minister moet eind maken aan gedoogsituatie Schiphol24-Jun-2018
Eindhoven-Noord heeft pech met vliegtuiglawaai23-Jun-2018
Duizenden mensen in zes plaatsen protesteren tegen groei luchtvaart23-Jun-2018
Schiphol is een van de goedkoopste luchthavens23-Jun-2018
Minister gaat verplaatsing Schiphol naar Noordzee onderzoeken23-Jun-2018
Maastricht Aachen Airport in verzet tegen nieuwe vliegtaks23-Jun-2018
Belasting op vliegen heeft geen effect op aantal vluchten23-Jun-2018
Het is tijd om Schiphol te laten krimpen22-Jun-2018
Geluidsberekeningen Schiphol kloppen opnieuw niet21-Jun-2018
Geen dubbele petten meer voor Schiphol ambtenaren21-Jun-2018
Minister rolt rode loper uit voor Emirates op Schiphol21-Jun-2018
Informatie Rijksoverheid over de Luchtvaart21-Jun-2018
Grootscheepse verbouwing verkeerstoren Schiphol waardoor 700.000 vluchten mogelijk zijn20-Jun-2018
Meerderheid wil einde aan groei Schiphol: Het wordt gewoon te gek20-Jun-2018
Jan Paternotte D66: Luchtvaart moet nog in het klimaatakkoord20-Jun-2018
Vliegen op biomassa? Ga fietsen20-Jun-2018
Minister zet streep door local rule voor extra cargoslots17-Jun-2018
Demonstratie tegen Schiphol niet op luchthaven zelf15-Jun-2018
50plus wil strengere normen voor luchtkwaliteit13-Jun-2018
Toen ik deze cijfers onder ogen zag, besloot ik veel minder te vliegen12-Jun-2018
EU neemt MH17maatregel: 1 advies voor vliegen boven conflictgebieden10-Jun-2018
Protest: MAA is enclave voor vracht Midden-Oosten geworden09-Jun-2018
Rotterdam Airport mag voorlopig niet uitbreiden07-Jun-2018
Brussels Airlines schrapt alle vluchten naar Sharm el Sheikh07-Jun-2018
Biobrandstof is de zoveelste marketingtruc van KLM06-Jun-2018
Directe treinverbinding naar Londen pas eind 201906-Jun-2018
Tijd voor Europese Spoorwegen, zodat reizen per trein sneller en goedkoper wordt dan vlieger06-Jun-2018
Vragen over de milieueffectreportage van Lelystad Airport06-Jun-2018
Topmannen KLM en NS pleiten nogmaals voor betere treinverbindingen05-Jun-2018
Bewering Amhaouch, Tweede Kamerlid voor het CDA over treinen blijkt onjuist01-Jun-2018
Investeren in sneller spoor zorgt voor 133.000 minder vluchten01-Jun-2018
Kamervragen nav Geluidsnormen op Schiphol31-May-2018
Staatssecretaris Snel: Vliegtaks komt er hoe dan ook in 202131-May-2018
Rechter dwingt regering vliegroutes aan te passen in Belgie31-May-2018
Belevingsvlucht Lelystad krijgt kritiek nog voordat vliegtuig opstijgt27-May-2018
Vanuit Dusseldorf en Hamburg met de autotrein naar ItaliŽ27-May-2018
De beperking van burgerluchtverkeer boven Natura 2000-gebieden27-May-2018
Grote doorbraak in verzet tegen groei Schiphol24-May-2018
Enquete om de top 10 van het schiphollen samen te stellen24-May-2018
Milieuorganisaties positief over Schipholvisie nieuw college Amsterdam24-May-2018
De Tweede Kamer wil dat vervuilende vliegtuigen meer gaan betalen op Schiphol23-May-2018
Luchtvaart in de klimaatwet23-May-2018
VVD stemt toch tegen meer vluchten Schiphol22-May-2018
Uitslag moties ingediend bij het debat over Schiphol en Lelystad Airport21-May-2018
Ergernisje: vliegen tot we erbij neervallen met de VVD in de cockpit19-May-2018
Personeel klaagt over bruut Ryanair19-May-2018
#Eindjevliegen: nieuwe merkcampagne Eindhoven Airport18-May-2018
Landelijk protest luchtvaartgroei18-May-2018
Amsterdams gemeentebestuur zet zich af tegen het kabinet18-May-2018
Zienswijze op concept wijzigingsbesluit Besluit slotallocatie17-May-2018
Stenogram debat over Schiphol en Lelystad Airport17-May-2018
Claim Awacs loopt op door vertraging ministeries17-May-2018
Ministerie sjoemelde met geluidsnormen Schiphol16-May-2018
Vliegveld Eelde: Ongebreidelde groei luchtvaart moet stoppen16-May-2018
OPROEP om een email bericht te sturen naar de luchtvaart woordvoerders van D66, CU, SGP, PvdA, CDA en VVD15-May-2018
Luchthaven Lelystad staat op losse schroeven15-May-2018
D66 wil opnieuw onderzoek naar Schiphol in zee15-May-2018
De enige echte vraag klinkt niet: Willen we dat vliegveld in Lelystad?15-May-2018
Onenigheid in coalitie over groei Schiphol15-May-2018
Bewoners verenigd tegen groei luchtvaart14-May-2018
Toename ultrafijnstof door laagvliegende vliegtuigen14-May-2018
Schiphol, hoe verder? Verdeeldheid over extra vluchten13-May-2018
Dubbele agenda: Is dit de echte reden dat vliegveld Lelystad uitbreidt13-May-2018
Longarts: Overheid vraagt zorg altijd te bezuinigen, ik vraag overheid om minder zieken12-May-2018
Toekomst Eindhoven Airport centraal op info-avond in Novotel12-May-2018
Regulering luchtvaart Pleidooi voor leidende rol Europa door invoering van effectief klimaatbeleid11-May-2018
Plenair debat over Schiphol en vliegveld Lelystad09-May-2018
Overijssel schrijft minister en Kamer bezorgde brief over Lelystad Airport09-May-2018
Defensie wil startbaan De Peel weer in gebruik nemen09-May-2018
Emirates Boeing 777 beschadigt Limburgs dak09-May-2018
Vogel legt vluchten tussen Eelde en Londen plat09-May-2018
Ultrafijnstof afkomstig van vliegtuigen ook op 15 kilometer van luchthaven mogelijk09-May-2018
Uitbreidingsplannen vliegveld Eelde vertraagd door fouten in milieurapport09-May-2018
Schiphol houdt vast aan noodzaak zesde baan08-May-2018
Nieuwe studie naar ultrafijnstof gestart door Duitse cardioloog08-May-2018
Vragen Van Raan over nieuwe budgetvluchten naar New York07-May-2018
De nieuwe baas van Schiphol heeft 15 jaar voor Shell gewerkt.06-May-2018
Milieuorganisaties slaan handen ineen tegen groei Schiphol05-May-2018
Beantwoording Kamervragen over een ernstig veiligheidsincident op Schiphol04-May-2018
Beantwoording vragen over het ontwerpbesluit wijziging LVB nachtvluchten03-May-2018
Stekker zou al deels uit local rule zijn getrokken03-May-2018
Duits onderzoek laat zien dat vliegtuiglawaai hartritmestoornissen veroorzaakt03-May-2018
Vragen van het lid KrŲger,GroenLinks, aan de Minister van Infrastructuur en Waterstaat over Schiphol en Lelystad Airport02-May-2018
Tweede Kamer krijgt weer informatie van iemand met banden met het ministerie en de Schiphol groep01-May-2018
Rechter: Maastricht Aachen Airport mag hele baan gebruiken01-May-2018
Ultrafijnstof zorgt voor ontstekingen bij kinderen01-May-2018
Vliegtuiglwaai zorgt ervoor dat kinderen slechter rekenen01-May-2018
Zelf oplossingingen aandragen voor betere mobiliteit01-May-2018
Elf jaar klimaatwinst grotendeels teniet gedaan door vliegverkeer01-May-2018
Schiphol kan best gehalveerd worden29-Apr-2018
Ook omwonenden regionale vliegvelden bezorgd over luchtvervuiling28-Apr-2018
Uitbreiding Schiphol: veiligheid een issue, herrie omwonenden niet25-Apr-2018
Vliegtuigoverlast in de IJmond neemt toe25-Apr-2018
Vragen Van Raan & Wassenberg over de schadelijke effecten van de groeiende luchtvaart op de luchtkwaliteit rond Schiphol25-Apr-2018
Onderzoeken feitenbasis besluitvorming Schiphol25-Apr-2018
Principiele discussie toekomst Schiphol onvermijdelijk25-Apr-2018
Olst-Wijhe wil streep door uitbreiding Lelystad Airport25-Apr-2018
Kamervragen PvdD over dubbele pet voorzitter Oostvaardersplassen-commissie24-Apr-2018
Beantwoording Kamervragen van het lid Van Raan (PvdD) over het afscheidsinterview van de president-directeur van Schiphol24-Apr-2018
Duizenden vliegtuigen extra over Zwolle naar Lelystad Airport23-Apr-2018
Kamerbrief over voorgenomen wijziging Besluit slotallocatie23-Apr-2018
Beantwoording Kamervragen van het lid Van Raan (PvdD) over de juridische eigendomsrechten van slots23-Apr-2018
Luchtkwaliteit IJmond en Schiphol blijft probleem23-Apr-2018
Provincie: Omwonenden moeten snel kunnen meepraten over Eindhoven Airport21-Apr-2018
Nota Regulering Luchtvaart20-Apr-2018
MER Lelystad: Aandachtspunt herrie20-Apr-2018
Leefbaar Zeewolde en ChristenUnie woedend19-Apr-2018
Gezamenlijke oproep: Kabinet, weeg milieu volledig mee in uitbreidingsplannen luchtvaart19-Apr-2018
3260. Nader onderzoek luchthavenbesluit Lelystad Airport19-Apr-2018
Commissie wijst kritiek burgers op geluidsrapportage Lelystad Airport af19-Apr-2018
Bereken ook klimaat- en gezondheidsschade bij uitbreiding Lelystad Airport18-Apr-2018
HoogOverijssel overweegt juridische stappen tegen uitbreiding Lelystad Airport18-Apr-2018
Publeaks over wantoestanden van de Schiphol groep18-Apr-2018
Luchthaven weigert vliegtuigen in vroege ochtend17-Apr-2018
TRANSPORT A GRANDE MISERE LUCHTVAART IN KAART17-Apr-2018
Rechter: Gedogen op Schiphol onvoldoende onderbouwd17-Apr-2018
Ambtenaren hebben dubbele pet op als het om Schiphol gaat17-Apr-2018
Hoog Overijssel: mer vliegveld moet over16-Apr-2018
Winkels Schiphol willen niet aan strengere tabaksregels13-Apr-2018
tekortkomingen in het geactualiseerde MER Lelystad Airport13-Apr-2018
Zeven dingen die je altijd al wilde weten over (ultra)fijnstof13-Apr-2018
Oud-directeur Lelystad Airport gaat op ministerie werken12-Apr-2018
Limiet Lelystad Airport boterzacht: grens niet wettelijk vastgelegd09-Apr-2018
Opzienbarend artikel over de constante centrale rol van Shell in het voorzitterschap van de commissie MER09-Apr-2018
Is klimaat nog steeds abstract? Niet meer voor banken09-Apr-2018
Plaatselijke Belangen Weerribben ondersteunen Stichting Hoog Overijssel09-Apr-2018
Nachtvluchten Schiphol niet over hele provincie09-Apr-2018
Nederlandse overheid weigert transparantie over CO2 normen luchtvaart07-Apr-2018
Hoe onafhankelijk is de commissie MER?07-Apr-2018
Teringherrie06-Apr-2018
Provincie veegt vliegtaks voor Eindhoven Airport van tafel06-Apr-2018
Vragen Van Raan over een ernstig veiligheidsincident op Schiphol06-Apr-2018
Commissie-mer Lelystad Airport weer in opspraak06-Apr-2018
Almere ontkomt niet aan vliegtuiglawaai06-Apr-2018
Artsen Zuid-Limburg richten stichting op tegen uitbreiding vliegveld05-Apr-2018
Campagnestart Eerlijk over vliegen05-Apr-2018
Toename klachten vliegverkeer in 201705-Apr-2018
Metingen van fijnstof en ultrafijnstof rond Frankfurt tonen extreem hoge doses aan04-Apr-2018
In Duitsland heeft een vliegtuig 43 ton kerosine gedumpt.04-Apr-2018
Omwonenden Schiphol naar rechter om geluidscontroles03-Apr-2018
Minister geeft toe: optreden tegen Schipholoverlast kan nog niet03-Apr-2018
GroenLinks wil uitspraak Raad van State over gedogen geluidshinder luchtvaart02-Apr-2018
Nieuwe actiegroep Vliegtuighinder Westeindergebied31-Mar-2018
Minister moet eind maken aan gedoogsituatie Schiphol28-Mar-2018
De Vliegende Hollander28-Mar-2018
Geen vermindering nachtvluchten28-Mar-2018
Vliegveld Eindhoven vervuild beek17-Mar-2018
Gemeenten willen aanpak nachtvluchten Schiphol16-Mar-2018
Kamerbrief over inbreng schriftelijk overleg voor ontwerpwijzigingsbesluit LVB mbt nachtvluchten15-Mar-2018
Lokale politieke partijen willen groeistop Schiphol13-Mar-2018
Antwoord op vragen van het lid Van Raan over de handhaving van het aantal vliegbewegingen op Schiphol13-Mar-2018
ROTTERDAM THE HAGUE AIRPORT (RTHA) WEKT SCHIJN VAN DUURZAAMHEID.13-Mar-2018
Factsheet proces Luchthavenbesluit Lelystad Airport13-Mar-2018
Beantwoording vragen ontwikkeling inzake Lelystad Airport en nieuwe routes12-Mar-2018
GR18 Landelijke kopstukken op campagne voor lokale verkiezingen?!12-Mar-2018
Klarenbeek hangt kabaal luchthavens Lelystad en Teuge boven het hoofd11-Mar-2018
Gezondheid kinderen rondom Schiphol onderzocht: "Deze drab krijg je allemaal in je longen"11-Mar-2018
Factsheet Mer Lelystad Airport11-Mar-2018
Recordaantal geluidsklachten over Schiphol11-Mar-2018
Stel ook groeibesluit Schiphol uit net als Lelystad11-Mar-2018
Schiphol-baas draagt stokje over na jarenlang gevecht09-Mar-2018
Groei Schiphol zorgt vooral voor meer vluchten over woonwijken09-Mar-2018
Hersenen van ongeboren kind blijken gevoelig voor fijnstof: MRI-scans tonen dunnere hersenschors08-Mar-2018
97 Vragen over wat er mis is in het rapport van vliegveld Lelystad06-Mar-2018
Omwonenden Schiphol willen openbaar gesprek over inspraak06-Mar-2018
Kettingbeding woningbouw bij Schiphol van de baan06-Mar-2018
Lelystad Airport overbodig door betere treinverbindingen06-Mar-2018
Vliegmaatschappijen in de clinch met Schiphol over onbenutte capaciteit03-Mar-2018
Gemeenteraden onjuist voorgelicht over versoepeling bouwplannen03-Mar-2018
Respijt, maar strijd gaat door03-Mar-2018
Publiekskaarten vliegroutes Lelystad Airport03-Mar-2018
Omwonendengroepen van diverse Nederlandse vliegvelden ontmoeten elkaar02-Mar-2018
Provincie wil geen extra vakantievluchten: Eindhoven Airport is voor regionale economie02-Mar-2018
Dien zienswijze in tegen Omgevingslawaai luchtvaart, hoofdspoorwegen en rijkswegen01-Mar-2018
Vervuilde grond Schiphol naar Aalsmeerderbrug27-Feb-2018
Wereldwijde petitie om het aantal vluchten wettelijk vast te laten leggen26-Feb-2018
Vliegtuiglawaai verhoogt de kans op suikerziekte diabetes25-Feb-2018
Open brief van prinses Irene25-Feb-2018
VVD is al druk bezig de stellingen anders te interpreteren dan ze bedoeld zijn25-Feb-2018
Mondiale kaart van door vliegen veroorzaakte roet24-Feb-2018
Vliegverkeer boven Zwolle is toegenomen24-Feb-2018
Juridische truc vliegveld Maastricht21-Feb-2018
Minister openbaart 24 uur voor debat veiligheid Schiphol lijvig rapport dat maand in la lag21-Feb-2018
Burgerinitiatief tegen Vliegtuiglawaai in West Wenen20-Feb-2018
Schiphol nu ook in de Fabeltjeskrant19-Feb-2018
Schiphol telt niet alle vluchten mee om meer te vliegen19-Feb-2018
Hoezo, afwijkende vliegroutes?18-Feb-2018
TRAILER Aviation expansion: the global cost of the carbon jet set15-Feb-2018
Vliegtuiglawaai verhoogd bloeddruk ook bij mensen die doorslapen15-Feb-2018
Bijdrage vervoer door lucht aan economie half procent15-Feb-2018
Koeien en paarden in de stress door laagvliegende helikopters defensie15-Feb-2018
Lijst van vragen over recente ontwikkelingen inzake Lelystad Airport15-Feb-2018
Kamerleden kritisch over reparatie milieuplan Lelystad Airport14-Feb-2018
Omwonenden van vliegveld Maastricht slepen de staat voor rechter14-Feb-2018
Mer-deskundige adviseerde ministerie al 11 jaar14-Feb-2018
Actiegroep naar Den Haag voor kort geding vliegveld Beek13-Feb-2018
Adviseur stapt op om mogelijke belangenverstrengeling Lelystad Airport13-Feb-2018
Vliegveld Twente 21 miljoen subsidie zonder resultaat13-Feb-2018
Nadelige effecten van vliegtuiggeluid12-Feb-2018
Schijn van belangenverstrengeling rond Lelystad Airport12-Feb-2018
Duurzaam vliegen is een illusie12-Feb-2018
Ending aviation tax holiday10-Feb-2018
Grens nachtvluchten Schiphol overschreden09-Feb-2018
In Rotterdam gaat de strijd tegen nachtvluchten door09-Feb-2018
KLM en Martinair hebben verboden prijsafspraken gemaakt08-Feb-2018
Inspectie Leefomgeving en Transport kan overschrijding vliegbewegingen Schiphol niet handhaven08-Feb-2018
Overlast van Schiphol weg-definieren is onbehoorlijk08-Feb-2018
Regels mbt bouw woningen rondom Schiphol08-Feb-2018
Kritiek op manier bepalen overlast vliegtuiglawaai08-Feb-2018
Geen verslag overleg vliegveld Lelystad ondanks toezegging transparantie07-Feb-2018
Red de Veluwe is nu mordicus tegen komst Lelystad Airport06-Feb-2018
Oegstgeest is herrie van nachtvluchten Kaagbaan zat06-Feb-2018
Leon Adegeest stapt uit overleg vanwege schiphollen02-Feb-2018
Dien bezwaar in tegen het besluit om het aantal nachtvluchten op te hogen!02-Feb-2018
Groter risico borstkanker en leukemie bij vrouwen in de buurt van vliegveld Keulen-Bonn01-Feb-2018
Ervaren piloot laagvliegroutes Lelystad levert onnodig gevaar01-Feb-2018
Minister reageert niet op brief Actiegroep HoogoverWezep over nieuwe fouten in rapport vliegveld Lelystad01-Feb-2018
Luchtmacht vervoerd stoffen die de samenleving in groot gevaar brengt30-Jan-2018
Bewoners klagen steen en been over Schiphol29-Jan-2018
Flinke toename klagers over Schiphol29-Jan-2018
Schiphol niet de motor van de economie26-Jan-2018
Hoe MinIenW geluidberekeningen in MER Lelystad Airport manipuleerde, en nu probeert te reframen26-Jan-2018
Lubach verteld over de manipulaties van Schiphol26-Jan-2018
Geen beroep op afwijzing bezwaar mogelijk26-Jan-2018
Ministerie vergeet al bijna 5 jaar fout te herstellen25-Jan-2018
Schiphol wil het aantal nachtvluchten vergroten ondanks overschrijding aantal vliegbewegingen.25-Jan-2018
Heeft Schiphol zich aan het maximum aantal vluchten gehouden?25-Jan-2018
Grenzen in zicht veilige afhandeling vliegverkeer Schiphol24-Jan-2018
500 vliegtuigen in een dag over je huis21-Jan-2018
Rotterdam The Hague Airport negeert adviesrapport van de verkenner om niet uit te breiden.21-Jan-2018
Bouw huizen onder vliegroutes Schiphol16-Jan-2018
Bevlogen Strijder Kees van Ojik vecht al jaren tegen Schiphol16-Jan-2018
Laagvliegroutes Lelystad Airport slecht voor gezondheid13-Jan-2018
Aalsmeer presenteert position paper Schiphol13-Jan-2018
Ondanks enorm verlies banen in toerisme groei MAA13-Jan-2018
Schiphol Airport, The Politics of Evidence Based Policy-making12-Jan-2018
Ultrafijnstof verhoogt de bloeddruk bij kinderen12-Jan-2018
Ultrafijnstof rondom Schiphol12-Jan-2018
Vliegverkeer heeft effecten op samenstelling van atmosfeer11-Jan-2018
Te deskundig voor Schiphol11-Jan-2018
Grote zorgen over gevolgen fijnstof voor volksgezondheid09-Jan-2018
Jet traffic linked to ice haze07-Jan-2018
Wat is het groenste vervoermiddel?07-Jan-2018
Toename van luchtvervuiling door vliegtuigen verwacht07-Jan-2018
Vliegtuigen vliegen zonder reden lager in Ede06-Jan-2018
Opinie - Mirjam Jager over groeiambities Schipholgroep05-Jan-2018
Het lijkt of Eindhoven Airport moet groeien05-Jan-2018
Roet en 16 verschillende metalen uit uitlaat vliegtuigen05-Jan-2018
Vliegen is het nieuwe roken04-Jan-2018
Air pollution around conception tied to birth defects04-Jan-2018
Vogels straks verhakseld04-Jan-2018
Vogels en vliegtuigen: een gevoelige kwestie03-Jan-2018
Klimaatafspraak vereist stop op vliegvakanties03-Jan-2018
Brandbrief luchtverkeersleiders: Het hangt hier van amateurisme aan elkaar03-Jan-2018
Kans op birdstrikes bij Lelystad tien keer groter dan bij Schiphol03-Jan-2018
Enige attractie van Buitenveldert waren laagvliegende DC 903-Jan-2018
Gemeenten rond Schiphol twijfelen aan milieurapport03-Jan-2018
Diesel vervuiling kan hartproblemen veroorzaken02-Jan-2018
Overlast van het vliegverkeer wijder verspreid02-Jan-2018
Deel Schipholgemeenten is vertrouwen in luchthaven kwijt31-Dec-2017
Grote kans op vogelaanvaringen bij uitbreiding Lelystad Airport31-Dec-2017
Schiphol stelselmatig gesjoemel rond geluidsnormen31-Dec-2017
Bomen halen vervuiling uit de lucht30-Dec-2017
Groei Schiphol is gemanipuleerd30-Dec-2017
Uitstoot fijnstof vliegveld Eindhoven kan gehalveerd worden30-Dec-2017
Klimaatveranderingen zorgen voor meer vluchtelingen30-Dec-2017
Om klimaatdoelen te halen moet luchtvaart krimpen30-Dec-2017
Lesje creatief boekhouden van Schiphol en Den Haag30-Dec-2017
Vervang verouderde groeistrategie Schiphol door vernieuwd beleid30-Dec-2017
Regeerakkoord volgen ondanks klimaatakkoord Parijs30-Dec-2017
Op minder dan 400 meter hoogte vliegtuigen29-Dec-2017
Meeste milieubeleidsinstrumenten voor de luchtvaart niet doeltreffend of doelmatig29-Dec-2017
Wandelen in de bossen goed voor gezondheid29-Dec-2017
Vliegveld Lelystad: Het argument van de verloren kosten mag geen rol spelen28-Dec-2017
Schonere vliegtuigen zetten geen zoden aan de dijk28-Dec-2017
Amsterdammers wakker van vliegverkeer27-Dec-2017
Geen nachtrust tgv vliegtuigen27-Dec-2017
Fijnstof mogelijk al dodelijk binnen 1 dag26-Dec-2017
Vliegtuigen komen al op 1100m over25-Dec-2017
Vliegen is meest milieuvervuilende transportmiddel25-Dec-2017
Stiltegebieden noflyzone?25-Dec-2017
Moet Schiphol alsnog naar zee worden verplaatst?25-Dec-2017
Uitbreidingsplannen RTHA uitgesteld25-Dec-2017
Uitslag stemming Tweede Kamer uitbreiding vliegveld Lelystad25-Dec-2017
Actievoerders woedend na debat vliegveld Lelystad22-Dec-2017
Vervang verouderde groeistrategie Schiphol door vernieuwd beleid22-Dec-2017
Aalsmeer geteisterd door 500 vliegtuigen in 24 uur22-Dec-2017
De Monitor (KRO-NCRV) onderzoekt overlast door vliegtuigen22-Dec-2017
Ondanks grove fouten MER gaat vliegveld Lelystad door21-Dec-2017
Belangenverstrengeling alom20-Dec-2017
Red de Veluwe komt met stemwijzer gemeenteraadsverkiezingen20-Dec-2017
Grove fouten MER toch moet vliegveld Lelystad er komen19-Dec-2017
Ombudsman: burgers niet serieus genomen bij vliegveld Lelystad18-Dec-2017
Besluit tot vliegveld Lelystad genomen op basis van gemanipuleerde rapporten16-Dec-2017
Gehoorschade