Wantoestanden in de Luchtvaart
Wantoestanden in de Luchtvaart
ACTUEEL
MENU

Schiphol is al lang geen motor van de Nederlandse economie

02-Aug-2018

Floor Milikowski    De Groene Amsterdammer

Onderzoek De toekomst van Schiphol Vlag, volkslied, vliegveld

Decennialang moest en zou Schiphol de economie aanjagen. Inmiddels zijn er grote twijfels over verdere groei. De economische opbrengsten van meer vluchten en meer passagiers wegen niet op tegen de overlast. Maar: ‘Je krijgt te maken met een oer-Hollands gevoel en met Hollands glorie.’

Het was een wonderlijk incident op een vrijdagochtend in de zomer van 2016. In een vergaderzaal van de Sociaal Economische Raad aan de Haagse Bezuidenhoutseweg presenteerde de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) het advies Mainports voorbij. Negen maanden eerder had het kabinet de raad gevraagd om een advies uit te brengen over de toekomst van de Nederlandse mainports Schiphol en de haven van Rotterdam. ‘Vraagt de toekomstige positie van de Nederlandse mainports, mede bezien vanuit mondiale ontwikkelingen, om ander beleid?’ was de vraag van de ministers Henk Kamp van Economische Zaken en Melanie Schultz van Infrastructuur en Milieu. Gezien de veranderde omstandigheden in de afgelopen dertig jaar een urgente vraag.

Het mainportbeleid, waarin Schiphol en de Rotterdamse haven worden gezien als de motoren van de Nederlandse economie, dateert uit de jaren tachtig. In reactie op de aanhoudende economische malaise werd destijds een bewuste keuze gemaakt om de Nederlandse economie om te vormen aan de hand van het concept ‘Nederland distributieland’. De teloorgang van de industriële economie en de moeizame overgang naar een diensteneconomie dwongen tot ingrijpende beleidskeuzes. Omdat de stijgende welvaart en globalisering in die periode leidden tot een snelle opkomst van het mondiale goederen- en passagiersvervoer lagen er grote mogelijkheden in de Rotterdamse haven en op Schiphol. Als toegangspoort naar Europa konden de twee locaties een centrale positie innemen in een omvangrijk netwerk van transport, overslag, opslag en goederenhandel.

De Tweede Maasvlakte werd aangelegd om de Rotterdamse haven te laten groeien. Schiphol kreeg met de Polderbaan een vijfde start- en landingsbaan. Ook verrees een nieuwe terminal en werd het aantal sporen in het station onder de luchthaven verdubbeld. Met de aanleg van de Betuwelijn kwam er een nieuwe goederenverbinding met het achterland; de aanleg van de Hogesnelheidslijn Zuid moest Nederland verbinden met het Europese hogesnelheidsnet en de nabijgelegen zakensteden Brussel en Parijs.

Bekeken vanuit de doelstellingen was het mainportbeleid een groot succes. De haven van Rotterdam was jarenlang de grootste ter wereld wat betreft het volume van goederen dat wordt overgeslagen. Jaarlijks varen er miljoenen containers met producten uit de hele wereld de haven binnen, waarvan meer dan de helft over het spoor, het water en over de weg direct weer wordt doorgevoerd naar het Europese achterland. Ook verwerkt Rotterdam jaarlijks honderden miljoenen tonnen aan olieproducten.

Ook Schiphol heeft de verwachtingen van het mainportbeleid waargemaakt. De luchthaven stond volgens cijfers van Airports Council International (aci) lang in de mondiale top-tien wat betreft het aantal passagiers. Door de opkomende concurrentie van luchthavens in Azië en het Midden-Oosten is Schiphol inmiddels iets afgezakt naar plek elf. Binnen Europa staat het met bijna zeventig miljoen passagiers op een derde plek, na Heathrow (Londen) en Charles de Gaulle (Parijs). Ongeveer de helft van de inkomende passagiers gebruikt Schiphol als overstaplocatie en vertrekt na een korte tussenstop met een andere vlucht naar een bestemming elders. Volgens aci stond Schiphol in 2016 mondiaal op plaats achttien in vrachtvervoer. Om de positie van Schiphol als distributielocatie te versterken sloot Nederland in 1992 als eerste Europese land een open skies-verdrag met de VS voor vrij vliegverkeer tussen beide landen.

Als knooppunten in de grote goederenstromen vervulde zowel Schiphol als de Rotterdamse haven een belangrijke functie binnen de Nederlandse economie. Die constatering verwoordde ook Jan Jaap de Graeff, voorzitter van de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur, tijdens de presentatie van het advies Mainports voorbij. Onder de toehoorders waren secretaris-generaal Maarten Camps van het ministerie van Economische Zaken en directeur-generaal Mark Frequin van het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Zij waren door het kabinet-Rutte II afgevaardigd om het advies officieel in ontvangst te nemen. De directie van Schiphol sloeg de uitnodiging om bij de presentatie aanwezig te zijn af. Namens de luchthaven was er niemand aanwezig.

De kritische inhoud van het advies sloot dan ook niet aan bij het verhaal dat Schiphol zelf graag vertelt. Want na de positieve constateringen over het succes van het mainportbeleid volgt in het advies een lijst van zeer kritische kanttekeningen. De economische toegevoegde waarde van Schiphol en de Rotterdamse haven is beperkt en steekt niet uit boven andere goed presterende regio’s elders in het land. De economische groei in de Brainportregio Eindhoven is zelfs beduidend hoger en ook het internetknooppunt Amsterdam Internet Exchange laat aanzienlijk betere groeicijfers zien. Bovendien is het aandeel van vervoer en opslag als onderdeel van het Nederlandse bruto binnenlands product (bbp) niet hoger dan in andere landen binnen de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (oeso). Ook is de economische toegevoegde waarde per hoofd van de bevolking tijdens de hoogtijdagen van het mainportbeleid achtergebleven bij landen met een vergelijkbaar welvaartsniveau, waaronder Zweden, Finland en de Verenigde Staten.

Dat valt voor een groot deel te verklaren door de zeer beperkte winst die wordt gemaakt met het doorvoeren van goederen. Uit cijfers van het cbs blijkt dat die doorvoer het Nederlandse bbp slechts elf cent per geïmporteerde euro oplevert, terwijl export van in Nederland gemaakte producten een toegevoegde waarde heeft van ruim zestig cent per euro.

In plaats van een mainportbeleid dat gericht is op verdere groei van het aantal passagiers en het volume van goederen zou Nederland moeten kiezen voor een koerswijziging, zo verwoordde De Graeff de conclusies van het onderzoek van zijn raad. In plaats van een doel op zich zouden de haven en de luchthaven in de toekomst moeten worden gezien als ondersteunende faciliteit bij het versterken van het regionale en nationale vestigingsklimaat. Door niet langer in te zetten op kwantiteit maar op kwaliteit kunnen de oude mainports een cruciale rol spelen bij de groei van nieuwe kansrijke sectoren met een hogere toevoegde waarde. Daarmee wordt enerzijds de groei van de economie op een efficiëntere manier gestimuleerd en wordt anderzijds een eind gemaakt aan de aanhoudende toename van geluidsoverlast en milieuschade. Volgens de raad is er niet zonder meer economische legitimatie voor verdere groei van de luchthaven of voor een voorkeurspositie van Schiphol binnen het overheidsbeleid en bij overheidsinvesteringen.

Terugblikkend op die ochtend twee jaar geleden zegt De Graeff: ‘We wisten dat het niet een populaire boodschap zou zijn, maar achteraf gezien hebben we ons dat toch niet voldoende gerealiseerd. Je krijgt te maken met een oer-Hollands gevoel en met Hollands glorie.’ Hij doelt hiermee niet zozeer op de Rotterdamse haven, waar men zich al langer bewust is van de noodzaak van een nieuwe koers, maar wel op Schiphol en klm, de twee-eenheid die als vaderlandse trots inmiddels mythische proporties heeft aangenomen. Een beeld dat wordt versterkt door de rijksoverheid. Zo opent de Actieagenda Schiphol uit 2016, opgesteld door de ministeries van Economische Zaken en Infrastructuur en Milieu, met de tekst: ‘De luchtvaartsector is een sector waar Nederland trots op mag zijn. Dit jaar is daar alle aanleiding voor, want Schiphol bestaat honderd jaar. (…) De mainport Schiphol is onmisbaar voor onze economie. (…) Los van de cijfers voelen veel mensen zich nauw verbonden met Schiphol. Datzelfde geldt voor de hubcarrier klm. Ze bestaan al zo lang, en zijn zulke sterke merken, dat ze mede de Nederlandse identiteit bepalen.’

Het maakt een objectieve discussie, gebaseerd op feiten en cijfers in plaats van sentimenten, niet makkelijk. Dat ondervond De Graeff ook nadat hij het advies officieel had overhandigd aan secretaris-generaal Frequin. ‘Wat mij betreft is het trefwoord: gemiste kans’, was de eerste zin die de topambtenaar uitsprak. ‘Je krijgt een advies over mainports voorbij en je krijgt geen antwoord op je vraag. (…) Als je kijkt naar grote opgaven in transport en logistiek, waarin we nog steeds tot de top van de wereld behoren, denk ik: het buitenland lacht ons geweldig uit met dit advies. Die zeggen: handig dat jullie wat je nog aan kracht hebt in een putje flikkert en dan iets nieuws gaat bedenken tot 2040. Als we de concurrentie een handje willen helpen doen we dat met dit advies.’ Daar voegde hij ten overstaan van de toehoorders, waaronder de onderzoekers van de Rli, een persoonlijke noot aan toe. ‘Mijn middelbare-schoolboek over vestigingsleer gaat verder dan dit advies.’ En iets later: ‘Veertig jaar terug heb ik een studie afgerond over de zachte kant van de vestigingsleer en dat gaat echt verder dan wat ik hier zie staan.’

Onbedoeld raakte Frequin met zijn laatste opmerkingen aan de kern van het probleem. Frequin, geboren in 1953, gaat nog altijd uit van de vestigingsleer uit de jaren zestig en zeventig, de nadagen van de industriële economie, de roerige begintijd van de diensteneconomie. Het economische denken in termen van fabrieken, grondstoffen en productie van goederen begon langzaam plaats te maken voor een besef dat automatisering en de democratisering van het onderwijs nieuwe mogelijkheden boden. Mankracht kon worden vervangen door automatisch aangestuurd materieel en het snel stijgende opleidingsniveau van de beroepsbevolking bleek het fundament voor een nieuwe kenniseconomie. In de vestigingsleer uit de jaren zestig en zeventig was de stad niets meer dan een productielocatie, een cluster van fabrieken en handelshuizen, waar arbeidersgezinnen gedwongen woonden in kleine woningen, onder de rook van de fabriek waar ze werkten.

‘Schiphol en KLM bestaan al zo lang, en zijn zulke sterke merken, dat ze mede de Nederlandse identiteit bepalen’

Wie een willekeurige vestigingsdeskundige in de jaren zeventig zou hebben verteld dat aan het einde van de twintigste eeuw en het begin van de 21ste eeuw hoogopgeleide, welvarende gezinnen vrijwillig in grote steden als Amsterdam en Rotterdam zouden gaan wonen, zou door hem hard zijn uitgelachen. Wie zou hebben verteld dat Amsterdam en later ook Rotterdam in de decennia na zijn studie zouden veranderen van vieze, verpauperde arbeiderssteden in stralende trekpleisters voor bewoners, bedrijven en bezoekers zou nog harder zijn uitgelachen.

Schiphol, 20 april. ‘Wie maakt de dienst uit binnen het ministerie. Schiphol en KLM of de minister?’ © Marlies Wessels / HH

Vestigingsfactoren die van doorslaggevend belang waren in de jaren zestig en zeventig, zelfs in de jaren tachtig en negentig, zijn grotendeels vervangen door factoren die aansluiten bij de economische, maatschappelijke en culturele omstandigheden van een nieuwe economie. In de grote steden zijn fabrieken en scheepswerven met ongeschoolde en laaggeschoolde arbeiders vervangen door kantoren met middelbaar en hoog opgeleide kenniswerkers. De mogelijkheden van de Nederlandse economie zijn groot. Met een bovengemiddeld hoog opgeleide beroepsbevolking, een internationaal uitzonderlijk hoge dichtheid van internetaansluitingen, hoogwaardige internationale verbindingen via Schiphol en de Rotterdamse haven en met de vele datakabels die in Nederland aan land komen, is het een gemiste kans om niet verder te kijken dan het mainportbeleid van dertig jaar geleden.

Dat concludeert niet alleen de Rli, het bleek in 2010 al uit het onderzoek Van mainport naar wereldstadhaven, uitgevoerd door tno en de Erasmus Universiteit Rotterdam, in opdracht van het ministerie van Verkeer en Waterstaat. Over het mainportbeleid schrijven de onderzoekers: ‘Inmiddels zijn we twee decennia verder en constateren dat het mainportbeleid zeer succesvol is geweest. Maar de Nederlandse samenleving is inmiddels veranderd. Hersens zijn de belangrijkste productiefactor geworden rond de mainports.’ De ambities van het kabinet om de Randstad te laten uitgroeien tot vestigingslocatie van internationaal topniveau vraagt volgens de onderzoekers om een nieuwe rol van Schiphol: ‘De mainports spelen een faciliterende rol in deze ambitie; zij zijn zelf minder een motor maar meer een instrument en moeten met name ons land en de Randstad in het bijzonder als vestigingsplaats versterken.’

Het is een ontwikkeling die ook zonder rijksbeleid deels al vanzelf plaatsvindt. Volgens het cbs is de toegevoegde waarde van sectoren rond de distributie van goederen aanzienlijk kleiner dan die van de zakelijke en financiële dienstverlening en de communicatie- en informatiesector. Daardoor verandert vanzelf ook de rol van Schiphol en de grond- en vastgoedmarkt rondom de luchthaven. Dat blijkt ook uit de veranderende economie van de gemeente Haarlemmermeer, waar Schiphol deel van uitmaakt. Sinds 2000 neemt de dominantie van de sectoren logistiek en handel snel af, terwijl werkgelegenheid in de financiële en zakelijke dienstverlening en het onderwijs in de gemeente een snelle groei doormaakt. Ook binnen de Metropoolregio Amsterdam is de relatieve waarde van goederenhandel aanzienlijk kleiner dan de handel in kennis en diensten.

Walter Manshanden was namens tno betrokken bij het onderzoek Van mainport naar wereldstadhaven en geldt als een autoriteit op het gebied van ruimtelijk economische analyses. Als onderzoeker bij zijn eigen bureau Neo Observatory werkt hij al jaren mee aan de jaarlijkse Economische Verkenningen Metropoolregio Amsterdam. ‘Daarin zie je de ontwikkelingen goed in beeld’, zegt Manshanden. ‘Op dit moment zijn hightech en ict de enige twee sectoren die internationaal concurrerend zijn, media is ook een goed verdienende en gezonde sector.’ Dat geldt niet voor de luchtvaart. ‘Het is een grote fout om te denken dat de economische groei in Nederland wordt veroorzaakt door de luchtvaart. Het is precies andersom. De luchtvaart neemt toe door stijgende welvaart.’

Het is dan ook opmerkelijk dat Frequin het advies van de Rli zonder pardon van tafel veegt. ‘Een teleurstellende reactie’, noemt De Graeff de woorden van Frequin twee jaar geleden. ‘Zeker omdat hij inhoudelijk niet op onze conclusies en aanbevelingen is ingegaan.’ Hij heeft wel een verklaring voor de afhoudende reactie: ‘Lopen op gebaande paden is nu eenmaal makkelijker dan het bewandelen van ongebaande paden.’

Bovendien, zo blijkt uit gesprekken met vele deskundigen en betrokkenen die deels anoniem willen blijven is de macht van Schiphol en klm groot. ‘Ik heb me wel eens afgevraagd wie de dienst uitmaakt binnen het ministerie. Schiphol en klm of de minister?’ zegt de een. ‘Het zijn twee handen op één buik’, zegt de ander. ‘De lobby is gewoon heel erg sterk’, aldus weer een ander. Of: ‘Het is gewoon maffia. Je wint het nooit.’ Ook veel gehoord is het gebrek aan kennis en ervaring binnen het ministerie, als gevolg van de vele bezuinigingsrondes en door het verkleinen van het ambtenarenapparaat. Daardoor is het voor ambtenaren moeilijk om inhoudelijk tegenwicht te bieden aan de lobby van Schiphol en klm.

Ook Manshanden wijst nadrukkelijk naar de lobby als reden voor de onvoorwaardelijke steun aan de luchtvaartsector. ‘In de jaarlijkse economische verkenningen krijg je een goed beeld van sectoren die opkomen en sectoren die neergaan. Je ziet ook intrinsieke kwaliteit, je ziet ook waar de overheid ontwikkelingen kunstmatig stuurt en je ziet lobby. Bedrijfstakken waarmee het moeilijk gaat, zullen harder gaan lobbyen.’

De positie van de overheid als aandeelhouder van de luchthaven maakt de discussie nog ingewikkelder. Het rijk bezit zeventig procent van de aandelen en de gemeente Amsterdam twintig procent; slechts tien procent van de aandelen is in handen van private aandeelhouders. Als aandeelhouder incasseert zowel het ministerie van Financiën als de Amsterdamse wethouder van Financiën dividend over de winst die Schiphol maakt. Het ministerie ontving in 2017 ruim honderd miljoen euro, de gemeente Amsterdam circa dertig miljoen. Uit de discussies over groei van de luchthaven blijkt dat er bij de betrokkenen weinig zicht is op de verschillende belangen en ontwikkelingen die een rol spelen.

Waar de overheid uit dient te gaan van het maatschappelijk belang is Schiphol een bedrijf waarin commerciële belangen centraal staan. Het is aan de overheid om als grootaandeelhouder de belangen af te wegen en op basis daarvan beleid te voeren. In de praktijk blijkt de overheid hier echter moeite mee te hebben. Het bedrijfsbelang van Schiphol wordt vaak gepresenteerd als maatschappelijk belang, terwijl hier geen maatschappelijk-economische onderbouwing voor is. Dat blijkt ook uit de cijfers die het ministerie van IenM hanteerde in de Actieagenda Schiphol uit 2015. Daarin valt te lezen dat Schiphol goed is voor meer dan honderdduizend directe banen. De cijfers komen uit een onderzoek dat consultancykantoren McKinsey en Boston Consultancy Group (bcg) gezamenlijk in opdracht van Schiphol en klm uitvoerden.

McKinsey is de huisconsultant van Schiphol, bcg die van klm. Het beeld dat naar voren komt uit het onderzoek van de twee firma’s strookt niet met dat van eerdere onderzoeken van twee verschillende bureaus. Regioplan deed in opdracht van Schiphol jarenlang werkgelegenheidsonderzoek, totdat de luchthaven de samenwerking in 2013 plotseling opzegde. Volgens Regioplan was Schiphol in 2012 goed voor 64.000 banen. Onderzoeksbureau Decisio onderzocht de werkgelegenheidscijfers in 2015 in opdracht van het ministerie van IenM en kwam tot 65.000 banen, samen goed voor 55.000 fte.

‘Het zijn twee handen op één buik.’ ‘De lobby is gewoon heel erg sterk.’ ‘Het is gewoon maffia. Je wint het nooit’

In de Actieagenda Schiphol staat verder dat Schiphol ongeveer 300.000 indirecte banen genereert. Ook dit zijn cijfers uit het onderzoek van McKinsey en bcg, dat niet openbaar is gemaakt. In een voetnoot valt te lezen dat dit een schatting is, die niet wordt geaccepteerd door het Centraal Planbureau. Het is immers onmogelijk om te berekenen hoeveel banen er in de regio Amsterdam en elders in het land mogelijk zijn gemaakt door de verbindingen die Nederland via Schiphol heeft met de rest van de wereld. Daar komt bij dat er grote vragen zijn over de noodzakelijke omvang van Schiphol in relatie tot het vestigingsklimaat. Het netwerk van de luchthaven behoort met 326 bestemmingen tot de mondiale top.

Het grote bestemmingennetwerk van Schiphol speelt een relevante rol bij de aantrekkingskracht van Nederland als vestigingslocatie voor bedrijven uit de hele wereld. Of het nu bedrijven in de logistieke sector zijn of financiële of zakelijke dienstverleners, ze hebben allemaal baat bij goede verbindingen tussen Schiphol en andere economisch interessante regio’s. Het maakt het makkelijk om zaken te doen met bedrijven over de hele wereld. Klanten, zakenpartners en goederen kunnen makkelijk overvliegen en medewerkers van kantoren in Amsterdam vliegen net zo makkelijk de andere kant op. Maar een groot deel van de lijndiensten die vanaf Schiphol vliegen, heeft een puur toeristische functie. Alleen al bij de elf bestemmingen die beginnen met een A zijn zeven specifiek toeristische bestemmingen (Aalesund, Ajaccio, Alanya, Antalya, Almeria, Alicante, Aarecife), die geen specifieke bijdrage leveren aan het zakelijke netwerk van bedrijven in Nederland. Volgens cijfers van Schiphol was in 2016 slechts 32 procent van de passagiers op zakenreis of onderweg voor een congres of studie. Van het totaal aantal passagiers ging 46 procent op vakantie. Veertig procent van de passagiers op Schiphol maakt er slechts een overstap.

Uitgaande van de doelstelling dat Schiphol vooral het Nederlandse vestigingsklimaat moet versterken en het land moet verknopen met de mondiale economie kan bijna de helft van de vluchten worden geschrapt. Hoewel de inkomende toeristische vluchten wel werkgelegenheid en uitgaven opleveren in de toeristische sector is de economische waarde hiervan zeer beperkt. In Amsterdam, verreweg de meest populaire bestemming van inkomende toeristen op Schiphol, maakt toerisme slechts vier procent uit van de economie. De groei van de werkgelegenheid in die sector blijft daarbij ver achter bij de groei van het aantal bezoekers in de stad en van het aantal passagiers op Schiphol.

Het levert fundamentele vragen op over de toekomst van Schiphol en de vraag waar een eventuele uitbreiding toe leidt. Of het nu gaat om extra vliegbewegingen op Schiphol zelf of om de aanleg van Lelystad Airport, het gaat uiteindelijk om een toename van het luchtverkeer van en naar Nederland, zonder dat daar economisch gezien goede argumenten voor zijn. De discussie is vertroebeld en mist een duidelijke richting en doelstelling. Gaat het om de bereikbaarheid van Nederland vanuit economische overwegingen? Om de belangen van onze nationale trots Schiphol en klm? Om het mogelijk maken van goedkope vakantievluchten en het stimuleren van het mondiale toerisme? Zolang de richtlijnen onduidelijk zijn, is het onmogelijk om tot een goed beargumenteerde uitkomst te komen.

Op een dinsdagochtend in juni zit onderzoeker en adviseur Floris de Haan in een koffiebar op de campus van de Erasmus Universiteit in Rotterdam. De Haan heeft de afgelopen twintig jaar wereldwijd luchtvaartmaatschappijen en luchthavens geadviseerd op het gebied van netwerkontwikkeling, begin dit jaar maakte hij de overstap naar de Erasmus Universiteit. De Haan heeft twijfels over de houdbaarheid van het groeimodel van Schiphol. Aan de ene kant neemt de luchthaven steeds meer fysieke ruimte in beslag en groeien de ‘negatieve externaliteiten’ zoals geluidsoverlast en milieuschade. Aan de andere kant komt het huidige verdienmodel met Schiphol als hub-luchthaven, die zijn netwerk onderhoudt door middel van transferpassagiers die veelal worden aangevoerd door klm, in de toekomst steeds verder onder druk te staan. De Haan vergelijkt de fase waarin Schiphol en klm zich bevinden met het boren naar steeds kleinere gasbellen. Zowel vanuit economisch als maatschappelijk en bedrijfseconomisch perspectief is er genoeg urgentie voor een koerswijziging. De onaantastbare positie van nationale luchthavens en nationale luchtvaartmaatschappijen komt vooral door de zweem van nationale trots die om de bedrijven heen hangt. De Haan: ‘Een nationale luchthaven en een nationale luchtvaartmaatschappij worden ervaren als belangrijke symbolen. Ik zeg altijd, het is vlag, volkslied en luchtvaartmaatschappij.’

Misschien wel het grootste pijnpunt in de discussie is de vraag hoe Schiphol en klm zich tot elkaar verhouden. Hoewel de belangen tussen de twee bedrijven steeds meer uiteenlopen, trekken ze in hun lobby voor luchtvaartcapaciteit nog altijd gezamenlijk ten strijde. Geen Schiphol zonder klm en geen klm zonder Schiphol. Maar het is de vraag in hoeverre het hier gaat om bedrijfsbelangen of om nationale en regionale economische belangen.

Als voorbeeld noemt De Haan het faillissement van de Zwitserse luchtvaartmaatschappij Swissair en het Belgische Sabena in 2001. ‘Dat heeft een flinke impact gehad op het netwerk van de nationale luchthavens, maar de regionale en nationale economieën hebben daar weinig last van gehad’, zegt hij. En hoewel de samenwerking tussen het Scandinavische sas en het Duitse Lufthansa grote gevolgen heeft gehad voor de hub-functie van de luchthaven van Kopenhagen gaat het daar goed met zowel de luchthaven als de economie. Uit het faillissement van het Belgische Sabena ontstond de nieuwe maatschappij Brussels Airlines, die een efficiënt netwerk onderhoudt met een relatief beperkt aantal vluchten en bestemmingen. Vooral op de markt voor Europese bestemmingen stelde de maatschappij zich in de beginjaren terughoudend op. Door de extreem lage ticketprijzen voor Europese vluchten is het moeilijk om op deze korte vluchten winst te maken. De European Transport Federation waarschuwde in 2014 voor de gevaren van de race to the bottom waar de Europese luchtvaart in is beland. Om ondanks de extreem lage ticketprijzen winst te blijven maken wordt gezocht naar steeds verder gaande besparingsmogelijkheden, waaronder het versoberen van de arbeidsvoorwaarden voor grond- en cabinepersoneel.

Om zichzelf in stand te houden voert klm steeds meer vluchten uit op Europese nichemarkten, zoals het Zweedse Växjö, dat onlangs aan de dienstregeling werd toegevoegd. Deze vluchten hebben als voornaamste doel het ophalen van passagiers uit andere delen van Europa, om daar de intercontinentale vluchten van klm mee te vullen. Dit model is de essentie van de hub-functie van Schiphol; de transferpassagiers gebruiken Schiphol slechts als overstaplocatie. Ze voegen nauwelijks financiële waarde toe aan klm of economische waarde aan regionale en de nationale economie. maar helpen wel het uitgebreide bestemmingennetwerk in stand te houden waarmee Nederland verbonden blijft met de mondiale economische centra.

En ze voegen iets toe aan de inkomsten van het bedrijf Schiphol. In 2016 kwam bijna de helft van de winst (197 miljoen euro) van de Schiphol Group uit consumentendiensten, waaronder de winkels, horeca en de parkeerfaciliteiten op het vliegveld. Hoe meer passagiers Schiphol verwerkt, des te beter het bedrijfsresultaat. Sinds 2012 nemen de uitgaven bij winkels per passagier op de luchthaven echter af met enkele procenten per jaar. Schiphol zelf stelt dat de luchthaven niet zelfstandig financierbaar is zonder de grote winsten uit consumentendiensten. Maar ‘consumenten vragen zich vaker af waarom ze iets moeten kopen waar ze geen behoefte aan hebben en wat ze ook niet cadeau willen geven’, aldus Johan Schölvinck van Market Square Consult, vorig jaar in het FD. ‘We zien vooral versobering bij westerse passagiers. Daar heeft Schiphol er veel van.’ Naarmate de uitgaven per passagier dalen, zal de luchthaven de behoefte voelen om het aantal passagiers te laten toenemen om zo toch winst te kunnen maken.

De havengelden om te mogen landen en starten zijn de afgelopen jaren meermalen verlaagd en de luchtvaart- en reisbranche heeft hevig geprotesteerd tegen de vliegtaks die in 2008 werd ingevoerd. Een jaar later werd de belasting door minister Camiel Eurlings weer afgeschaft. Inmiddels zijn de tarieven op Schiphol de laagste van Europa. Van de tien grootste luchthavens in de regio, waaronder ook Dubai, was Schiphol de enige luchthaven waar de havengelden en de inkomsten aan havengelden sinds 2003 daalden. Op London Heathrow en London Gatwick verdrievoudigden deze inkomsten, op Frankfurt Airport werden ze bijna verdubbeld. Hoewel vliegen de kernactiviteit van een vliegveld zou moeten zijn leverden de havengelden in 2016 een winst van slechts 38 miljoen euro op, minder dan tien procent van de totale winst. Maar ook hierdoor wordt per passagier netto minder verdiend en groeit de noodzaak om meer passagiers te verwerken en meer consumentendiensten aan te bieden om een positief bedrijfsresultaat te behalen. Groei van de luchthaven leidt ook tot een hogere waarde van de vastgoedportefeuille van Schiphol Real Estate. De vastgoedtak was in 2016 goed voor 35 procent van de winst.

De kosten van milieuschade worden afgewenteld op de samenleving © Johannes Abeling / De Beeldunie

Het feedersysteem, waarin klm overal in Europa passagiers ophaalt om ze op Schiphol over te laten stappen in een toestel dat naar een ander werelddeel vliegt, is van oorsprong het fundament onder het grote netwerk van directe bestemmingen van Schiphol. Als thuisbasis is Nederland met zeventien miljoen inwoners te klein om zoveel lijndiensten in stand te houden. In Nederland zijn er simpelweg te weinig passagiers om verbindingen met meer dan driehonderd bestemmingen rendabel te maken. Door overal en nergens mensen op te pikken en als het ware met een shuttledienst door de lucht naar Schiphol te vervoeren, wordt een enorm potentieel van passagiers aangeboord.

Gaat het om het mogelijk maken van goedkope vakantie­vluchten en het stimuleren van het mondiale toerisme?

Maar door de opkomst van low-cost-maatschappijen staat het hub & spoke-model van klm onder druk. Op de Europese markt verliest klm steeds meer terrein ten opzichte van maatschappijen als easyJet, terwijl nieuwe maatschappijen als Norwegian Airlines zich mengen op de trans-Atlantische markt. Die was altijd zeer lucratief voor traditionele maatschappijen, maar om de concurrentie met low-cost-maatschappijen aan te gaan zal klm de prijzen op deze trajecten moeten verlagen, waardoor de marges kleiner worden. Bovendien zorgen innovaties in de luchtvaart ervoor dat nieuwe toestellen steeds verder kunnen vliegen, waardoor de noodzaak om onderweg over te stappen op een hub-luchthaven geleidelijk zal verdwijnen. Dat raakt niet alleen klm, maar ook Schiphol in de huidige vorm. Low-cost-maatschappijen zullen over vijf tot tien jaar van een groot aantal luchthavens in Europa met relatief kleine en zuinige toestellen de oceaan over kunnen vliegen. De concurrentie van grote luchtvaartmaatschappijen uit het Midden-Oosten en de snelle opkomst van de luchthavens in die regio zet de positie van klm en Schiphol verder onder druk voor routes van en naar Azië.

Deze verandering vraagt om een nieuwe benadering, waarin Schiphol zich minder richt op zijn functie als overstap- en overslaglocatie, en meer op de kern van zijn bestaan: Nederland verbinden met economische regio’s die van belang zijn voor de nationale economie. Ook met aanzienlijk minder dan 326 bestemmingen zal de luchthaven voldoende zijn verknoopt met de mondiale economie en zal het mogelijk zijn om op vakantie te gaan vanuit of naar Nederland. Zolang de markt voor zakelijke en toeristische reizigers groot genoeg is, zullen verbindingen waaraan behoefte is door de markt in stand worden gehouden. Dat blijkt wel uit de hevige strijd tussen maatschappijen om start- en landingstijden, de slots, op Schiphol.

Hoewel er geen exacte berekening valt te maken van de effecten van het verdwijnen van de hub-functie maakte de Stichting Economisch Onderzoek wel een schatting. Volgens de onderzoekers zou het aantal verbindingen afnemen met vijf tot zestien procent. Ook onderzocht seo de effecten van definitieve begrenzing van het aantal vliegbewegingen van Schiphol. Wanneer wordt vastgehouden aan het maximale aantal van 500.000 vliegbewegingen per jaar en er ook geen vluchten worden verplaatst naar Lelystad Airport zal er een zekere schaarste ontstaan van start- en landingsplekken. Die schaarste zal leiden tot een zekere stijging van de ticketprijzen. ‘Hierdoor zullen de meest prijsgevoelige segmenten, waaronder niet-zakelijke passagiers, transferpassagiers en vracht als eerste van Schiphol verdwijnen’, aldus seo. Dit effect werd ook direct duidelijk na de invoering van de vliegtaks in 2008. Low-cost-maatschappijen Volare en Corendon vertrokken van Schiphol en Eindhoven Airport en easyJet kondigde aan het aantal vluchten te verlagen. El Al verhuisde zijn vrachtactiviteiten van Schiphol naar Luik.

Het is niet voor niets dat het nieuwe college van Amsterdam zich in het coalitieakkoord Een nieuwe lente, een nieuw geluid duidelijk uitspreekt tegen verdere groei van Schiphol. Ook in de hoofdstad is men zich ervan bewust dat de economische opbrengsten van meer vluchten en meer passagiers niet in verhouding staan tot de overlast. Namens het vorige college deed toenmalig wethouder Kajsa Ollongren bij Schiphol al een aantal keer een voorzichtige poging om het hoge aantal low-cost-vluchten te bespreken. Deze wens wordt echter bemoeilijkt door Europese regelgeving, die het luchthavens verbiedt om een eigen selectiebeleid te voeren. Door het nieuwe college wordt inmiddels naarstig gezocht naar constructies die een vorm van selectie toch mogelijk kunnen maken.

Kosten-baten-analyse

Decisio en SEO maken in het onderzoek Verkennende MKBA beleidsalternatieven luchtvaart, dat werd uitgevoerd in opdracht van het ministerie van IenW, gebruik van de CO2-prijs volgens het European Trading Systeem (ETS). In een MKBA moet echter worden gewerkt met efficiënte CO2-prijzen. Die efficiënte prijzen zijn in het beginjaar van een project een factor twee tot tien keer zo hoog als de ETS-prijzen en groeien op langere termijn naar de ETS-prijzen toe. Door ETS-prijzen te hanteren wordt in het onderzoek niet de juiste bandbreedte weergegeven van mogelijke kosten bij verschillende toekomstscenario’s voor Schiphol.

Ook gebruiken Decisio en SEO een onjuist percentage discontovoet. Een discontovoet is het percentage waarmee kosten en baten in een latere fase van het project worden teruggerekend naar het beginjaar. Voor CO2-kosten moet volgens de richtlijnen van de rijksoverheid een discontovoet van drie procent worden gehanteerd. Dat had ook in dit onderzoek moeten gebeuren, zo bevestigt het Centraal Planbureau aan De Groene Amsterdammer. Decisio gebruikte, op basis van een onjuiste interpretatie van de richtlijnen, echter een percentage van 4,5. In werkelijkheid vallen de maatschappelijke kosten voor de uitstoot van CO2 daarom aanzienlijk hoger uit dan de bedragen die naar voren komen in het onderzoek.

In een reactie laat Menno de Pater van Decisio weten nog steeds achter de gehanteerde discontovoet te staan. Hij wijst op de verschillende interpretatiemogelijkheden van de richtlijnen: ‘Daar ontstaat het probleem. Wij gaan graag de discussie aan over dit onderzoek en over de richtlijnen. Iedereen zou baat hebben bij meer duidelijkheid.’ Ook geeft hij aan dat bij een discontovoet van drie procent de CO2-kosten bij de verschillende groeiscenario’s twee tot 2,3 keer hoger zouden zijn. Volgens Walter Manshanden van onderzoeksbureau Neo Observatory zouden de kosten zelfs 2,5 tot drie keer hoger zijn.

Voor Amsterdam, dat veel hinder en directe en indirecte kosten heeft als gevolg van de explosie van het massatoerisme, levert de overdaad aan goedkope vluchten weinig op. De relatieve inkomsten uit het toerisme nemen af naarmate het aantal bezoekers groeit, terwijl zowel de netto kosten als de relatieve kosten toenemen. Bovendien heeft Amsterdam na de gemeente Haarlemmermeer te maken met de meeste geluidsoverlast en milieuschade. De indirecte kosten worden nog steeds niet volwaardig meegenomen in de prijsbepaling van vliegtickets. Bij de afspraken voor het Klimaatakkoord van Parijs is het luchtvaartverkeer is vrijgesteld. De sector is op geen enkele manier gedwongen om de uitstoot van CO2 in de toekomst te beperken. Kerosine, de brandstof waarop wordt gevlogen, is onbelast. Er wordt geen btw en ook geen accijns op geheven, terwijl de btw op treinkaartjes in 2016 werd verhoogd van zes naar negen procent. Een maatregel die veelzeggend is voor het gebrek aan ambitie bij de rijksoverheid om de trein serieus te laten concurreren met de luchtvaart. Het traject Amsterdam-Londen, waarop dagelijks ruim zestig vluchten worden uitgevoerd, blijft mede door de extra btw-kosten duurder dan een vliegticket. Niet alleen diverse politieke partijen en milieuorganisaties, ook NS, ProRail en klm wijzen op de mogelijkheden die de trein kan bieden.

Volgens onderzoek van RoyalHaskoning BV kunnen er door verbetering van het bestaande spoor, de internationale dienstregeling en de ticketservice jaarlijks 89.000 vluchten vanaf Schiphol worden vervangen door treinreizen. Het ingenieursbureau keek naar bestemmingen op maximaal 750 kilometer afstand, zoals Londen, Milaan, Manchester, Frankfurt, Parijs en Kopenhagen. President-directeur Pieter Elbers van klm zei eerder dit jaar in een interview met NRC dat hij de korte vluchten van zijn maatschappij graag zou vervangen door treinreizen, mits ze goed, snel en betrouwbaar worden uitgevoerd. Eerder vormde klm samen met NS de High Speed Alliance, exploitant van de Fyra, maar de samenwerking werd na vele tegenslagen en teleurstellende bedrijfsresultaten beëindigd. Nu klm hevige concurrentie ondervindt van prijsstunters in het Europese luchtruim zou de trein ook voor klm nieuwe mogelijkheden bieden. Maar eerlijke concurrentie tussen trein en vliegtuig is onmogelijk zolang treinreizen wel worden belast en vliegreizen niet.

Over het aandeel van de luchtvaart in de totale Nederlandse uitstoot van CO2 verschillen de inzichten. Het cbs gaat uit van zes procent, terwijl onderzoeksbureau CE Delft komt op 26 procent. Maar dat het klimaat schade ondervindt van het luchtverkeer is evident. De kosten daarvan worden niet betaald door de luchtvaartmaatschappijen of de passagiers, maar worden afgewenteld op de samenleving. Terwijl de urgentie van het beperken van de CO2-uitstoot toeneemt, blijven de vliegticketprijzen dalen.

In het voorjaar van 2017 werden de onderzoeksbureaus Decisio en seo door het ministerie van IenM gevraagd om voor de interne beleidsdiscussie over de toekomst van Schiphol een aantal scenario’s te verkennen. Mede met het oog op de discussie rond Lelystad Airport kregen de bureaus de opdracht om te becijferen hoe de groei van Schiphol zich verhoudt tot de Nederlandse welvaart. Het onderzoeksbureau onderzocht de effecten van onbegrensde groei van Schiphol zelf, van de aanleg van Lelystad Airport, maar ook van strikte begrenzing van het aantal vliegbewegingen. Hierin werden ook de milieueffecten meegerekend, aan de hand van het European Trading System voor CO2-prijzen. Uit het onderzoek kwam naar voren dat, de milieukosten meerekenend, een onbegrensde groei van Schiphol het meest positieve effect zou hebben op de Nederlandse welvaart.

‘Maar’, zegt onderzoeker Menno de Pater, ‘in het onderzoek is geen rekening gehouden met de gamechangers in relatie tot de luchtvaart die er onvermijdelijk komen.’ Zoals een mogelijke verplichte verhoging van ticketprijzen en verrekening van de milieukosten of hernieuwde aandacht en investeringen in de trein als concurrerend vervoermiddel. ‘Als de luchtvaart zijn eigen kosten zou moeten betalen’, zegt hij, ‘zit Schiphol nog lang niet aan het maximum van 500.000 vliegbewegingen per jaar.’ Stijgende kosten leiden onvermijdelijk tot een daling van het aantal passagiers en het aantal vliegbewegingen. Uit dit perspectief is groei van Schiphol of de aanleg van Lelystad Airport niet aan de orde.

Daar komt bij dat bij de berekeningen in het onderzoek gebruik is gemaakt van prijzen en percentages die achteraf gezien onjuist zijn. Waar Decisio en seo in 2017 de opdracht kregen om het onderzoek uit te voeren voor de interne beleidsdiscussie werd het stuk in het voorjaar van 2018 naar buiten gebracht als Verkennende maatschappelijke kosten-baten-analyse beleidsalternatieven luchtvaart. Hiermee werd het gepromoveerd tot een officieel document ter ondersteuning van de politieke discussie in de Tweede Kamer. Maar voor een maatschappelijke kosten baten-analyse (mkba) hanteert de rijksoverheid strenge richtlijnen die zijn vastgesteld door de Tweede Kamer en waaraan het onderzoek niet voldoet: er wordt gebruik gemaakt van onjuiste CO2-prijzen en van een onjuiste discontovoet (zie kader). Hierdoor zijn de totale CO2-kosten van vliegverkeer in werkelijkheid twee tot drie keer hoger dan in het onderzoek wordt weergegeven. Ook ontbreekt hierdoor een juiste bandbreedte van mogelijke kosten bij verschillende groeiscenario’s van Schiphol.

Walter Manshanden van Neo Observatory zet grote vraagtekens bij de werkwijze van het ministerie van IenW in deze kwestie. Waarom is het Centraal Planbureau niet gevraagd om een second opinion, zoals gebruikelijk is bij ruimtelijke vraagstukken met een dergelijke politieke en maatschappelijke lading? En waarom is het stuk zo kort voor een debat naar buiten gebracht? Waar is de wil om de Tweede Kamer en het Nederlandse publiek te voorzien van de juiste informatie om een open en eerlijk debat te voeren? ‘De fixatie van IenW op de luchtvaart klopt niet’, zegt Manshanden. ‘De rijksoverheid is ervoor om randvoorwaarden te scheppen voor de groei van maatschappelijke welvaart. Niet om specifieke bedrijfsbelangen te beschermen.’


Dit artikel is mede tot stand gekomen met steun van Fonds 1877

https://www.groene.nl/artikel/vlag-volkslied-vliegveld

 


Breng dit blog onder de aandacht van een vriend

&r


Geef een reactie

Naam *


Email * (wordt niet gepubliceerd)


Reactie

* verplicht veld

Blog

06-Dec-2019
Vijf incidenten in luchtruim vliegveld onderzocht05-Dec-2019
Geluidsdeskundige over Vliegbasis De Peel, Lawaai F35 slecht voor gezondheid05-Dec-2019
Kabinet kan overtredingen Schiphol niet aanpakken door onduidelijkheid stikstofregels04-Dec-2019
Opnieuw ontdekt Leon Adegeest fouten in milieurapport Lelystad Airport. Het is je reinste oplichterij04-Dec-2019
VOLE wil dat vliegveld Eelde wordt gestraft voor overtredingen03-Dec-2019
Minister kan onwenselijke korte vrachtvluchten niet verbieden02-Dec-2019
Verdeel vliegtuigstoel hetzelfde als parkeerplek via vergunningen02-Dec-2019
Waarom december de maand van de waarheid is voor de luchtvaart30-Nov-2019
Termijn voor schadeclaim Lelystad Airport verloopt, juristen29-Nov-2019
Piloten Veiligheid op Lelystad Airport in gevaar27-Nov-2019
Coalitie Anders Reizen legt eigen vliegverkeer aan banden27-Nov-2019
Econoom die jarenlang pleitte voor banenmotor Schiphol wil nu krimp24-Nov-2019
Minister wil opening Lelystad Airport in 202024-Nov-2019
Segers: coalitie is niet heilig24-Nov-2019
Gezocht: Toekomstbouwers, student, scholier, experts die van een duurzame uitdaging houden24-Nov-2019
Alliantie tegen uitbreiding MAA: alle seinen staan op rood22-Nov-2019
Air pollution nanoparticles linked to brain cancer for first time21-Nov-2019
Economen: Amsterdam kan krimp Schiphol prima aan21-Nov-2019
Stikstof: is het vliegtuig nou slecht of niet?21-Nov-2019
Luchtvaartorganisatie Iata: Zie af van vliegtaks20-Nov-2019
Luchtvaart stoot helft broeikasgas transportsector uit19-Nov-2019
Stem zodat Follow the money onderzoek doet naar vliegveld Lelystad18-Nov-2019
Minister negeert onderzoek dove vogels bij vliegvelden17-Nov-2019
Activist Johan Vollenbroek: Waarom moeten wij zo veel vlees exporteren?17-Nov-2019
Vliegveld Weeze in financiŽle problemen, toekomst onzeker17-Nov-2019
Cora en Carola hebben een list verzonnen14-Nov-2019
Rekenmodellen maken Nederland kapot14-Nov-2019
Schiphol stoot bijna net zoveel CO2 uit als alle autoís in Nederland bij elkaar14-Nov-2019
Maastricht Aachen Airport is een bodemloze put14-Nov-2019
Friese luchtruim in de toekomst volledig voor Defensie12-Nov-2019
Amsterdam wil duurdere vliegtickets om aantal vluchten Schiphol te verminderen12-Nov-2019
Hongaarse prijsvechter Wizz Air claimt plek op Lelystad Airport12-Nov-2019
Boeren met trekkers protesteren onaangekondigd bij Schiphol12-Nov-2019
Oegstgeest zonder Vlieghinder onderzoekt geluidsschade Schiphol08-Nov-2019
Lelystad Airport biedt Schiphol alleen de eerste jaren ruimte08-Nov-2019
Elke week vervuilt een lege Boeing voor 9 minuten het Limburgse milieu25-Oct-2019
Defensie vraagt na 12 jaar natuurvergunning aan voor lawaaivliegen boven Wad24-Oct-2019
Onjuiste stikstofberekeningen?24-Oct-2019
Heeft minister de Kamer onjuist geÔnformeerd over geluidsberekeningen Lelystad Airport?24-Oct-2019
Schiphol ligt op ramkoers met het klimaat. Schud ze wakker met een SMS21-Oct-2019
Waarom Schiphol spotgoedkoop is21-Oct-2019
Delfts hyperloopbedrijf haalt miljoenen op, bouwt 3 km lange testbaan19-Oct-2019
Uithoorn zwaar teleurgesteld: Er wordt nog steeds niet naar ons geluisterd14-Oct-2019
Het feest is voorbij voor KLM08-Oct-2019
Nieuw toekomstbeeld luchtvaart: naar emissievrij reizen in 205008-Oct-2019
Raak geÔnspireerd, reis anders04-Oct-2019
Onbegrip bij Gelderse Staten: luchtverkeersleiders Lelystad Airport oefenen alvast op laagvliegen04-Oct-2019
Position paper Schiphol op zee04-Oct-2019
Grootste deel van de stikstof uitstoot van vliegtuigen wordt genegeerd04-Oct-2019
Minister botst met Eindhoven Airport over openingstijden02-Oct-2019
Luchtvaart krijgt de volle laag tijdens boerenprotest02-Oct-2019
Nieuwe documenten: groot militair oefengebied Noorden komt er30-Sep-2019
Elektrisch vliegen, in je dromen30-Sep-2019
Randstad bij vuilste gebieden Europa27-Sep-2019
Geen besluit over groei luchtvaart voor advies Remkes24-Sep-2019
Onbegrip en boze reacties op openstellen laagvliegroutes Lelystad Airport24-Sep-2019
Luchtvaartverenigingen eisen uitstel start verkeersleiding Lelystad Airport24-Sep-2019
Schiphol is niet de enige: ook 5 andere Nederlandse vliegvelden missen natuurvergunning19-Sep-2019
100.000 illegale vluchten schrappen op Schiphol vindt minister Van Nieuwenhuizen onrealistisch19-Sep-2019
Schiphol heeft al jaren geen natuurvergunning: 100.000 vluchten illegaal15-Sep-2019
Den Haag wil nachtvluchten beperken, de reisbranche wil dat voorkomen met een plan13-Sep-2019
Huisarts uit felle kritiek op minister Van Nieuwenhuizen na luchtvaartdebat13-Sep-2019
Veluwse gemeenten staken overleg vliegroutes13-Sep-2019
Haagse raad tegen groei van Rotterdam The Hague Airport11-Sep-2019
Luchtverkeersleiders beginnen alvast op Lelystad Airport, al vertrekt er geen vlucht: Dit kost een hoop11-Sep-2019
Actiegroepen tegen Lelystad Airport in videoboodschap aan Tweede Kamer: Neem besluit op basis van feiten09-Aug-2019
Eindhoven Airport: de uitbreiding vanuit de lucht09-Aug-2019
Provincie Utrecht: plannen Schiphol niet ten koste van woningbouw03-Aug-2019
Antwoorden vragen van Raan over doordrukken groei Schiphol31-Jul-2019
Marseille airport expansion stalled on climate grounds30-Jul-2019
Schiphol kan niet weglopen voor aansprakelijkheid voor chaos25-Jul-2019
Deze geldstromen richting de luchtvaartindustrie zagen wij nog over het hoofd25-Jul-2019
Overheid draait verplichte milieustudie stilletjes de nek om18-Jul-2019
Beperkte krimp luchtvaart schaadt economie niet16-Jul-2019
Belastingbetaler betaalt mee aan goedkope vluchten Ryanair16-Jul-2019
Wij zijn niet tegen luchtvaart, maar de gezondheid van burgers moet bovenaan staan16-Jul-2019
Gemeenten Noord-Holland Noord trekken in dossiers Schiphol en Lelystad samen op16-Jul-2019
Geluid als groeiend milieuprobleem13-Jul-2019
Stuurgroep staat pal achter advies ontwikkeling Eindhoven Airport13-Jul-2019
Er komen veel nieuwe huizen rond Schiphol. Is er over het woongenot nagedacht?13-Jul-2019
Overlast vliegveld Bierset niet eenvoudig op te lossen13-Jul-2019
Aalsmeer gaat vuist maken tegen Schiphol13-Jul-2019
Overheid u bent er voor de burger, niet voor de luchtvaart10-Jul-2019
Het Nederlandse luchtvaartbeleid zou zin hebben in Congo10-Jul-2019
Petitie Nee tegen groei van Schiphol10-Jul-2019
Onduidelijk of Schiphol veiliger is geworden08-Jul-2019
Schiphol wordt groter gemaakt dan het is07-Jul-2019
Schiphol helemaal niet goed voor economie04-Jul-2019
Omwonenden vliegbasis De Peel gruwen van komst straaljagers04-Jul-2019
Voortdurend vlieglawaai boven Castricum04-Jul-2019
Milieuorganisaties Schiphol laten groeien is waanzin04-Jul-2019
Kabinet: Schiphol mag in 2021 weer gaan groeien03-Jul-2019
Uitstel opening Lelystad Airport is bliksemafleider voor slecht nieuws02-Jul-2019
Lelystad Airport definitief niet open volgend jaar02-Jul-2019
Platform Vliegoverlast verzoekt Unesco om de wereld erfgoed status van Amsterdam op te schorten02-Jul-2019
Ultrafijnstof door vliegtuigen vraagt om maatregelen van Schiphol02-Jul-2019
Ultrafijnstof door vliegtuigen vraagt om maatregelen van Schiphol02-Jul-2019
Omwonenden Schiphol meten geluidshinder zelf25-Jun-2019
De Nederlandse economie is beter af zonder Lelystad Airport23-Jun-2019
Kamervragen over de grote subsidies voor de luchtvaart door PvdD, GroenLinks en SP22-Jun-2019
Een goedkoop vliegticket komt niet uit de lucht vallen19-Jun-2019
Meldingen over geluidsoverlast vliegveld nemen fors toe14-Jun-2019
Is geluidsvervuiling de volgende gezondheidscrisis?13-Jun-2019
Nachtvluchten op Maastricht Airport in toekomst niet uitgesloten13-Jun-2019
PAS-uitspraak ook keerpunt voor de luchtvaart13-Jun-2019
Nog jaren geen oplossing voor vlieghinder Castricum13-Jun-2019
Opening Lelystad Airport opnieuw op losse schroeven06-Jun-2019
Programmatische Aanpak Stikstof en Eindhoven Airport06-Jun-2019
Castricummers protesteren tegen groei Schiphol06-Jun-2019
Tweede Kamerleden willen nieuw onderzoek naar stikstofuitstoot rondom Lelystad Airport06-Jun-2019
Milieukosten Europese luchthavens: 33 miljard euro06-Jun-2019
Meer mensen nemen de trein in Zweden vanwege vliegschaamte06-Jun-2019
Onderzoekers: economische effecten Lelystad te rooskleurig30-May-2019
Uitspraak Raad van State mbt PAS heeft mogelijk effect op vliegveld Lelystad23-May-2019
GroenLinks wil naar de rechter om groei Schiphol te stoppen23-May-2019
Gemeenten: Vertrouwen in minister geschaad na wijziging vliegroutes Lelystad19-May-2019
Boeing heeft toegegeven dat er fouten zaten in de vluchtsimulator van de 737 Max15-May-2019
Petitie voor het invoeren van een vliegtax binnen Europa15-May-2019
Kabinet stelt lagere belasting voor vrachtvluchten voor15-May-2019
Bewoners Omgeving schiphol: Voorkom onnodige groei Schiphol11-May-2019
Belasting op vliegen scheelt uitstoot en schaadt de economie als geheel niet11-May-2019
Speciale bouw tegen herrie van Schiphol09-May-2019
Hattem reageert op vliegroutes Lelystad: Niet uit eigenbelang akkoord gaan09-May-2019
Eindhoven: Eerste reactie van BVM2 op het advies-Proefcasus09-May-2019
Dringend appel op minister: Ook luchtvaart moet klimaatneutraal worden29-Apr-2019
Maak van Schiphol een treinenhub26-Apr-2019
Een kat in het nauw maakt rare sprongen26-Apr-2019
Wob-verzoek vliegtuigoverlast Eijsden toont aan: Belgische overheid eist geheimhouding26-Apr-2019
Faunabeschermers schrikken van ontheffing doden dieren bij vliegveld Twente25-Apr-2019
Advies aan minister: Laat Eindhoven Airport tot 2022 niet verder groeien25-Apr-2019
KLM mag nachtvluchten vanaf Schiphol ruilen met Malaysia Airlines25-Apr-2019
Minister onderzoekt beperken van aantal nachtvluchten op Schiphol22-Apr-2019
Veel mis met productie Boeing Dreamliner in North Charleston22-Apr-2019
Geluidsmeetnet met pieken van vliegbasis Leeuwarden wordt openbaar21-Apr-2019
Wist je dat een elektrisch vliegtuig niet veel verder zou komen dan een elektrische auto?21-Apr-2019
Vliegtuigen mogen hoger vliegen van en naar Lelystad Airport21-Apr-2019
Aantal klachten vanuit Schiedam over vliegveld neemt toe19-Apr-2019
Noorse defensie betaalt flinke compensatie voor lawaai F-3518-Apr-2019
Advies aan minister: stop met nachtvluchten Schiphol18-Apr-2019
Pegasus vliegt vanaf Eindhoven Airport naar Istanbul en Antalya18-Apr-2019
Crowdfunding voor apparaat dat lawaai van vliegtuigen kan meten18-Apr-2019
Maak einde aan uitzonderingspositie luchtvaart17-Apr-2019
We worden geschiphold! Winnie de Wit spreekt in16-Apr-2019
Advies: college Forum, VVD, PvdA, CDA en ChristenUnie13-Apr-2019
Zienswijze Luchtvaartnota van 2020 tot 205010-Apr-2019
Krimp Eindhoven Airport zou leiden tot veel minder uitstoot en geluid08-Apr-2019
Schiedam blijft overlast houden van vliegtuigen04-Apr-2019
PrincipiŽle discussie toekomst Schiphol onvermijdelijk02-Apr-2019
Lelystad Airport kan niet open vanwege klimaatdoelen30-Mar-2019
Experts: Onderzoek naar botsingen met vogels moet opnieuw28-Mar-2019
Ruim 39.000 klachten over Maastricht Airport28-Mar-2019
Kabinet besluit in mei over opening Lelystad Airport28-Mar-2019
Kabinet wil overtredingen Schiphol niet meer gedogen27-Mar-2019
FvD wil voormalig Schiphol directeur Hans Smits als informateur25-Mar-2019
Meer passagiers op Nederlandse vliegvelden19-Mar-2019
Laat de overheid het alleen afweten als het om de Schiphol groep gaat?19-Mar-2019
Stemwijzer verkiezingen 20 maart16-Mar-2019
Onderzoek naar de luchtvervuiling door Schiphol is gestopt.15-Mar-2019
Milieubeweging stapt uit overleg met luchtvaartsector over verduurzaming15-Mar-2019
Emissieloos vliegen kan pas in 207015-Mar-2019
Vijfhonderdduizend vluchten op dat hele kleine stukje aarde11-Mar-2019
Platform Vliegoverlast Amsterdam: Van Nieuwenhuizen lapt afspraken met bewoners aan haar laars08-Mar-2019
Brief van Schiphol aan omwonenden08-Mar-2019
Storm van klachten over afwijkende nachtvluchten Schiphol08-Mar-2019
Kieswijzer voor Noord-Holland08-Mar-2019
Kieswijzer mbt vliegveld Lelystad04-Mar-2019
Intensievere samenwerking tussen Nederland en Boeing01-Mar-2019
GGD: Steeds meer omwonenden van Eindhoven Airport ervaren hinder28-Feb-2019
Regering wil koste wat kost voorkomen dat KLM en Schiphol afglijden28-Feb-2019
Inspectie tikt overtredende luchthaven voor het eerst op de vingers21-Feb-2019
Luchthavenbesluit Lelystad bomvol fouten20-Feb-2019
WHO-geluidsadvies heeft grote gevolgen voor woningbouwlocaties rond vliegveld Eindhoven20-Feb-2019
Minister wil dat Schiphol ook na 2020 doorgroeit, actiegroep niet verrast20-Feb-2019
Opening Lelystad ramp voor kwetsbare natuur20-Feb-2019
Onderzoek naar andere invulling terrein Rotterdam The Hague Airport20-Feb-2019
Vragen Van Raan/Wassenberg over het bericht dat Rotterdam The Hague Airport alle vogels op de lucht≠haven wil en mag doden20-Feb-2019
Ook Gelderland wil Lelystad Airport niet open voor herindeling luchtruim17-Feb-2019
Respect wil nacht- en vrachtvluchten17-Feb-2019
ZIENSWIJZE LELYSTAD AIRPORT voor kinderen16-Feb-2019
Nieuwe vliegroute Lelystad Airport treft Kampen: verbaasde gemeente eist opheldering15-Feb-2019
Opnieuw enorm verschil tussen metingen en opgave Schiphol14-Feb-2019
Overijssel en vijftien gemeenten willen uitstel opening Lelystad Airport11-Feb-2019
Alders: effect stillere vliegtuigen nagenoeg nul09-Feb-2019
Minister: vliegveld in zee heeft meer nadelen dan voordelen07-Feb-2019
Regio Gooi en Vecht tegen groei van Schiphol07-Feb-2019
Gemeenten rond Schiphol eensgezind:eerst zien dan geloven07-Feb-2019
Bijeenkomst over Lelystad Airport: Ik hoop dat het rijk Lelystad niet in de kou laat staan01-Feb-2019
Stop Awacs: Dit is juridisch het einde01-Feb-2019
Van Geel: Teveel aan goedkope vluchten vanaf Eindhoven Airport31-Jan-2019
Aalsmeer roept minister op: neem de omgeving serieus31-Jan-2019
Schiphol als hoogwaardige mobiliteitsHub in balans met de omgeving30-Jan-2019
Advies aan minister: meer vluchten op Schiphol25-Jan-2019
Informatiemarkten zienswijzenprocedure Lelystad Airport23-Jan-2019
Geen uitvluchten meer op Schiphol22-Jan-2019
Omwonenden andere luchthavens waarschuwen: Luchtvaartafspraken worden niet nagekomen18-Jan-2019
Persbericht: Bewoners unaniem voor groeistop Schiphol18-Jan-2019
Bewoners sluiten gelederen: geen groei Schiphol17-Jan-2019
Stuur een zienswijze over Lelystad Airport17-Jan-2019
Minister buigt voor Brussel: toch nieuwe vluchten op Lelystad Airport17-Jan-2019
Lelystad subsidieert voorstanders uitbreiding vliegveld17-Jan-2019
Schiphol: vluchten kan niet meer10-Jan-2019
ORS-bewonersgeleding tegen groei Schiphol09-Jan-2019
Groei Schiphol dupeert Leidse regio09-Jan-2019
Europese Commissie ontvangt klachten over procedure Lelystad Airport07-Jan-2019
Schiphol mag niet, kan niet en hoeft niet te groeien21-Dec-2018
SATL, Wij beoordelen de overheid niet op haar woorden maar op haar daden21-Dec-2018
Persverklaring, Gesprek over ontwikkeling Schiphol duurt voort18-Dec-2018
Podcast De Dag: waarom Lelystad Airport een hoofdpijndossier blijft18-Dec-2018
Toeristische bedrijfstak wil minder lawaai en milieuvervuiling van MAA16-Dec-2018
Verbijstering over mogelijke komst nieuwe maatschappijen op Lelystad Airport14-Dec-2018
Onderzoek SP: 1 op 4 Amsterdamse klachten over Schiphol genegeerd11-Dec-2018
From travel time to cost efficiency: Comparing budget airlines to Eurostar10-Dec-2018
Luchtvaartsector helpt minister aan oneliners bij beantwoording Kamervragen Schiphol07-Dec-2018
Lage vliegtaks heeft weinig effect07-Dec-2018
Raad van State behandelt alsnog zaak omwonenden vliegveld06-Dec-2018
Bewonersvoorman Schiphol onder vuur bij achterban04-Dec-2018
Europese Commissie zorgt voor nieuwe tegenslag Lelystad Airport29-Nov-2018
Blog liegen en bedriegen door de Schiphol groep27-Nov-2018
Persbericht mbt Schiphol van omwonenden26-Nov-2018
Toezichthouder geluidhinder Schiphol meet met twee maten maar altijd in nadeel omwonenden23-Nov-2018
Milieueffectrapport: Schiphol kan doorgroeien naar 540.000 vluchten22-Nov-2018
Gegoochel met cijfers geluidsoverlast Lelystad Airport19-Nov-2018
Chemie steeds schoner, luchtvaart steeds vervuilender17-Nov-2018
Een makkelijke oplossing voor de hoge emissie van de luchtvaart is er niet15-Nov-2018
Het duivelse dilemma voor de luchtvaart: gaan groeien en vergroenen wel samen?15-Nov-2018
De luchtvaart voelt de hete adem van de milieuclubs15-Nov-2018
Passagierstekort kostte al 21 vliegverbindingen op Groningen Airport Eelde de kop15-Nov-2018
Gemeenteraad wil financiŽle openheid van zaken van Eindhoven Airport13-Nov-2018
Luchtvaartdag zaterdag 8 december 201813-Nov-2018
Schokkende toename vliegverkeer Buitenveldertbaan11-Nov-2018
Protest tegen vliegveld: Barbecue smaakt naar kerosine10-Nov-2018
Omwonenden Schiphol: luchthaven mag tot 2023 niet verder groeien09-Nov-2018
Gerechtelijke dwaling over geluidsnormen Schiphol05-Nov-2018
Milieufederatie: Elektrisch vliegen levert niks tot nauwelijks iets op05-Nov-2018
Dankzij Ryanair komt steeds meer zicht op de vunzigheid van vliegen voor 18 euro02-Nov-2018
Defensie noemt eisen omwonenden Awacsbasis onmogelijk02-Nov-2018
Groei internationaal vliegverkeer stuwt kerosineverbruik naar record02-Nov-2018
Burgemeester roept op tot actie tegen vlieglawaai02-Nov-2018
Regiegroep beschuldigt minister van selectief gebruik informatie belevingsvlucht30-Oct-2018
Piloten waarschuwen opnieuw over veiligheid Schiphol30-Oct-2018
Omsingeld door vliegvelden: vluchten kan niet meer30-Oct-2018
Twijfel veiligheid Schiphol: luchthaven neemt maatregelen29-Oct-2018
SlotcoŲrdinator onderzoekt haalbaarheid extra vrachtvluchten29-Oct-2018
Meer mensen hebben last van Schiphol24-Oct-2018
Retourtje New York compenseren? Eet dan drie jaar geen vlees24-Oct-2018
KU Leuven lanceert vrijwillige compensatie voor vliegreizen22-Oct-2018
Testimonies of devastating cost to public health of toxic passenger jets submitted to The Hague22-Oct-2018
24-uursstaking van Ryanair-personeel op luchthaven Eindhoven20-Oct-2018
Persbericht SATL: minister schaadt vertrouwen in de overheid opnieuw18-Oct-2018
Belastingvrij vliegen kost schatkist 2 miljard per jaar18-Oct-2018
Steun de oproep voor eerlijke belasting op vliegen17-Oct-2018
Kamerbrief over rapport stikstofdepositie Eindhoven Airport17-Oct-2018
Vliegmaatschappijen maken nauwelijks winst op ticketverkoop17-Oct-2018
NS en ANVR willen maatregelen Brussel Trein 3x duurder dan vliegtuig om oneerlijke taks17-Oct-2018
Ook 2020 als openingsdatum voor luchthaven Lelystad is onzeker15-Oct-2018
Overheid is veel te soepel met norm voor schadelijk fijnstof14-Oct-2018
Drie keer meer meldingen over Rotterdam The Hague Airport14-Oct-2018
Schiphol in deel van nacht dicht11-Oct-2018
Dit is waarom geluidsoverlast dodelijk kan zijn11-Oct-2018
Provincie Overijssel wil vinger in de pap bij opstellen nieuwe luchtvaartnota11-Oct-2018
WHO: Schiphol is veel en veel te luid11-Oct-2018
Wantrouwen overheerst bij start Eindhoven Airport debat10-Oct-2018
De schokkende feiten over fijnstof en ultrafijnstof04-Oct-2018
Provincie Gelderland: Lelystad Airport pas open na schrappen laag vliegen04-Oct-2018
HoogOverijssel stelt luchtvaartmaatschappijen aansprakelijk voor schade door laagvliegen26-Sep-2018
Schiphol zet te vaak vier banen in26-Sep-2018
Volgende keer zijn het chemicalien voor Syrie25-Sep-2018
Gemeente Apeldoorn baalt van uitbreiding vluchten Vliegbasis Deelen25-Sep-2018
Schiphol draait aan
 de verkeerde knoppen24-Sep-2018
Ook langzame groei geeft uitstoot en herrie24-Sep-2018
Vragen Van Raan en Ouwehand over de groei≠plannen van Eindhoven Airport en de gevolgen voor de natuur24-Sep-2018
Werd een kritisch rapport over de groei van vliegveld Eindhoven verzwegen19-Sep-2018
Nieuwe topman: leg groei van Schiphol verder aan banden19-Sep-2018
De dakpannen dwarrelden naar beneden toen het vliegtuig landde19-Sep-2018
Baas Corendon noemt Lelystad Airport een aanfluiting11-Sep-2018
Edenaren protesteren tegen vliegtuigen11-Sep-2018
Grootste staking ooit bij Ryanair mogelijk eind deze maand ook in Eindhoven11-Sep-2018
Aalsmeer en Schiphol in gesprek over uitkoop bewoners11-Sep-2018
Aantal gehinderden door Schiphol met bijna de helft toegenomen07-Sep-2018
Groeiscenarioís Eindhoven Airport: meer CO2, meer NOx, meer gehinderden06-Sep-2018
Aalsmeer luidt noodklok over nieuwe nachtvluchten Schiphol06-Sep-2018
Luchthavens zijn een grotere broeihaard van bacteriŽn dan toiletten06-Sep-2018
Eijsden-Margraten is overlast van vliegveld Luik zat06-Sep-2018
Voorlopige verklaring van BVM2 over de ministeriele onderzoeken05-Sep-2018
Beantwoording Kamervragen nav belevingsvlucht05-Sep-2018
Het kan zo niet langer met het luchtverkeer04-Sep-2018
Kamervragen over intimidatie bestuurslid Hoog Overijssel door ministerie04-Sep-2018
Schiphol kan zijn borst natmaken: Amsterdam heeft een coalitie die barst van de groene plannen04-Sep-2018
Bewoners Baarn staan machteloos tegen vliegtuigherrie04-Sep-2018
Meer vliegen mag niet meer, dus zet Schiphol in op grotere toestellen01-Sep-2018
Vliegtuig vliegt pannen van het dak in Meerssen01-Sep-2018
Aantal klachten over Eindhoven Airport naar record30-Aug-2018
Grote staking Schiphol-beveiligers van de baan29-Aug-2018
Leon Adegeest strijdt tegen uitbreiding Lelystad Airport: Ministerie intimideerde mij29-Aug-2018
Meedoen met klimaatzaak tegen de Europese Unie, aangespannen door tien families27-Aug-2018
Geef je mening over belasting op vliegverkeer27-Aug-2018
Beveiligers Schiphol staken 4 september de hele dag27-Aug-2018
Documentairefilm Lelystad Airport in nevelen gehuld27-Aug-2018
Lelystad Airport naast de deur?26-Aug-2018
Kosten/baten-analyse nodig over groei Eindhoven Airport25-Aug-2018
MAA neemt maatregelen na overschrijden geluidnorm23-Aug-2018
Actiecomite tegen vliegtuighinder krijgt steeds meer leden uit Soest21-Aug-2018
Ed Nijpels: Vliegtickets moeten duurder worden om klimaatdoelen te halen21-Aug-2018
Delen van Amsterdam onterecht niet in klaagzone Schiphol21-Aug-2018
Dossier Eindhoven Airport nieuwe testcase voor Eindhovense politiek16-Aug-2018
Speciaal meldpunt voor geluidsoverlast Lelystad Airport16-Aug-2018
Antwoorden op Kamervragen over bezwaar maken tegen luchtvaartherrie16-Aug-2018
Zweedse regering lanceert omstreden milieutaks op vliegtickets16-Aug-2018
Ontwikkeling luchtvaart en CO2-emissies in Nederland16-Aug-2018
Rotterdam Airport stelt besluit toekomstplannen luchthaven uit16-Aug-2018
Rotterdam The Hague Airport laat onderzoek naar kosten en baten van groei overdoen13-Aug-2018
Pak fijnstof bij luchthavens nu aan, de gezondheid van de omwonenden staat op het spel10-Aug-2018
Meer vliegtuigen vanaf Schiphol vliegen over Wageningen, Bennekom en Ede09-Aug-2018
Rechter geeft Nederlandse Ryanair-piloten gelijk, staking gaat vrijdag door08-Aug-2018
Landelijk meldpunt overlast Schiphol van SP08-Aug-2018
Nederlandse Ryanair-piloten gaan vrijdag staken, Ryanair stapt naar de rechter08-Aug-2018
Zelfs lichte blootstelling aan fijnstof verhoogt risico op hartziekten08-Aug-2018
Vragen Van Raan over bericht dat MKBA voor groei Schiphol niet voldoet06-Aug-2018
Minder geluidshinder? Totale onzin, KLM!03-Aug-2018
Luchtvaartsector geeft zegen aan nieuwe versie local rule Schiphol03-Aug-2018
Vliegveld Eelde: Juichen om niets02-Aug-2018
Schiphol is al lang geen motor van de Nederlandse economie27-Jul-2018
Proef met geluidshinder op Eindhoven Airport27-Jul-2018
172.000 extra mensen last van geluidshinder25-Jul-2018
Omwonenden Schiphol zijn monddood gemaakt25-Jul-2018
Rotterdamse luchthaven voor groot deel verantwoordelijk voor fijnstof24-Jul-2018
Te ver van Schiphol, dan geen protest24-Jul-2018
Beroepsklager Schiphol: De inspectie gebruikt kulargumenten24-Jul-2018
Wie te ver van Schiphol woont, mag geen bezwaar maken22-Jul-2018
Hoe milieuminister Margreeth de Boer werd verslagen door Schiphol19-Jul-2018
Marcel van Roosmalen: Schiphol is tegen ganzen, tegen bomen en tegen mensen.19-Jul-2018
Eindhoven Airport proefcasus voor luchtvaart Nederland18-Jul-2018
Minister Cora van Nieuwenhuizen: Lelystad Airport gaat er gewoon komen14-Jul-2018
Dit geklungel met Schiphol gaat me aan het hart14-Jul-2018
Pokerspel rond Lelystad Airport13-Jul-2018
Lot Schiphol en Lelystad nu in handen van Brussel09-Jul-2018
Minister gaat extra geluid belevingsvlucht Lelystad Airport onderzoeken09-Jul-2018
Regiegroep belevingsvlucht: Geluidshinder in milieurapport Lelystad Airport mogelijk onjuist09-Jul-2018
Onderzoek naar groei vliegveld Rotterdam rammelt08-Jul-2018
Stop met groeidenken Schiphol07-Jul-2018
Tienpuntenplan voor Schiphol van professor Berkhout05-Jul-2018
Vliegt er straks echt geen vrachtverkeer laag over Zwolle? Tweede Kamer wordt steeds huiveriger05-Jul-2018
Piloten stappen vermoeid en ziek in de cockpit03-Jul-2018
Zorgen over Lelystad Airport na afwijzing Europese Commissie03-Jul-2018
Minister sluit akkoord voor veiliger Schiphol03-Jul-2018
Minister concludeert ten onrechte dat Schiphol kan groeien03-Jul-2018
Beveiligers Schiphol bereiden acties voor: chaos dreigt tijdens zomervakantie30-Jun-2018
Parkeren melkkoe Eindhoven Airport29-Jun-2018
Vliegtuigenplaag boven Gouda29-Jun-2018
Veiligheidsrisico vliegverkeer Schiphol zwaar onderschat27-Jun-2018
Uitstoot van luchtvaart en scheepvaart vanuit Nederland buiten klimaatwet27-Jun-2018
Vijf redenen waarom Schiphol niet kan groeien27-Jun-2018
Omwonenden Schiphol verliezen hoger beroep bij Raad van State tegen ministerie27-Jun-2018
Minister moet eind maken aan gedoogsituatie Schiphol24-Jun-2018
Eindhoven-Noord heeft pech met vliegtuiglawaai23-Jun-2018
Duizenden mensen in zes plaatsen protesteren tegen groei luchtvaart23-Jun-2018
Schiphol is een van de goedkoopste luchthavens23-Jun-2018
Minister gaat verplaatsing Schiphol naar Noordzee onderzoeken23-Jun-2018
Maastricht Aachen Airport in verzet tegen nieuwe vliegtaks23-Jun-2018
Belasting op vliegen heeft geen effect op aantal vluchten23-Jun-2018
Het is tijd om Schiphol te laten krimpen22-Jun-2018
Geluidsberekeningen Schiphol kloppen opnieuw niet21-Jun-2018
Geen dubbele petten meer voor Schiphol ambtenaren21-Jun-2018
Minister rolt rode loper uit voor Emirates op Schiphol21-Jun-2018
Informatie Rijksoverheid over de Luchtvaart21-Jun-2018
Grootscheepse verbouwing verkeerstoren Schiphol waardoor 700.000 vluchten mogelijk zijn20-Jun-2018
Meerderheid wil einde aan groei Schiphol: Het wordt gewoon te gek20-Jun-2018
Jan Paternotte D66: Luchtvaart moet nog in het klimaatakkoord20-Jun-2018
Vliegen op biomassa? Ga fietsen20-Jun-2018
Minister zet streep door local rule voor extra cargoslots17-Jun-2018
Demonstratie tegen Schiphol niet op luchthaven zelf15-Jun-2018
50plus wil strengere normen voor luchtkwaliteit13-Jun-2018
Toen ik deze cijfers onder ogen zag, besloot ik veel minder te vliegen12-Jun-2018
EU neemt MH17maatregel: 1 advies voor vliegen boven conflictgebieden10-Jun-2018
Protest: MAA is enclave voor vracht Midden-Oosten geworden09-Jun-2018
Rotterdam Airport mag voorlopig niet uitbreiden07-Jun-2018
Brussels Airlines schrapt alle vluchten naar Sharm el Sheikh07-Jun-2018
Biobrandstof is de zoveelste marketingtruc van KLM06-Jun-2018
Directe treinverbinding naar Londen pas eind 201906-Jun-2018
Tijd voor Europese Spoorwegen, zodat reizen per trein sneller en goedkoper wordt dan vlieger06-Jun-2018
Vragen over de milieueffectreportage van Lelystad Airport06-Jun-2018
Topmannen KLM en NS pleiten nogmaals voor betere treinverbindingen05-Jun-2018
Bewering Amhaouch, Tweede Kamerlid voor het CDA over treinen blijkt onjuist01-Jun-2018
Investeren in sneller spoor zorgt voor 133.000 minder vluchten01-Jun-2018
Kamervragen nav Geluidsnormen op Schiphol31-May-2018
Staatssecretaris Snel: Vliegtaks komt er hoe dan ook in 202131-May-2018
Rechter dwingt regering vliegroutes aan te passen in Belgie31-May-2018
Belevingsvlucht Lelystad krijgt kritiek nog voordat vliegtuig opstijgt27-May-2018
Vanuit Dusseldorf en Hamburg met de autotrein naar ItaliŽ27-May-2018
De beperking van burgerluchtverkeer boven Natura 2000-gebieden27-May-2018
Grote doorbraak in verzet tegen groei Schiphol24-May-2018
Enquete om de top 10 van het schiphollen samen te stellen24-May-2018
Milieuorganisaties positief over Schipholvisie nieuw college Amsterdam24-May-2018
De Tweede Kamer wil dat vervuilende vliegtuigen meer gaan betalen op Schiphol23-May-2018
Luchtvaart in de klimaatwet23-May-2018
VVD stemt toch tegen meer vluchten Schiphol22-May-2018
Uitslag moties ingediend bij het debat over Schiphol en Lelystad Airport21-May-2018
Ergernisje: vliegen tot we erbij neervallen met de VVD in de cockpit19-May-2018
Personeel klaagt over bruut Ryanair19-May-2018
#Eindjevliegen: nieuwe merkcampagne Eindhoven Airport18-May-2018
Landelijk protest luchtvaartgroei18-May-2018
Amsterdams gemeentebestuur zet zich af tegen het kabinet18-May-2018
Zienswijze op concept wijzigingsbesluit Besluit slotallocatie17-May-2018
Stenogram debat over Schiphol en Lelystad Airport17-May-2018
Claim Awacs loopt op door vertraging ministeries17-May-2018
Ministerie sjoemelde met geluidsnormen Schiphol16-May-2018
Vliegveld Eelde: Ongebreidelde groei luchtvaart moet stoppen16-May-2018
OPROEP om een email bericht te sturen naar de luchtvaart woordvoerders van D66, CU, SGP, PvdA, CDA en VVD15-May-2018
Luchthaven Lelystad staat op losse schroeven15-May-2018
D66 wil opnieuw onderzoek naar Schiphol in zee15-May-2018
De enige echte vraag klinkt niet: Willen we dat vliegveld in Lelystad?15-May-2018
Onenigheid in coalitie over groei Schiphol15-May-2018
Bewoners verenigd tegen groei luchtvaart14-May-2018
Toename ultrafijnstof door laagvliegende vliegtuigen14-May-2018
Schiphol, hoe verder? Verdeeldheid over extra vluchten13-May-2018
Dubbele agenda: Is dit de echte reden dat vliegveld Lelystad uitbreidt13-May-2018
Longarts: Overheid vraagt zorg altijd te bezuinigen, ik vraag overheid om minder zieken12-May-2018
Toekomst Eindhoven Airport centraal op info-avond in Novotel12-May-2018
Regulering luchtvaart Pleidooi voor leidende rol Europa door invoering van effectief klimaatbeleid11-May-2018
Plenair debat over Schiphol en vliegveld Lelystad09-May-2018
Overijssel schrijft minister en Kamer bezorgde brief over Lelystad Airport09-May-2018
Defensie wil startbaan De Peel weer in gebruik nemen09-May-2018
Emirates Boeing 777 beschadigt Limburgs dak09-May-2018
Vogel legt vluchten tussen Eelde en Londen plat09-May-2018
Ultrafijnstof afkomstig van vliegtuigen ook op 15 kilometer van luchthaven mogelijk09-May-2018
Uitbreidingsplannen vliegveld Eelde vertraagd door fouten in milieurapport09-May-2018
Schiphol houdt vast aan noodzaak zesde baan08-May-2018
Nieuwe studie naar ultrafijnstof gestart door Duitse cardioloog08-May-2018
Vragen Van Raan over nieuwe budgetvluchten naar New York07-May-2018
De nieuwe baas van Schiphol heeft 15 jaar voor Shell gewerkt.06-May-2018
Milieuorganisaties slaan handen ineen tegen groei Schiphol05-May-2018
Beantwoording Kamervragen over een ernstig veiligheidsincident op Schiphol04-May-2018
Beantwoording vragen over het ontwerpbesluit wijziging LVB nachtvluchten03-May-2018
Stekker zou al deels uit local rule zijn getrokken03-May-2018
Duits onderzoek laat zien dat vliegtuiglawaai hartritmestoornissen veroorzaakt03-May-2018
Vragen van het lid KrŲger,GroenLinks, aan de Minister van Infrastructuur en Waterstaat over Schiphol en Lelystad Airport02-May-2018
Tweede Kamer krijgt weer informatie van iemand met banden met het ministerie en de Schiphol groep01-May-2018
Rechter: Maastricht Aachen Airport mag hele baan gebruiken01-May-2018
Ultrafijnstof zorgt voor ontstekingen bij kinderen01-May-2018
Vliegtuiglwaai zorgt ervoor dat kinderen slechter rekenen01-May-2018
Zelf oplossingingen aandragen voor betere mobiliteit01-May-2018
Elf jaar klimaatwinst grotendeels teniet gedaan door vliegverkeer01-May-2018
Schiphol kan best gehalveerd worden29-Apr-2018
Ook omwonenden regionale vliegvelden bezorgd over luchtvervuiling28-Apr-2018
Uitbreiding Schiphol: veiligheid een issue, herrie omwonenden niet25-Apr-2018
Vliegtuigoverlast in de IJmond neemt toe25-Apr-2018
Vragen Van Raan & Wassenberg over de schadelijke effecten van de groeiende luchtvaart op de luchtkwaliteit rond Schiphol25-Apr-2018
Onderzoeken feitenbasis besluitvorming Schiphol25-Apr-2018
Principiele discussie toekomst Schiphol onvermijdelijk25-Apr-2018
Olst-Wijhe wil streep door uitbreiding Lelystad Airport25-Apr-2018
Kamervragen PvdD over dubbele pet voorzitter Oostvaardersplassen-commissie24-Apr-2018
Beantwoording Kamervragen van het lid Van Raan (PvdD) over het afscheidsinterview van de president-directeur van Schiphol24-Apr-2018
Duizenden vliegtuigen extra over Zwolle naar Lelystad Airport23-Apr-2018
Kamerbrief over voorgenomen wijziging Besluit slotallocatie23-Apr-2018
Beantwoording Kamervragen van het lid Van Raan (PvdD) over de juridische eigendomsrechten van slots23-Apr-2018
Luchtkwaliteit IJmond en Schiphol blijft probleem23-Apr-2018
Provincie: Omwonenden moeten snel kunnen meepraten over Eindhoven Airport21-Apr-2018
Nota Regulering Luchtvaart20-Apr-2018
MER Lelystad: Aandachtspunt herrie20-Apr-2018
Leefbaar Zeewolde en ChristenUnie woedend19-Apr-2018
Gezamenlijke oproep: Kabinet, weeg milieu volledig mee in uitbreidingsplannen luchtvaart19-Apr-2018
3260. Nader onderzoek luchthavenbesluit Lelystad Airport19-Apr-2018
Commissie wijst kritiek burgers op geluidsrapportage Lelystad Airport af19-Apr-2018
Bereken ook klimaat- en gezondheidsschade bij uitbreiding Lelystad Airport18-Apr-2018
HoogOverijssel overweegt juridische stappen tegen uitbreiding Lelystad Airport18-Apr-2018
Publeaks over wantoestanden van de Schiphol groep18-Apr-2018
Luchthaven weigert vliegtuigen in vroege ochtend17-Apr-2018
TRANSPORT A GRANDE MISERE LUCHTVAART IN KAART17-Apr-2018
Rechter: Gedogen op Schiphol onvoldoende onderbouwd17-Apr-2018
Ambtenaren hebben dubbele pet op als het om Schiphol gaat17-Apr-2018
Hoog Overijssel: mer vliegveld moet over16-Apr-2018
Winkels Schiphol willen niet aan strengere tabaksregels13-Apr-2018
tekortkomingen in het geactualiseerde MER Lelystad Airport13-Apr-2018
Zeven dingen die je altijd al wilde weten over (ultra)fijnstof13-Apr-2018
Oud-directeur Lelystad Airport gaat op ministerie werken12-Apr-2018
Limiet Lelystad Airport boterzacht: grens niet wettelijk vastgelegd09-Apr-2018
Opzienbarend artikel over de constante centrale rol van Shell in het voorzitterschap van de commissie MER09-Apr-2018
Is klimaat nog steeds abstract? Niet meer voor banken09-Apr-2018
Plaatselijke Belangen Weerribben ondersteunen Stichting Hoog Overijssel09-Apr-2018
Nachtvluchten Schiphol niet over hele provincie09-Apr-2018
Nederlandse overheid weigert transparantie over CO2 normen luchtvaart07-Apr-2018
Hoe onafhankelijk is de commissie MER?07-Apr-2018
Teringherrie06-Apr-2018
Provincie veegt vliegtaks voor Eindhoven Airport van tafel06-Apr-2018
Vragen Van Raan over een ernstig veiligheidsincident op Schiphol06-Apr-2018
Commissie-mer Lelystad Airport weer in opspraak06-Apr-2018
Almere ontkomt niet aan vliegtuiglawaai06-Apr-2018
Artsen Zuid-Limburg richten stichting op tegen uitbreiding vliegveld05-Apr-2018
Campagnestart Eerlijk over vliegen05-Apr-2018
Toename klachten vliegverkeer in 201705-Apr-2018
Metingen van fijnstof en ultrafijnstof rond Frankfurt tonen extreem hoge doses aan04-Apr-2018
In Duitsland heeft een vliegtuig 43 ton kerosine gedumpt.04-Apr-2018
Omwonenden Schiphol naar rechter om geluidscontroles03-Apr-2018
Minister geeft toe: optreden tegen Schipholoverlast kan nog niet03-Apr-2018
GroenLinks wil uitspraak Raad van State over gedogen geluidshinder luchtvaart02-Apr-2018
Nieuwe actiegroep Vliegtuighinder Westeindergebied31-Mar-2018
Minister moet eind maken aan gedoogsituatie Schiphol28-Mar-2018
De Vliegende Hollander28-Mar-2018
Geen vermindering nachtvluchten28-Mar-2018
Vliegveld Eindhoven vervuild beek17-Mar-2018
Gemeenten willen aanpak nachtvluchten Schiphol16-Mar-2018
Kamerbrief over inbreng schriftelijk overleg voor ontwerpwijzigingsbesluit LVB mbt nachtvluchten15-Mar-2018
Lokale politieke partijen willen groeistop Schiphol13-Mar-2018
Antwoord op vragen van het lid Van Raan over de handhaving van het aantal vliegbewegingen op Schiphol13-Mar-2018
ROTTERDAM THE HAGUE AIRPORT (RTHA) WEKT SCHIJN VAN DUURZAAMHEID.13-Mar-2018
Factsheet proces Luchthavenbesluit Lelystad Airport13-Mar-2018
Beantwoording vragen ontwikkeling inzake Lelystad Airport en nieuwe routes12-Mar-2018
GR18 Landelijke kopstukken op campagne voor lokale verkiezingen?!12-Mar-2018
Klarenbeek hangt kabaal luchthavens Lelystad en Teuge boven het hoofd11-Mar-2018
Gezondheid kinderen rondom Schiphol onderzocht: "Deze drab krijg je allemaal in je longen"11-Mar-2018
Factsheet Mer Lelystad Airport11-Mar-2018
Recordaantal geluidsklachten over Schiphol11-Mar-2018
Stel ook groeibesluit Schiphol uit net als Lelystad11-Mar-2018
Schiphol-baas draagt stokje over na jarenlang gevecht09-Mar-2018
Groei Schiphol zorgt vooral voor meer vluchten over woonwijken09-Mar-2018
Hersenen van ongeboren kind blijken gevoelig voor fijnstof: MRI-scans tonen dunnere hersenschors08-Mar-2018
97 Vragen over wat er mis is in het rapport van vliegveld Lelystad06-Mar-2018
Omwonenden Schiphol willen openbaar gesprek over inspraak06-Mar-2018
Kettingbeding woningbouw bij Schiphol van de baan06-Mar-2018
Lelystad Airport overbodig door betere treinverbindingen06-Mar-2018
Vliegmaatschappijen in de clinch met Schiphol over onbenutte capaciteit03-Mar-2018
Gemeenteraden onjuist voorgelicht over versoepeling bouwplannen03-Mar-2018
Respijt, maar strijd gaat door03-Mar-2018
Publiekskaarten vliegroutes Lelystad Airport03-Mar-2018
Omwonendengroepen van diverse Nederlandse vliegvelden ontmoeten elkaar02-Mar-2018
Provincie wil geen extra vakantievluchten: Eindhoven Airport is voor regionale economie02-Mar-2018
Dien zienswijze in tegen Omgevingslawaai luchtvaart, hoofdspoorwegen en rijkswegen01-Mar-2018
Vervuilde grond Schiphol naar Aalsmeerderbrug27-Feb-2018
Wereldwijde petitie om het aantal vluchten wettelijk vast te laten leggen26-Feb-2018
Vliegtuiglawaai verhoogt de kans op suikerziekte diabetes25-Feb-2018
Open brief van prinses Irene25-Feb-2018
VVD is al druk bezig de stellingen anders te interpreteren dan ze bedoeld zijn25-Feb-2018
Mondiale kaart van door vliegen veroorzaakte roet24-Feb-2018
Vliegverkeer boven Zwolle is toegenomen24-Feb-2018
Juridische truc vliegveld Maastricht21-Feb-2018
Minister openbaart 24 uur voor debat veiligheid Schiphol lijvig rapport dat maand in la lag21-Feb-2018
Burgerinitiatief tegen Vliegtuiglawaai in West Wenen20-Feb-2018
Schiphol nu ook in de Fabeltjeskrant19-Feb-2018
Schiphol telt niet alle vluchten mee om meer te vliegen19-Feb-2018
Hoezo, afwijkende vliegroutes?18-Feb-2018
TRAILER Aviation expansion: the global cost of the carbon jet set15-Feb-2018
Vliegtuiglawaai verhoogd bloeddruk ook bij mensen die doorslapen15-Feb-2018
Bijdrage vervoer door lucht aan economie half procent15-Feb-2018
Koeien en paarden in de stress door laagvliegende helikopters defensie15-Feb-2018
Lijst van vragen over recente ontwikkelingen inzake Lelystad Airport15-Feb-2018
Kamerleden kritisch over reparatie milieuplan Lelystad Airport14-Feb-2018
Omwonenden van vliegveld Maastricht slepen de staat voor rechter14-Feb-2018
Mer-deskundige adviseerde ministerie al 11 jaar14-Feb-2018
Actiegroep naar Den Haag voor kort geding vliegveld Beek13-Feb-2018
Adviseur stapt op om mogelijke belangenverstrengeling Lelystad Airport13-Feb-2018
Vliegveld Twente 21 miljoen subsidie zonder resultaat13-Feb-2018
Nadelige effecten van vliegtuiggeluid12-Feb-2018
Schijn van belangenverstrengeling rond Lelystad Airport12-Feb-2018
Duurzaam vliegen is een illusie12-Feb-2018
Ending aviation tax holiday10-Feb-2018
Grens nachtvluchten Schiphol overschreden09-Feb-2018
In Rotterdam gaat de strijd tegen nachtvluchten door09-Feb-2018
KLM en Martinair hebben verboden prijsafspraken gemaakt08-Feb-2018
Inspectie Leefomgeving en Transport kan overschrijding vliegbewegingen Schiphol niet handhaven08-Feb-2018
Overlast van Schiphol weg-definieren is onbehoorlijk08-Feb-2018
Regels mbt bouw woningen rondom Schiphol08-Feb-2018
Kritiek op manier bepalen overlast vliegtuiglawaai08-Feb-2018
Geen verslag overleg vliegveld Lelystad ondanks toezegging transparantie07-Feb-2018
Red de Veluwe is nu mordicus tegen komst Lelystad Airport06-Feb-2018
Oegstgeest is herrie van nachtvluchten Kaagbaan zat06-Feb-2018
Leon Adegeest stapt uit overleg vanwege schiphollen02-Feb-2018
Dien bezwaar in tegen het besluit om het aantal nachtvluchten op te hogen!02-Feb-2018
Groter risico borstkanker en leukemie bij vrouwen in de buurt van vliegveld Keulen-Bonn01-Feb-2018
Ervaren piloot laagvliegroutes Lelystad levert onnodig gevaar01-Feb-2018
Minister reageert niet op brief Actiegroep HoogoverWezep over nieuwe fouten in rapport vliegveld Lelystad01-Feb-2018
Luchtmacht vervoerd stoffen die de samenleving in groot gevaar brengt30-Jan-2018
Bewoners klagen steen en been over Schiphol29-Jan-2018
Flinke toename klagers over Schiphol29-Jan-2018
Schiphol niet de motor van de economie26-Jan-2018
Hoe MinIenW geluidberekeningen in MER Lelystad Airport manipuleerde, en nu probeert te reframen26-Jan-2018
Lubach verteld over de manipulaties van Schiphol26-Jan-2018
Geen beroep op afwijzing bezwaar mogelijk26-Jan-2018
Ministerie vergeet al bijna 5 jaar fout te herstellen25-Jan-2018
Schiphol wil het aantal nachtvluchten vergroten ondanks overschrijding aantal vliegbewegingen.25-Jan-2018
Heeft Schiphol zich aan het maximum aantal vluchten gehouden?25-Jan-2018
Grenzen in zicht veilige afhandeling vliegverkeer Schiphol24-Jan-2018
500 vliegtuigen in een dag over je huis21-Jan-2018
Rotterdam The Hague Airport negeert adviesrapport van de verkenner om niet uit te breiden.21-Jan-2018
Bouw huizen onder vliegroutes Schiphol16-Jan-2018
Bevlogen Strijder Kees van Ojik vecht al jaren tegen Schiphol16-Jan-2018
Laagvliegroutes Lelystad Airport slecht voor gezondheid13-Jan-2018
Aalsmeer presenteert position paper Schiphol13-Jan-2018
Ondanks enorm verlies banen in toerisme groei MAA13-Jan-2018
Schiphol Airport, The Politics of Evidence Based Policy-making12-Jan-2018
Ultrafijnstof verhoogt de bloeddruk bij kinderen12-Jan-2018
Ultrafijnstof rondom Schiphol12-Jan-2018
Vliegverkeer heeft effecten op samenstelling van atmosfeer11-Jan-2018
Te deskundig voor Schiphol11-Jan-2018
Grote zorgen over gevolgen fijnstof voor volksgezondheid09-Jan-2018
Jet traffic linked to ice haze07-Jan-2018
Wat is het groenste vervoermiddel?07-Jan-2018
Toename van luchtvervuiling door vliegtuigen verwacht07-Jan-2018
Vliegtuigen vliegen zonder reden lager in Ede06-Jan-2018
Opinie - Mirjam Jager over groeiambities Schipholgroep05-Jan-2018
Het lijkt of Eindhoven Airport moet groeien05-Jan-2018
Roet en 16 verschillende metalen uit uitlaat vliegtuigen05-Jan-2018
Vliegen is het nieuwe roken04-Jan-2018
Air pollution around conception tied to birth defects04-Jan-2018
Vogels straks verhakseld04-Jan-2018
Vogels en vliegtuigen: een gevoelige kwestie03-Jan-2018
Klimaatafspraak vereist stop op vliegvakanties03-Jan-2018
Brandbrief luchtverkeersleiders: Het hangt hier van amateurisme aan elkaar03-Jan-2018
Kans op birdstrikes bij Lelystad tien keer groter dan bij Schiphol03-Jan-2018
Enige attractie van Buitenveldert waren laagvliegende DC 903-Jan-2018
Gemeenten rond Schiphol twijfelen aan milieurapport03-Jan-2018
Diesel vervuiling kan hartproblemen veroorzaken02-Jan-2018
Overlast van het vliegverkeer wijder verspreid02-Jan-2018
Deel Schipholgemeenten is vertrouwen in luchthaven kwijt31-Dec-2017
Grote kans op vogelaanvaringen bij uitbreiding Lelystad Airport31-Dec-2017
Schiphol stelselmatig gesjoemel rond geluidsnormen31-Dec-2017
Bomen halen vervuiling uit de lucht30-Dec-2017
Groei Schiphol is gemanipuleerd30-Dec-2017
Uitstoot fijnstof vliegveld Eindhoven kan gehalveerd worden30-Dec-2017
Klimaatveranderingen zorgen voor meer vluchtelingen30-Dec-2017
Om klimaatdoelen te halen moet luchtvaart krimpen30-Dec-2017
Lesje creatief boekhouden van Schiphol en Den Haag30-Dec-2017
Vervang verouderde groeistrategie Schiphol door vernieuwd beleid30-Dec-2017
Regeerakkoord volgen ondanks klimaatakkoord Parijs30-Dec-2017
Op minder dan 400 meter hoogte vliegtuigen29-Dec-2017
Meeste milieubeleidsinstrumenten voor de luchtvaart niet doeltreffend of doelmatig29-Dec-2017
Wandelen in de bossen goed voor gezondheid29-Dec-2017
Vliegveld Lelystad: Het argument van de verloren kosten mag geen rol spelen28-Dec-2017
Schonere vliegtuigen zetten geen zoden aan de dijk28-Dec-2017
Amsterdammers wakker van vliegverkeer27-Dec-2017
Geen nachtrust tgv vliegtuigen27-Dec-2017
Fijnstof mogelijk al dodelijk binnen 1 dag26-Dec-2017
Vliegtuigen komen al op 1100m over25-Dec-2017
Vliegen is meest milieuvervuilende transportmiddel25-Dec-2017
Stiltegebieden noflyzone?25-Dec-2017
Moet Schiphol alsnog naar zee worden verplaatst?25-Dec-2017
Uitbreidingsplannen RTHA uitgesteld25-Dec-2017
Uitslag stemming Tweede Kamer uitbreiding vliegveld Lelystad25-Dec-2017
Actievoerders woedend na debat vliegveld Lelystad22-Dec-2017
Vervang verouderde groeistrategie Schiphol door vernieuwd beleid22-Dec-2017
Aalsmeer geteisterd door 500 vliegtuigen in 24 uur22-Dec-2017
De Monitor (KRO-NCRV) onderzoekt overlast door vliegtuigen22-Dec-2017
Ondanks grove fouten MER gaat vliegveld Lelystad door21-Dec-2017
Belangenverstrengeling alom20-Dec-2017
Red de Veluwe komt met stemwijzer gemeenteraadsverkiezingen20-Dec-2017
Grove fouten MER toch moet vliegveld Lelystad er komen19-Dec-2017
Ombudsman: burgers niet serieus genomen bij vliegveld Lelystad18-Dec-2017
Besluit tot vliegveld Lelystad genomen op basis van gemanipuleerde rapporten16-Dec-2017
Gehoorschade